Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Subvencions per a la restauració de façanes per l'any 2016

Aquest tràmit permet accedir a la convocatòria de subvencions de l'Ajuntament d'Igualada per a la restauració de façanes dels immobles situats dins del terme municipal d'Igualada, que comptin amb una antiguitat de quaranta anys o més.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Els propietaris o, en el seu cas, usufructuaris de l'immoble. En el cas d'una comunitat de propietaris, la persona que representi a la comunitat.

Quan es pot sol·licitar?

Des del dia 1 de març fins el dia 16 de maig de 2016

Quantia de la subvenció?

La quantía de les subvencions podrà arribar fins a un 33% del pressupost d'execució de l'obra, amb un màxim de 1.500€. En el cas d'immobles inclosos en el Catàleg del Pla especial del Patrimoni, amb els nivells 1, 2 i 3, la quantia de la subvenció podrà arribar fins a un 50% del pressupost d'execució de l'obra, amb un màxim de 2.250€.

Quin cost té?

Gratuït

Requisits a complir:

 • Immobles situats dins el terme municipal d'Igualada.
 • Immobles que comptin amb una antiguitat de quaranta anys o més.
 • La intervenció haurà de ser comprensiva de tota la façana i millorarà les característiques formals i d'acabats d'aquesta. Cas que l'edifici faci xamfrà, s'entendrà que hi ha una façana única.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Igualada. 
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des de l’1 de juliol al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:

1. Fotocòpia del DNI o NIF de la persona sol·licitant.

2. Nota simple del Registe de la Propietat o fotocòpia de les escriptures de propietat.

3. Certificació acreditativa conforme estan al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Igualada i amb la Seguretat Social. Pel que fa a la certificació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Igualada no cal que sigui aportat pel sol·licitant, sinó que serà sol·licitat d'ofici pel departament gestor de la subvenció.

4. Memòria amb el contingut mínim següent:
- Descripció del tipus d'actuació a realitzar.
- Fotografia de la façana.
- Materials a emprar en l'actuació.
- Pressupost de les obres a realitzar.
- Termini d'execució de les obres.

5. En el supòsit que les obres ja s'hagin iniciat, s'haurà de presentar la llicència d'obres obtinguda prèviament a aquest inici d'obres, sense la qual no es tindrà dret a obtenir la subvenció.

6. Dades bancàries del compte en el qual, si és subvencionada l'activitat proposada, es podrà transferir l'import de la subvenció.

En el cas d'immobles en règim de propietat horitzontal, el sol·licitant haura de presentar, a més de la documentació esmentada anteriorment, la següent:

7. Un acord dels propietaris on s'especifiquin els extrems següents:
- La voluntat de restaurar la façana
- La conformitat amb el pressupost i la memòria que es presenta
- La designació d’un dels propietaris per a la representació i signatura de quants documents siguin necessaris.
- Autorització per tal de fer l’ingrés de la subvenció amb indicació del número de compte i el titular d’aquest. En el cas que hi hagi una Comunitat de Propietaris legalment constituïda, l’ingrés s’efectuarà en el compte que tingui aquesta.

Aquest acord haurà d’estar signat per la majoria que s’estipuli en els estatuts de la comunitat.

8. Fotocòpia del DNI o NIF de la persona que representi a la comunitat de propietaris.

9. Fotocòpia dels estatuts de la Comunitat de Propietaris.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Ordenança general de les subvencions de l'Ajuntament d'Igualada

Observacions

A l'hora d'atorgar les subvencions, tindran preferència les sol·licituds que compleixen els criteris següents: 
1. Les sol·licituds que siguin repetició de les presentades l'any anterior, les quals no haguessin rebut subvenció per manca de disponibilitat pressupostària.
2. Que l'edifici es trobi inclòs en el Catàleg del Pla especial del Patrimoni, amb els nivells 1,2 i 3.
3. Que el propietari hagi rebut un requeriment de l'Ajuntament per la restauració de la façana de l'immoble.
4. Aquells edificis en els quals es desenvolupa una activitat comercial o de serveis a la planta baixa.
5. El grau de deteriorament i de manca de conservació de la façana.
6. Que complementàriament a la rehabilitació de la façana es millorin les condicions d'habitabilitat de l'edifici.
7. L'antiguitat de l'edifici.

 

Tràmit pas a pas:

 1. Presenteu la sol·licitud i la documentació.
 2. Els Serveis tècnics municipals emetran informe sobre la valoració i la idoneïtat de les obres i el compliment dels requisits exigits.
 3. La Corporació, examinant l’informe emès pels Serveis Tècnics municipals, atorgarà o denegarà motivadament la subvenció.

 

Les obres hauran de començar i acabar dins de l'any en que s'atorgui la subvenció, excepte els supòsits recollits a les bases.

El pagament de la subvenció s'efectuarà una vegada realitzades les obres, prèvia presentació, abans del 16 de desembre de 2016, d'una fotografia de la façana amb la intervenció efectuada i les factures pagades.

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net