Tràmit amb certificat Subvencions de l'Ajuntament d'Igualada a projectes i activitats d'interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre 2024

Aquest tràmit permet presentar la sol.licitud de subvenció a projectes i activitats d'interès social dutes a terme per les entitats privades sense ànim de lucre durant l'any 2024.

Les entitats que poden sol·licitar aquest ajut serien dels serveis de:

 • Acció Social
 • Comerç
 • Cooperació
 • Dinamització Econòmica, Comerç i turisme, promoció de la ciutat
 • Ensenyament
 • Igualtat de Gènere
 • Joventut
 • Medi Ambient
 • Programa d'Igualtat de gènere
 • Sanitat i Salut Pública

Per les subvencions del Servei de Cultura veure el tràmit aquí

Per les subvencions del Servei d'Esports veure el tràmit aquí 

Import de les subvencions

La quantia de la subvenció no excedirà d'un cofinançament del 50% de l'import del projecte o funcionament de l'activitat, de conformitat amb el que s'estableix en el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, tret que en les bases específiques del departament s'indiqui un altre percentatge a atorgar i en els supòsits concrets que ho justifiquin.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?
 
Les entitats privades sense ànim de lucre pel seu funcionament o quan realitzin una activitat o portin un projecte d'utilitat pública o d'interès social a l'àmbit d'Igualada o en relació amb aquesta durant l'any 2024.
 
Quan es pot sol·licitar?
 
Del dia 12 de febrer al 08 de març de 2024.
 
Com es tramita la sol.licitud?

Tota la tramitació de sol·licitud de la subvenció, així com solucionar possibles defectes en la mateixa, l'acceptació i la justificació posterior s'ha de fer per internet mitjançant els tràmits en línia que es poden trobar en aquesta plataforma, amb identificació i signatura mitjançant certificat digital del/a president/a, secretari/a o tresorer/a de la entitat que sol.licita o bé amb certificat propi de la entitat.

Els sistemes de signatura admesos són:

Tota la documentació a presentar, per tant, s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són PDF i els formats d'imatge TIFF, JPG, PNG, GIF i BMP. També podran adjuntar-se aquests tipus d'arxius comprimits en format .ZIP o .RAR.

Quin cost té?
 
Gratuït.
 
Requisits a complir
 
Ser entitats privades sense ànim de lucre.
 • En el cas que es tracti d'associacions, aquestes hauran d'estar registrades en el Registre municipal d'entitats de l'Ajuntament d'Igualada.
 • La resta d'entitats sense ànim de lucre hauran d'estar inscrites en el seu registre corresponent. 
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Igualada i davant de la Seguretat Social.
 • Complir els criteris que consten en les Bases de la Convocatòria de les Subvencions. (Veure apartat documents).

Formes de tramitació

 • Telemàtic

  El tràmit s'ha de realitzar en línia. Premeu"Tramitar amb certificat".

   

Documentació que cal aportar

Cal emplenar el formulari de sol.licitud (tramitació electrònica) i adjuntar documents segons calgui:

 1. Dades identificatives de l'entitat que ha de ser beneficiaria, amb expressió del seu NIF i el correu electrònic on es volen rebre els avisos de notificacions i comunicacions relacionades amb aquesta sol.licitud.
 2. En el cas que el certificat digital de la persona sol.licitant no estigui vinculat a l'entitat que representa haurà d'adjuntar a la sol.licitud:
  • Còpia escanejada del certificat de l'acord del nomenament per al càrrec pel qual pot representar a l'entitat o bé còpia escanejada de l'acta de la reunió en què es va prendre aquest acord.
 3. Programa detallat de l'activitat o projecte per al qual es demana subvenció o si la sol·licitud es refereix al funcionament de l'entitat, de les activitats que projecta realitzar l'entitat.
 4. Pressupost de l’activitat o projecte per a la qual es demana subvenció o del funcionament de l’entitat. En el pressupost han de constar tant les despeses com els ingressos, quantia de l'ajut que se sol·licita i detall de les fonts de finançament previstes.        
 5. Declaració responsable conforme el sol.licitant no està incurs en cap dels supòsits de prohibició per obtenir subvenció establerts en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (inclosa dins del formulari de sol.licitud).
 6. Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l'Ajuntament d'Igualada les que s'obtinguin en el futur (inclosa dins del formulari de sol.licitud).
 7. Compromís de complir les condicions de la subvenció (inclòs dins del formulari de sol.licitud).
 8. Documentació que acrediti que l'entitat sol·licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social:
 • En el cas que l’entitat hi estigui obligada, l’Ajuntament obtindrà l’acreditació corresponent directament de la Tresoreria de la Seguretat Social, per mitjà de Via Oberta o altres mitjans electrònics; també farà la consulta corresponent.

9. Dades bancàries del compte per transferir l'import de la subvenció, en el cas que s'hagi modificat, si escau, les dades de l'any anterior. Caldrà enviar una còpia escanejada de la sol·licitud de transferència bancària a favor del creditor una vegada omplenada i validada per la entitat bancària - document disponible a l'apartat d'IMPRESOS.

10.En el cas que correspongui, la declaració establerta en la base cinquena en relació amb la normativa de transparència.

La manca d’aportació de qualsevol d'aquests documents, un cop si és el cas se li hagi requerit, s’entendrà com a desistiment de l'entitat sol·licitant de la seva petició.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament d'Igualada

Observacions

L'Ajuntament d'Igualada aprova unes úniques bases i fa una sola convocatòria per a aquestes subvencions; això no obstant, aquestes són gestionades pels diversos departaments municipals.
 
En principi, cada sol·licitant podrà demanar una sola subvenció, sigui per al funcionament de l'entitat o sigui per un projecte o activitat. En el cas que se'n presenti més d'una o a més d'un departament per tractar-se d'entitats l'objecte de les quals sobrepassi l'àmbit d'actuació de cada departament, el/la cap del departament municipal de referència haurà d'emetre informe sobre la necessitat d'atorgar subvenció per més d'una activitat o projecte i, si escau, coordinar- se amb altres departaments municipals per a aquell expedient de sol·licitud. En tot cas, les entitats hauran de prioritzar les diverses sol·licituds si en presenten més d'una.
 
Cada departament municipal, a més d'assenyalar les activitats objecte de subvenció, assenyala també els seus criteris d'atorgament (veure annex).

Tràmit pas a pas

 1. Presenteu la sol·licitud amb la documentació requerida adjuntada.
 2. Un cop revisada la documentació presentada, si aquesta no reuneix els requisits necessaris per a la seva tramitació, o la documentació és incorrecta o incompleta, es requerirà per mitjans electrònics a la persona sol·licitant perquè solucioni els defectes observats en el termini màxim de 10 dies. Si no ho fa, s'entendrà com a desistiment de l'entitat sol.licitant de la seva petició.
 3. Els serveis de l'Ajuntament elaboraran una proposta de les subvencions que haurà d'aprovar el Ple.
 4. La resolució del procediment es notificarà de forma expressa a les entitats que han formulat la sol.licitud mitjançant notificació electrònica a través del servei e-NOTUM, previ avis a l’adreça de correu electrònic facilitada durant la tramitació.
 5. El pagament de la subvenció es farà prèvia justificació i caldrà presentar:

a) Memòria de l'activitat, de l'activitat subvencionada.

b) Còpia escanejada de les factures originals relacionades amb el projecte o activitat subvencionada i el justificant del pagament, per justificar la realització de la despesa.

c) Una còpia escanejada de la publicitat que s'hagi fet d'aquesta, en la qual ha de constar el logo de l'Ajuntament d'Igualada, per justificar la difusió de l'atorgament de la subvenció.

La justificació ha de ser presentada com a màxim el dia 16 de gener de l'any 2025.

 

Termini de resolució

El termini legal és de màxim tres mesos des de la finalització del termini per a presentar les sol·licituds o, de presentar-se fora de termini, des de l'endemà de la data de presentació de la sol·licitud. Justificadament, es pot posposar aquesta concessió per a un o més programes d'activitats subvencionables. L'acord de concessió posa fi a la via administrativa.
Les sol·licituds presentades en els procediments que tinguin per objecte la concessió d’ajuts i subvencions públics, un cop finalitzat el termini sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa pertinent, s’entenen desestimades per silenci administratiu en els termes establerts per la legislació aplicable.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net