Tràmit informatiu Beques per activitats de l'Estiuet i Estiu Jove 2017

Aquest tràmit permet sol·licitar ajuts o beques del Patronat Garcia Fossas per a les activitats incloses al programa de l’Estiuet 2017 i Estiu Jove 2017.

Import de l’ajut: Comprèn el pagament com a màxim del 50% de l’import deles activitats de l’infant, amb un límit de 135 euros en total, sigui per una o per més activitats.
 

En el cas que el nombre de demandes superi la quantitat de diners que el Patronat Garcia Fossas aporta per aquestes beques, es reduirà el percentatge proporcionalment per poder atendre totes les sol·licituds aprovades.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

A partir del dia 24 d’abril i fins al 5 de maig de 2017, de 8 a 14h.

Quin cost té?

Gratuït

Requisits a complir:

 • Infants que duguin a terme les activitats incloses al programa de l’Estiuet 2017 i Estiu Jove 2017 fins als 16 anys d'edat.
 • Empadronats a Igualada, juntament amb qui en tingui la guarda i custòdia, amb una antiguitat mínima de tres mesos.
 • La renda familiar corresponent al darrer exercici fiscal liquidat no podrà superar el que estableixen les bases per a la concessió de l’ajut.

Formes de tramitació

 • Presencial

  LA KASERNA
  Departament de Joventut
  Trav. Sant Jaume, s/n,
  08700 Igualada
  Telèfon 93 804 18 01

  Horari: de 8h a 14h

Documentació que cal aportar

Cal presentar obligatòriament juntament amb la instància, la documentació següent (original i fotocòpia que es compulsarà al mateix Departament de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada):

1. DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal).

2. Llibre de família o documentació acreditativa de la relació del so·licitant amb l'infant beneficiari.

En el cas que en d’altres anys ja s’hagi aportat la documentació tal com Llibre de família o DNI i aquest no hagués caducat, no cal tornar-lo a presentar.

3. Per a l'acreditació de la capacitat econòmica, els sol·licitants hauran d'aportar la declaració de l'import de la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a l'exercici 2015 o haurà d'autoritzar l'Ajuntament d'Igualada a la consulta de les seves dades fiscals a l'Agència Tributària de tots els membres en qui recaigui l'obligatorietat d'assumir les despeses de l'infant.

Normativa

 • Bases de Beques Estiuet 2017

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Presenteu la sol·licitud adjuntant la documentació esmentada.
2. Es podrà consultar la llista de concessió dels ajuts a partir del dia 11 de maig a les 12 del matí a la Kaserna.

 

Pèrdua de l'ajut: si l'infant beneficiari de la beca no s'inscriu a l'activitat perdrà la beca i conseqüentment no es farà el pagament a l'entitat organitzadora.

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net