Tràmit amb certificat Beques per activitats de l'Estiuet i Estiu Jove 2019

Aquest tràmit permet sol·licitar ajuts o beques del Patronat Garcia Fossas per a les activitats incloses al programa de l’Estiuet 2019 i les activitats d'estiu del programa Estiu Jove 2019.

Import de l’ajut: Comprèn el pagament com a màxim del 50% de l’import de les activitats de l’infant, amb un límit de 135 euros en total, sigui per una o per més activitats.
 

En el cas que el nombre de demandes superi la quantitat de diners que el Patronat Garcia Fossas aporta per aquestes beques, es reduirà el percentatge proporcionalment per poder atendre totes les sol·licituds aprovades.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

A partir del dia 8 d’abril i fins al 3 de maig de 2019.

Quin cost té?

Gratuït

Com es tramita la sol·licitud?

Podeu tramitar la sol·licitud tan presencialment com per internet.

Per presentar la sol·licitud presencialment s'ha de realitzar amb CITA PRÈVIA

demanant-la prèviament al telèfon de l'Ajuntament d'Igualada : 93 803 1950.

 

Requisits a complir:

 • Infants que duguin a terme les activitats incloses al programa de l’Estiuet 2019 i Estiu Jove 2019 fins als 16 anys d'edat.
 • Empadronats a Igualada, juntament amb qui en tingui la guarda i custòdia, amb una antiguitat mínima de tres mesos.
 • La renda familiar corresponent al darrer exercici fiscal liquidat no podrà superar el que estableixen les bases per a la concessió de l’ajut.

Formes de tramitació

 • Presencial

  OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l'Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  Horari:

  De dilluns a dijous de les 9:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festius de les 9:00 a les 14:00

   S'ha de demanar cita prèvia. 

 • Telemàtic

  A la plataforma de tràmits, premeu aquí

Documentació que cal aportar

EN EL CAS DE FER EL TRÀMIT PRESENCIAL:

Cal presentar obligatòriament juntament amb la instància, la documentació següent:

1. DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal).

2. Llibre de família o documentació acreditativa de la relació del so·licitant amb l'infant beneficiari.

En el cas que en d’altres anys ja s’hagi aportat la documentació tal com Llibre de família o DNI i aquest no hagués caducat, no cal tornar-lo a presentar.

3. En cas de canvi de la situació laboral: caldrà presentar la vida laboral i les dues últimes nòmines o un certificat de prestació d’atur o justificant del seu cobrament (ingrés bancari).
 
4. En cas de separació caldrà presentar l’auto de separació o divorci. Si s’escau, certificat de l’existència de procediment judicial en curs de reclamació d’impagaments d’aliments, on hi consti el jutjat i el número de procediment.

 

EN EL CAS DE FER EL TRÀMIT TELEMÀTIC:

Cal adjuntar obligatòriament juntament amb el formulari del tràmit, la documentació següent:

1.Sol·licitud del tràmit de la beca, emplenada, signada i escanejada.

2. Còpia escanejada del DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal).

3. Còpia escanejada del Llibre de família o documentació acreditativa de la relació del so·licitant amb l'infant beneficiari.

En el cas que en d’altres anys ja s’hagi aportat la documentació tal com Llibre de família o DNI i aquest no hagués caducat, no cal tornar-lo a presentar.

4. En cas de canvi de la situació laboral: caldrà presentar còpia escanejada o original de l'informe de vida laboral i les dues últimes nòmines o un certificat de prestació d’atur o justificant del seu cobrament (ingrés bancari).
 
5. En cas de separació caldrà presentar l’auto de separació o divorci. Si s’escau, certificat de l’existència de procediment judicial en curs de reclamació d’impagaments d’aliments, on hi consti el jutjat i el número de procediment.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Bases de Beques Estiuet 2019.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Presenteu la sol·licitud adjuntant la documentació esmentada.
2. Es podrà consultar la llista de concessió dels ajuts a partir del dia 15 de maig a les 12 del matí a www.igualada.cat.
3. En tots casos els interessats rebran un correu electrònic amb la concessió o denegació de la beca i el motiu de la mateix. En cas de no rebre el correu,us podreu adreçar a la Kaserna en horari de matins de 8 a 15h.

Pèrdua de l'ajut: si l'infant beneficiari de la beca no s'inscriu a l'activitat perdrà la beca i conseqüentment no es farà el pagament a l'entitat organitzadora.

En el cas de NO autoritzar a l'Ajuntament d'Igualada a la consulta de dades a d'altres administracions Públiques: Han de marcar la casella corresponent i signar. Donada aquesta situació la sol·licitud de beca No serà tramitada i, per tant , la beca s'entendra com desistida.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net