Tràmit amb certificat Llicència d'ocupació de la via pública per instal·lacions d'atraccions i circs

Aquest tràmit permet sol·licitar la llicència temporal per a l'ocupació de la via pública amb atraccions i circ.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

Cal sol·licitar el permís amb l'antelació que fixi l'Ajuntament.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals.

Pagament.

A pagar a l'entitat bancària.

Requisits.

1. Cal tenir tota la documentació del circ en regla.

2. L'interessat/da es farà càrrec de les escomeses d'aigua i electricitat, demanat a les companyies pertinents, si s'escau, el servei. No es permet l'extensió de cables entre fanals, encreuament aeri de carrers i en general qualsevol tipus d'instal·lació vista a la via pública que es pugui manipular o suposi un perill.

3. En cas que hi hagi animals, aquests romandran durant tota l'estada del circ tancats en gàbies de seguretat. El bestiar haurà de reunir unes condicions de salubritat i higiene correctes i no tenir cap símptoma de malaltia infecto-contagiosa, a més d'estar donats d'alta en el registre d'explotacions de nuclis zoològics de la Generalitat de Catalunya.

4. La neteja de l'espai exterior i ubicació, quan marxin, anirà a càrrec de l'interessat.

5. En cas de col·locació de cartells publicitaris, aquests no es podran col·locar en llocs no autoritzats i s'hauran de treure al dia següent de l'última actuació.

6. Haver pagat la fiança.

7. Prendre les mesures adients per evitar lesions a les propietats veïnes, instal·lacions aèries o soterrades i garantir la seguretat i lliure circulació a la via pública.

8. Donar compliment a tota la normativa vigent que li sigui d'aplicació, de caire local, autonòmica i estatal, en matèria de sorolls i d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

Els documents a aportar en tots els casos són: Documents 1, 2, 3 i 4.
En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària següent:
Circs: Document 5, 6 i 7.
Atraccions: Documents 8, 9 i 10.

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Assegurança de responsabilitat civil.

3. Butlletins de les instal·lacions elèctriques.

4. Control inicial favorable d'una entitat col·laboradora de l'Administració, amb el certificat tècnic del seu muntatge, una vegada finalitzada la instal·lació i el muntatge del circ.

5. Projecte tècnic, amb el contingut mínim previst per la normativa sobre prevenció i seguretat en matèria d'incendis; descripció de la instal·lació amb indicació de superfícies, aforament..., signat pel tècnic competent.

6. Memòria de seguretat, pla d'autoprotecció i dispositiu d'assistència sanitària.

7. En el cas que el circ tingui animals, s'haurà d'aportar la documentació que acrediti el tipus i nombre d'animals i la documentació veterinària preceptiva.

8. Fotocòpia d'alta de l'import sobre activitats econòmiques (IAE).

9. Certificat del tècnic competent, on s'indicarà entre d'altres les dades, el tipus d'instal·lació, les mesures de seguretat, les característiques de la instal·lació elèctrica, etc.

10. Alta de la Seguretat Social (permís de treball per als estrangers).

 • En el cas que la presentació de la sol·licitud sigui per part d'un representant, s'ha de portar: 
  • L'autorització de representació signada (Veure apartat IMPRESOS).
  • Còpia del DNI/NIF del titular.
  • En el cas d'una empresa, també: còpia del DNI de l'apoderat i de l'escriptura societària i/o poders de representació.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Decret 239/1999, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre la policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.
 • Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aporva el reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
 • Decret 336/1998, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals.
 • Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre la política del espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.
  Llei 11/2009, de 6 d ejuliol, d'espectacles públics i activitats recreatives.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.

 

Observacions

Tràmit pas a pas: 

1. Ompliu i signeu l'imprès de sol·licitud i presenteu-lo acompanyat de la documentació requerida.
2. L'àmbit corresponent elaborarà l'informe , si és favorable, s'atorgarà la llicència i s'hauran de liquidar les taxes.
3. En tots els casos, es notificarà la resolució a la persona interessada i es lliurarà la llicència.

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net