Tràmit informatiu Canvi de titularitat d'una activitat no classificada (Transmissió dels efectes de les comunicacions i declaracions responsables d'activitats no classificades)

Aquest tràmit permet comunicar a l'ajuntament el canvi de titularitat de les activitats no classificades. En defecte de comunicació el titular nou i l'antic són responsables solidaris del compliment de les obligacions derivades de l'exercici de les activitats.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

La comunicació ha d'efectuar-se en el termini màxim d'un mes a partir de la transmissió.

Quin cost té?

113,93 € segons les ordenances fiscals municipals.

Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota d’aquesta taxa per als establiments comercials en que la seva superfície de venda no superi els 75 m2.

 

Pagament:

A pagar a l'entitat bancària.

Requisits a complir:

 • En l'escrit on es comuniqui el canvi de titularitat cal acreditar la subrogació dels nous titulars en els drets i les obligacions derivats de la llicència o l'autorització.

 

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

1. Dades identificatives de les persones interessades (física-DNI/NIE), el titular actual i la persona a qui es transmet, o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Document de comunicació prèvia de canvi de titularitat d'activitat innòcua en què es materialitza la transmissió, amb les signatures del transmitent i l'adquirent.

3. Certificat d'electricista, amb carnet d'instal·lador, especificant que la instal·lació elèctrica del local compleix el Reglament de Baixa Tensió i altra normativa vigent, o bé, butlletí de la instal·lació elèctrica,així com declaració del nombre d'enllumenats d'emergència instal·lats en l'establiment.

4. Darrera revisió del/s extintor/s d'incendis instal·lat/s en l'establiment.

5. Fotocòpia del DNI/NIE o Tarja d'identificació fiscal del nou titular. Si es tracta d'una societat estatuts de constitució de la mateixa.

6. Declaració responsable d'inici d'activitat d'establiments alimentaris, si es tracta d'un establiment alimentari.

7. Autoliquidació de la taxa.

 • En el cas que la presentació de la comunicació sigui per part d'un representant, s'ha de portar: 
  • L'autorització de representació signada (Veure apartat IMPRESOS).
  • Còpia del DNI/NIF del titular.
  • En el cas d'una empresa, també: còpia del DNI de l'apoderat i de l'escriptura societària i/o poders de representació.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Presenteu l'imprès de comunicació, acompanyat dels documents requerits.
2. Transcorregut el termini d'un mes des de la presentació de la comunicació, si no s'ha notificat que la transmissió no és procedent, es considera plenament eficaç.
3. Un cop produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions dels titulars antics són assumides pels titulars nous.

Termini de resolució:

El termini de resolució és d'1 mes, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net