Tràmit informatiu Beques per als usuaris de les llars d'infants

Aquest tràmit permet sol·licitar una ajuda per a les famílies de la ciutat amb fills escolaritzats a una escola bressol d’Igualada en el curs escolar 2016/2017

 Pot ser beneficiària de l'ajut la persona o persones que es fan càrrec de l'import de la mensualitat de l'escola bressol.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

A partir del 20 de juny fins al 8  de juliol de 2016

Quin cost té?

Gratuït

Requisits a complir

 • Assistir a una llar d’infants d’Igualada.
 • Figurar tots els membres de la unitat familiar en el Padró municipal d’habitants, des de tres mesos abans de la data de convocatòria d’aquests ajuts.
 • No superar els següents llindars d’ingressos corresponents a l’exercici 2015: (veure a les BASES)
  - famílies de 2 membres computables: 16.759 euros
  - famílies de 3 membres computables: 22.009 euros
  - famílies de 4 membres computables: 26.107 euros
  - famílies de 5 membres computables: 29.624 euros
  - famílies de 6 membres computables: 33.022 euros
  - famílies de 7 membres computables: 36.237 euros
  - famílies de 8 membres computables: 39.429 euros
  A partir del vuitè membre s’afegiran 3.166 euros per cada nou membre computable.

Es denegarà l'ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de què siguin titulars els membres computables de la família hagin tingut el darrer any fiscal un volum de facturació superior a 130.000 euros.

En cas de separació dels pares, que s’haurà de justificar documentalment, el requisit de figurar en el Padró municipal d’habitants s’haurà d’entendre referit a l’infant que assisteix a la llar i al progenitor amb qui convisqui habitualment, que en tingui la guarda i custòdia.

 • No percebre cap altra ajut per aquest concepte.

Quan es presenti la sol·licitud per a més d'un germà/ana, els documents idèntics només s'hauran de presentar una única.

Formes de tramitació

 • Presencial

  ESPAI CÍVIC CENTRE
  Ensenyament
  C/Trinitat, 12, 2a planta (Espai 4)
  08700 IGUALADA


  De dilluns a divendres de 8h a 15h

  HORARI D'ESTIU (Juliol i Agost)
  De dilluns a divendres de 8h a 14h

Documentació que cal aportar

1. Original i fotocòpia del DNI o NIE de la/les persona/es sol·licitant/s.
2. Original i fotocòpia del llibre de família (es compulsarà).
3. Original i fotocòpia de la declaració de la renda de l’exercici 2015 de tots els membres computables de la unitat familiar o acreditació que no l'han de presentar. Quan no s'hagi de presentar, cal aportar: informe de vida laboral i certificat de les remuneracions percebudes l'any 2015.
4. Imprès d’autorització de consulta de nivell de renda en el cas que no s’aporti declaració de tots els membres adults de la unitat familiar, en aquest cas cal aportar fotocopia de tots els membres de la família majors de 18 anys.

Si quan es presenta l'ajut encara no s'ha presentat la declaració de la renda, es podrà aportar la seva còpia a l'Ajuntament fins al dia posterior a la data límit de presentació a l'Agència Tributària. 

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Presenteu la sol·licitud i la documentació esmentada al Servei d’Ensenyament, Espai Cívic Centre, carrer Trinitat, 12, 2 planta.
2. La documentació serà estudiada per la Comissió de valoració.
3. L'ajuda s’abonarà directament al centre per tal que aquest faci el descompte de l’import en el rebut corresponent.

 

L’import màxim de l’ajut per fill o filla no superarà els 30 euros mensuals per un màxim d’11 mensualitats.

Això no obstant, l’Ajuntament d’Igualada atendrà totes les sol·licituds que rebi que compleixin els requisits que s’estableixen en aquestes bases. En el cas que el nombre de sol·licituds sigui superior a la que permeti la consignació pressupostària, es disminuirà l’import dels ajuts en la quantia necessària fins a poder atendre totes les presentades que compleixin els requisits.

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net