Tràmit amb certificat Comunicació prèvia de tancament d'obra

Aquest tràmit permet comunicar el tancament d'obra, que acredita que l'obra s'ajusta al projecte tècnic aprovat i s'empara en la llicència d'obres concedida.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

El/la titular de la llicència d'obres o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

Un cop acabades les obres.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals 60,85 €.

Pagament:

A pagar a l'entitat bancària.

Requisits a complir:

 • Tenir el certificat de final d'obra.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI-NIE o jurídica- NIF), o bé dades i autorització de la persona que la represent.

2.Certificat de final d'obra, visat pel Col·legi corresponent.

3. Còpia del projecte d'obra acabada.

4. Tres fotografies

5. Certificat acreditatiu de la gestió de residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurat al gestor autoritzat.

6. Còpia de la declaració cadastral (per fer aquest tràmit de la declaració cadastral s'ha d'aportar els documents següents):

- Fotocòpia de l'escriptura notarial o nota informativa del Registre de la Propietat on consti la titularitat i la descripció completa de l'immoble, o bé document públic acreditatiu de la transmissió (sempre i quan no s'hagin presentat anteriorment a l'Ajuntament).

- Fotocòpia del rebut de contribució.

7. Full de transferència bancària.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat.

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Empleneu l'imprès de comunicaciò prèvia, adjunteu i presenteu els documents indicats.
2. Us trucaran de l'Ajuntament per fer una visita a l'obra amb el tècnic municipal.
3. Un cop resolta la vostra comunicació, l'Ajuntament us trucarà per que aneu a recollir la resolució i la liquidació.
4. Haureu d'anar a l'entitat bancària a pagar la taxa, si no l'heu pagat en el moment de l'otorgament de la llicència d'obres).                                                           

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net