Tràmit informatiu Alta en el cens municipal d’animals de companyia

Aquest tràmit permet inscriure al cens els animals de companyia (gossos, gats, fures i conills) que resideixen al municipi, el qual és una obligació dels seus propietaris.

El registre censal de l'animal s'ha de completar mitjançant una placa identificativa, on ha de constar el nom de l'animal i les dades del propietari o posseïdor de l'animal.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

La inscripció dels animals de companyia al registre censal del municipi es realitzarà dins el termini següent:
- tres mesos des del naixement de l'animal.
- trenta dies des de la data d'adquisició de l'animal.
Prèviament a la inscripció de l'animal cal haver-ne dut a terme la identificació electrònica mitjançant la implantació d’un microxip homologat.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir

1. En el cas dels gossos, gats i fures, abans de donar-los d'alta al cens cal identificar-los electrònicament amb un microxip homologat i obtenir el document sanitari que faciliten els veterinaris. 

Formes de tramitació

 • Presencial

  CENTRE CÍVIC NORD
  Servei de Sanitat i Salut Pública
  C/Sant Martí de Tous, 8
  08700 IGUALADA

  Dilluns i dijous, de les 8 a les 15h

Documentació que cal aportar

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Fotocòpia del document acreditatiu de la identificació de l'animal de companyia AIAC on constin les dades següents:
Espècie i raça.
Sexe.
Data de naixement.
Codi d'identificació (número de microxip).
Domicili habitual de l'animal.

3. Cartilla de Salut del animal amb les vacunes actualitzades.

En el cas de que el sol·licitant sigui menor d'edat:

4. Fotocòpia del DNI del pare, la mare o la tutoria del menor.

5. Consentiment escrit del pare, la mare o la tutoria del menor, autoritzant la inscripció al cens de l'animal.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Decret 328/1998, de 24 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, sobre identificació i registre d’animals de companyia.
 • Decret 6/1999, de 26 de gener, de condicions de manteniment d’animals de companyia.
 • Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals i les modificacions introduïdes pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
 • Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assistència.
 • Ordenaça municipal sobre la tinença d'animals domèstics

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Presenteu la sol·licitud i la documentació requerida.
2. L'Ajuntament censarà l'animal en el termini establert i us farà entrega de la placa d'identificació.

Segons la normativa, els propietaris d'animals de companyia han de proveir els seus animals amb algun dels sistemes d'identificació establerts dins els tres mesos següents a la data de naixement de l'animal.


La identificació dels animals de companyia constituirà un requisit previ i obligatori per realitzar qualsevol transacció de l'animal i consisteix en una marca que identifica l'animal i que haurà de figurar en qualsevol documentació que faci referència a l'animal. El marcatge dels animals de companyia es realitzarà obligatòriament per implantació d'un xip que s'adapti al que estableix la normativa.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net