Tràmit informatiu Modificació / baixa en el cens municipal d’animals de companyia

Aquest tràmit permet modificar les dades d'un animal (gossos, gats, conills i fures), registrat al cens d'animals domèstics del municipi (canvi d'adreça dins el mateix municipi, canvi de propietat, etc.) o bé donar-lo de baixa (per canvi de municipi o defunció). És obligació de la persona propietària comunicar els canvis al registre censal municipal, segons la normativa vigent.

És obligació de la persona propietària comunicar els canvis al registre censal municipal, segons la normativa vigent.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

El termini per comunicar a l'Ajuntament la modificació o la baixa al cens és de trenta dies des de la data del canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades incloses en el cens.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.

Formes de tramitació

 • Presencial

  CENTRE CÍVIC NORD
  Servei de Sanitat i Salut Pública
  C/Sant Martí de Tous, 8
  08700 IGUALADA

  Dilluns i dijous, de les 8 a les 15h

Documentació que cal aportar

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Fotocòpia del document acreditatiu de la identificació de l'animal de companyia.

3. Còpia del certificat veterinari de defunció de l’animal (en el cas de baixa per defunció de l'animal).

4. Volant d'empadronament del propietari en el nou domicili ( en el cas de la modificació de dades de domicili de l'animal).

5 . Formulari degudament omplert i signat per l’anterior i pel nou propietari de l’animal (Canvi de titular de l'animal)

      

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Decret 238/1998, de 24 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, sobre identificació i registre d’animals de companyia.
 • Decret 6/1999, de 26 de gener, de condicions de manteniment d’animals de companyia.
 • Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.
 • Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. 
 • Ordença municipal sobre la tinença d'animals domèstics.

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Presenteu la sol·licitud i la documentació requerida.
2. L'Ajuntament realitzarà la modificació o la baixa al cens en el termini establert.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net