Tràmit amb certificat Informe de prevenció i seguretat en matèria d'incendis - FUE

Aquest tràmit permet presentar a l'Ajuntament d'Igualada la sol·licitud de l'informe de prevenció en matèria d'incendis que s'ha d'adreçar a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments per tal que emeti l'informe.

L'informe s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, caldrà realitzar l’acte de comprovació en matèria d’incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

Tramitació

Qui ho pot sol.licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol.licitar?

Durant tot l'any.

Termini de la sol·licitud:

Prèviament a l'inici de l'activitat i de la presentació de la corresponent comunicació prèvia.

Quin cost té?

En el cas de realitzar el tràmit a traves de CE - Sense Cost

En el cas de realitzar el tràmit a traves de l'Ajuntament - 130,35 € Segons les ordenances municipals

Pagament

A pagar a l'entitat bancària.

Requisits a complir

 • Disposar d'informe municipal de compatibilitat urbanística

Formes de tramitació

Documentació que cal aportar

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis.

3. Formulari SP01 - Full inicial on queden resumides les dades generals de l’activitat, del tècnic redactor i de la documentació presentada, i que serà la portada de la documentació de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

4. Projecte tècnic descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria d’incendis.

 • En el cas que la presentació de la sol·licitud sigui per part d'un representant, s'ha de portar: 
  • L'autorització de representació signada (Veure apartat IMPRESOS).
  • Còpia del DNI/NIF del titular.
  • En el cas d'una empresa, també: còpia del DNI de l'apoderat i de l'escriptura societària i/o poders de representació.

Format i contingut de la documentació tècnica

El document "Documentació tècnica per efectuar la intervenció administrativa prèvia de control preventiu per part de la Generalitat (Llei 3/2010 i normes de desenvolupament)", defineix el format i el contingut mínim de la documentació tècnica. En cap cas no impedeix que el tècnic/a redactor/a afegeixi més plànols o apartats en la memòria tècnica que tinguin relació o aclareixin el compliment dels requeriments de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en un determinat establiment, activitat, infraestructura o edifici.

També es disposa d'un document de treball amb els diferents apartats que pot servir de suport als tècnics redactors o tècniques redactores.

Es recorda que cal justificar el compliment de la normativa d’aplicació de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, de les instruccions tècniques complementàries publicades per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, de les normes tècniques d’àmbit estatal o europeu (normes UNE, UNE EN...) d'aplicació i de les guies tècniques que s'hagin utilitzat en la redacció de la documentació.

 
*Si el tràmit es municipal la mida màxima dels fitxers serà de 10MB.

 

Normativa

 • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
 • Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
 • Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (entrada en vigor: 13 d’agost de2015).

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Presenteu la sol·licitud, acompanyada dels documents requerits.
2. Pagueu a la Caixa de l'Ajuntament la taxa corresponent.
3. L’Ajuntament trametrà la sol·licitud a l’òrgan competent de la Generalitat, el qual emetrà l’informe en un termini de dos mesos, i el farà arribar a l’Ajuntament que, alhora, el notificarà a l’interessat.

Altra informació d'interès

 • En el supòsit d'haver tramitat una llicència d'obres i haver efectuat ja el control preventiu en matèria d'incendis.
 • En el supòsit que una activitat, sense ser modificada, canviï de titularitat i ja disposi d'aquest control preventiu en matèria d'incendis.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net