Tràmit informatiu Llicència d'espectacles i activitats recreatives de caràcter extraordinari

Aquest tràmit permet sol·licitar a l'ajuntament la llicència per a la realització d'espectacles i activitats recreatives de caràcter extraordinari que es duguin a terme amb motiu de festes, revetlles populars i similars.

Tramitació

Qui ho pot sol.licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol.licitar?

Durant tot l'any.

Termini

Un mes abans de realitzar l'activitat.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals 260,80 €.

Es concedirà una bonificació del 75% de la quota de la taxa quan l'espectacle tingui un caràcter extraordinari i sigui realitzat per entitats o associacions amb la seu a la ciutat d'Igualada.

Pagament

A pagar a l'entitat bancària.

Requisits a complir

Per a l'atorgament de la llicència d'espectacles i activitats recreatives de caràcter extraordinari, tant si les autoritza la Generalitat, com si atorga la llicència l'Ajuntament, inclosos els organitzats pels ajuntaments o sota la seva responsabilitat directa, s'han de complir com a mínim els requisits següents:

1. Requisits que corresponguin d'acord amb el tipus d'activitat comunicada i en virtut del que determinen els articles 111 i 112 del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, article supletori en defecte d'ordenança municipal:
a) Ser convocats, organitzats i realitzats sota la responsabilitat d’una o d’unes persones determinades, que poden ser entitats, persones físiques o jurídiques o persones responsables o empleades de serveis de l’Administració pública i que, en tot cas, han de ser identificades, amb determinació clara de la responsabilitat que els correspon.
b) Presentar una anàlisi de la mobilitat provocada per l’espectacle públic o activitat recreativa, amb previsió de mesures especials per afrontar les necessitats detectades, si s’escau.
c) Disposar de personal de vigilància i de personal de control d’accés.
d) Disposar d’un pla d’autoprotecció.
e) Disposar dels serveis d’higiene i seguretat i dels dispositius d’assistència sanitària corresponents.
f) Disposar de serveis automàtics de control d’aforament, quan s’escaigui.
g) Presentar una valoració de l’ impacte acústic i, si escau, adoptar les mesures necessàries per prevenir-lo i minimitzar-lo.
h) Haver contractat la pòlissa de responsabilitat civil.
i) Acreditar la disponibilitat de l’establiment o de l’espai on es realitza l’espectacle públic o l’activitat recreativa.

2. Si es realitzen en un establiment tancat, aquest ha de complir els requisits constructius i de prevenció d’incendis exigits als establiments oberts al públic destinats al mateix tipus d’espectacle o activitat que es vulgui realitzar.

3. Quan es tracti d'espais oberts, únicament es podran organitzar espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari, si a més de complir els requeriments de les disposicions que els afectin (article 111 del Reglament, entre d'altres), es celebren amb motiu d'una de les circumstàncies següents:

a) Amb motiu de festes i revetlles populars, que comptin amb una àmplia participació de la població directament afectada.
b) En dates o vigílies festives, dins horaris en què el seu impacte sigui admissible pels usos socials majoritaris.
c) En indrets situats a la distància necessària dels nuclis habitats, de manera que no causin molèsties perceptibles a la gent que hi viu.

D'altra banda, les persones organitzadores hauran de comptar amb la conformitat de la persona titular de l'espai obert o de l'autoritat administrativa o de la persona responsable de la seva protecció i gestió.

Cal posar de manifest que les persones organitzadores poden tancar l'espai obert destinat a la realització de l'activitat extraordinària, si ho autoritza la persona titular. Les tanques han de ser homologades i no poden acabar en angles de tall o superfícies agressives que puguin causar dany a les persones. Així mateix, per raons de seguretat s'hauran de preveure diversos punts oberts a la tanca per facilitar l'evacuació.

La persona organitzadora haurà d'instal·lar els serveis sanitaris i higiènics i d'assistència sanitària que corresponguin i serà la responsable d'habilitar l'espai que calgui per a l'aparcament de vehicles i, si s'escau, per a l'acampada de les persones assistents i, subsidiàriament, dels danys i perjudicis que puguin ocasionar.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia a través d'instància genèrica

Documentació que cal aportar

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Memòria, amb el contingut mínim següent (article 113 del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives):
a) Identificació de l'espectacle públic o activitat recreativa de què es tracti.
b) Data o dates i horari previst per a la realització.
c) Nom, cognoms, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització.
d) Descripció breu de l'espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que previsiblement assistiran o participaran en la seva realització, amb indicació dels serveis o prestacions que se'ls ofereixen.
e) Indicació de les mesures adoptades, incloses la contractació del personal de seguretat privada i de control d'accés, i de les que convindria adoptar per part dels serveis municipals afectats, per tal prevenir riscos per a la salut i la seguretat i per prevenir inconvenients o molèsties per a terceres persones interessades, especialment en matèria de sorolls i de trànsit.
f) Declaració responsable de disposar de la pòlissa d'assegurances que dóna cobertura a la responsabilitat civil que pugui derivar-se de l'organització i realització de l'espectacle o de l'activitat recreativa.
g) Identificació de la persona o persones titulars de la disponibilitat de l'establiment, recinte o espai obert i, en cas que no sigui la mateixa persona promotora o organitzadora, document que expressi la seva conformitat amb l'espectacle públic o amb activitat recreativa projectats.

 •  En el cas que la presentació de la sol·licitud sigui per part d'un representant, s'ha de portar: 
  • L'autorització de representació signada (Veure apartat IMPRESOS).
  • Còpia del DNI/NIF del titular.
  • En el cas d'una empresa, també: còpia del DNI de l'apoderat i de l'escriptura societària i/o poders de representació.

Normativa

 • Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives 
 • Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en materia d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Presenteu la sol·licitud de llicència, acompanyat dels documents requerits.
2. L’Ajuntament sotmetrà la memòria a consulta dels òrgans municipals que siguin competents en matèria de seguretat ciutadana, prevenció i seguretat en
matèria d’incendis i trànsit.
3. L’Ajuntament ha de resoldre sobre l’atorgament de la llicència i notificar-la en el termini d’un mes de la vostra sol·licitud.

Termini de resolució

El termini de resolució sobre l’atorgament de la llicència és d'un mes, a comptar des de la data de registre de la sol·licitud.

Més informació

Quant el nombre d'espectacles o activitats recreatives de caràcter extraordinari que es poden realitzar cal assenyalar que, d'acord amb l'Annex I, apartat V, del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives es poden realitzar, anualment, un nombre màxim de 12 espectacles o activitats recreatives.

Respecte d'aquest nombre màxim, la referència als 12 espectacles o activitats recreatives que fa la disposició reglamentària, cal fer-la al tipus d'espectacles o d'activitats recreatives, d'acord amb la classificació prevista a l’apartat II relativa al Espectacles Públics i en l’apartat III referent a les activitats recreatives de l'Annex I del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

És a dir, en un establiment obert al públic que tingui una llicència, autorització, o comunicació prèvia, diferent de l'activitat recreativa o de l'espectacle públic de caràcter extraordinari que pretén realitzar, així com en un espai obert al públic o altres establiments que no tinguin la consideració de locals de concurrència pública, i que vulguin realitzar espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari, es poden autoritzar un màxim de 12 tipus d'espectacles públics o d'activitats recreatives extraordinàries a l'any, d’acord amb la classificació esmentada en el paràgraf anterior, sempre que es compleixin els requisits exigibles per la llei i el reglament reiteradament citats.

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net