Tràmit amb certificat Liquidació de l'Impost sobre l'increment de valor del terreny de naturalesa urbana (Plusvàlua)

Com a conseqüència de la transmissió de la propietat d'un immoble per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de drets real sobre immobles (per exemple usdefruit, nua propietat,...), s'ha de pagar l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, també conegut com a plusvàlua. En el cas de la venda d'una propietat (pis, plaça d'aparcament, traster, botiga, casa, etc.) ha de pagar l'impost la persona, empresa o entitat que ven. Si el transmissor o venedor és un persona física no resident a Espanya, l'obligat al pagament serà l'adquirent. En el cas d'herència o donació onerosa, és el nou propietari qui ha de pagar l'impost. La data de transmissió es aquella en la qual l'immoble canvia de propietari. En el cas que transmissió sigui per defunció (herències o llegats) la data de la transmissió és la data de la defunció. En la resta de casos la data serà la del document públic que reflecteixi la transmissió (escriptura, data de subhasta, data de l'acte d'ocupació en els casos d'expropiació, etc.).

Tramitació

Quins terrenys tributen?

Només tributen els béns de naturalesa urbana, no els de naturalesa rústica. Tributa únicament el valor del sòl, no el de la construcció.  

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

 • En cas de transmissions a títol lucratiu (per exemple, donacions o herències): la persona que adquireixi l'immoble o a favor de la qual es constitueixi o es transmeti un dret real.
 • En cas de transmissions a títol onerós (per exemple, una compravenda): la persona que transmet l'immoble o la que constitueix o transmet un dret real.

No són aplicables a l’Administració tributària els pactes que hi pugui haver entre les parts quant al pagament de la Plusvàlua.  

Si la persona obligada al pagament de la Plusvàlua és resident a l’estranger, la llei preveu que haurà de pagar l'impost el substitut del contribuent, que és l’altra part que intervé en el negoci jurídic.  

Meritació del tribut
 
El tribut merita, en els actes "inter vivos", en el moment de la transmissió; el cas més significatiu és el de les compravendes, en què la data de meritació serà la de l’escriptura de venda.
 
En canvi, en els supòsits de transmissió "mortis causa", la meritació no es produeix en la data d’acceptació de l’herència, sinó en el moment de la defunció del causant.
 

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini de presentació:

Segons el cas els terminis de presentació de la sol·licitud són els següents:

 • En els casos de transmissions "inter vivos", el termini per presentar la declaració és de 30 dies hàbils a comptar des de la data de transmissió.
 • En els casos de transmissions "mortis causa", el termini serà de 6 mesos a comptar des de la data de defunció del causant, prorrogable fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu abans del venciment dels primers 6 mesos.

Quan les declaracions siguin extemporànies, s’hi aplicaran els següents recàrrecs:
 
- Si la presentació de la declaració es produeix dins dels tres, sis o dotze mesos següents al final del termini de presentació de la declaració, s’aplica un recàrrec únic del  5, 10 o 15 per cent, respectivament.

- A partir del dotzè mes, el recàrrec serà del 20% aplicant a partir d’aquest 12è mes interessos de demora.
 
- Si el pagament del deute tributari es realitza en voluntària, es farà una reducció del 25% de l’import del recàrrec aplicat per extemporaneïtat.

Quin import s'ha de pagar?

L’import serà el que resulti de la liquidació calculada  de conformitat amb el que estableix l’ordenança fiscal municipal reguladora d’aquest import i el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Requisits a complir:

No cal complir cap requisit específic.

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

Cal aportar la documentació del llistat següent:

 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.Si la declaració de la plusvàlua implica varis titulars, s’haurà de presentar la autorització de representació i emplenar l’ANNEX I.
 2. Fotocòpia o còpia simple del document públic o privat en el que consti l'acte o contracte que origina la imposició.
 3. Fotocòpia del rebut de l'impost sobre Bens Immobles corresponents a l'últim exercici posat al cobrament, només en els casos que ha presentat el document privat.
 4. Document que acrediti la data d'adquisició del bé o dret objecte de l'impost, si aquesta no consta en el document públic o privat de transmissió.
 5. Títol d’adquisició de l’immoble objecte de transmissió: Si l’adquisició es va produir a títol onerós: còpia de l’escriptura d’adquisició i si l’adquisició es va produir a títol lucratiu, declaració de l’Impost sobre Successions i Donacions.

Aquesta documentació serà necessària per sol·licitar:
-    La no subjecció a l’impost prevista a l’art. 104.5 del TRLHL.
-    La determinació de la Base Imposable per plusvàlua real (diferència entre el valor d’adquisició i transmissió) prevista en l’art. 104.5 i art. 107.5 del TRLHL.
-    L’opció que surti econòmicament més avantatjosa.
 

 • En el cas que la presentació de la sol·licitud sigui per part d'un representant, s'ha de portar: 
  • L'autorització de representació signada (Veure apartat IMPRESOS).
  • Còpia del DNI/NIF del titular.
  • Còpia del DNI/NIF del representant.
  • En el cas d'una empresa, també: còpia del DNI de l'apoderat i de l'escriptura de poders.

Normativa

 • Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (articles 104 a 110).
 • Ordenança fiscal municipal II.4. reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre General Tributaria.
 • Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació.
 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Presenteu la documentació a les Oficines de l'Ajuntament.
2. L'Ajuntament us farà arribar per notificació electrònica o correu certificat la notificació de la liquidació.
3. Pagar l’impost dins del termini establert en la notificació:
-Amb targeta bancària per internet des de l’adreça https://tramits.igualada.cat
-O, fent l’ingrés en les següents entitats col·laboradores: BBVA i Banc de Sabadell

4. La presentació de la declaració de la plusvàlua és el pas previ per a que pugueu fer la inscripció en el Registre de la Propietat.

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net