Tràmit amb certificat Beques per a l'adquisició de material escolar pel curs 2017/2018

Aquest tràmit permet sol·licitar per part de les famílies, amb fills escolaritzats a segon cicle d'educació infantil (P3, P4, P5), en el curs escolar 2017/2018, ajuts per a l'adquisició de material escolar.

L'import màxim de l'ajut no podrà superar:

 - els 40 euros per als alumnes de segon cicle d'educació infantil.

Això no obstant, l'Ajuntament d’Igualada atendrà totes les sol·licituds que rebi que compleixin els requisits que s'estableixen en aquestes bases. En el cas que el nombre de sol·licituds sigui superior a la que permeti la consignació pressupostària, es disminuirà l'import dels ajuts de manera proporcional i en la quantia necessària fins a poder atendre totes les presentades que compleixin els requisits.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

A partir del 12 de juny i fins al 12 de juliol de 2017.

Quin cost té?

Gratuït.

Com es tramita  la sol·licitud?

Podeu tramitar la sol·licitud tan presencialment com per internet.

Per presentar la sol·licitud presencialment s'ha de trucar a l'Ajuntament d'Igualada i demanar CITA PRÈVIA al telèfon 93 803 1950.

Requisits a complir

 • Les famílies amb fills escolaritzats a segon cicle d’educació infantil (P3, P4, P5), en el curs escolar 2017/2018.
 • Estar empadronat a Igualada.
 • Figurar tots els membres de la unitat familiar en el Padró municipal d'habitants de l'Ajuntament d'Igualada des d'un mínim de tres mesos abans de la data de convocatòria d’aquests ajuts.
 • No percebre cap altre ajut per aquest concepte.
 • No superar els següents llindars de nivell de renda corresponents al darrer exercici que consti en l'Agència Tributària :(veure a les BASES, apartat de DOCUMENTS).

- famílies de 2 membres computables: 17.076 euros
- famílies de 3 membres computables: 22.009 euros
- famílies de 4 membres computables: 26.107 euros
- famílies de 5 membres computables: 29.624 euros
- famílies de 6 membres computables: 33.022 euros
- famílies de 7 membres computables: 36.237 euros
- famílies de 8 membres computables: 39.429 euros
A partir del vuitè membre s'afegiran 3.166 euros per cada nou membre computable. 

En cas de separació dels pares o no convivència, que s'haurà de justificar documentalment, el requisit de figurar en el Padró municipal d'habitants s'haurà d’entendre referit a l'infant beneficiari i al progenitor amb qui convisqui habitualment, que en tingui la guarda i custòdia.

Es denegarà l'ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de què siguin titulars els membres computables de la família hagin tingut el darrer any fiscal un volum de facturació superior a 130.000 euros.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des de l’1 de juliol al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Presencial

  ESPAI CÍVIC CENTRE
  Ensenyament
  C/Trinitat, 12, 2a planta (Espai 4)
  08700 IGUALADA


  De dilluns a divendres de 8h a 15h

  HORARI D'ESTIU (Juliol i Agost)
  De dilluns a divendres de 8h a 14h

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

EN EL CAS DE FER EL TRÀMIT PRESENCIAL:

1. Original i fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant.
2. Original i fotocòpia del llibre de família.

En el cas que algun d'aquests documents s'hagi presentat a l'Ajuntament d'Igualada en el darrer any i no ha variat, si s'indica la data i l'objecte de presentació, no caldrà que es torni a presentar.

3. Imprès d'autorització de consulta de nivell de renda de tots els membres de la unitat familiar. En aquest cas cal aportar fotocòpia del DNI de tots els membres de la família majors de 16 anys. A aquest efecte, signaran una autorització perquè l'Ajuntament pugui fer aquesta consulta.

EN EL CAS DE FER EL TRÀMIT TELEMÀTIC:

1. Còpia escanejada del DNI o NIE del/la sol·licitant.

2. Còpia escanejada del llibre de família.

En el cas que s'hagi presentat la còpia del llibre de família a l'Ajuntament d'Igualada en el darrer any i no ha variat, si s'indica la data i l'objecte de presentació, no caldrà que es torni a presentar.

3. Còpia escanejada de l'imprès d'autorització de consulta de nivell de renda de tots els membres de la unitat familiar. En aquest cas cal aportar la còpia escanejada del DNI de tots els membres de la família majors de 16 anys. A aquest efecte, signaran una autorització perquè es pugui fer la consulta.

En el cas que s'hagi presentat la còpia del DNI a l'Ajuntament d'Igualada en el darrer any i no ha variat, si s'indica la data i l'objecte de presentació, no caldrà que es torni a presentar.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Presenteu la sol·licitud i la documentació esmentada a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Igualada o al Servei d'Ensenyament, Espai Cívic Centre, carrer Trinitat, 12, 2 planta o bé tramitar en línia.

2. La documentació serà estudiada per la Comissió de valoració.

3. Publicació dels resultats i notificacions als interessats.

4. El pagament dels ajuts de material escolar es farà directament al centre en què estigui escolaritzat l'infant.

Important: 

L'Ajuntament d'Igualada comprovarà d'ofici l'empadronament dels membres de cada unitat familiar.

L'Ajuntament podrà sol·licitar documentació complementària a l'esmentada per determinar el nivell real de renda que no estigui exempta de tributació (per exemple la percepció de pensions).

Quan es presenti la sol·licitud per a més d'un germà/na, els documents idèntics només s'hauran de presentar una única vegada.

En cas d'al·legar un canvi de situació econòmica entra la renda familiar de l'exercici fiscal que es té en compte i l'actual, la documentació a presentar serà la que acrediti aquest canvi de situació (per exemple, sentència judicial, certificat de prestacions, etc.) a determinar en cada cas.

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net