Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Alta en el padró municipal d'habitants i canvi de domicili dins el mateix municipi

Aquest tràmit permet inscriure’s o canviar el domicili dins del mateix municipi al Padró Municipal d’Habitants, que és un registre administratiu on consten les persones que resideixen al municipi. Totes les persones que fixin el seu domicili al municipi han d’inscriure’s al Padró Municipal d’Habitants. L'alta al padró, s'ha de realitzar en els supòsits de naixement o de canvi de domicili (per a persones procedents d'altres municipis de l'estat espanyol o de l'estranger).

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?
 
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
A nivell de padró d'habitants, les persones majors de 16 anys emancipades i els menors d'edat casats tenen la condició de major d'edat i per tant també poden sol·licitar aquest tràmit.
 
Quan es pot sol·licitar?
 
Durant tot l'any.
 
Termini:
 
No n'hi ha, sempre abans de començar l'activitat.
 
Quin cost té?
 
Gratuït.
 
Requisits a complir:
 • Viure a Igualada.

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

Documentació que cal aportar

Els documents a aportar són:
 • En tots els casos Document 1 i 2.
 • En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària següent:
  • ·Persones de la Unió Europea:  Document 3.
  • ·Menors:  Documents 4 i 5.
 1. Original del document d'identitat (DNI, targeta d'identitat dels estats membres de la Unió Europea, Passaport o NIE. En el cas de canvi de domicili dins el mateix municipi és vàlid el carnet de conduir).
   
 2. Habitatge
  -  En cas d’habitatge de propietat: Escriptures de l'habitatge (o sentència d'usdefruit o acceptació escriptura d'herència) i factura última (dos darrers mesos) de la companyia de la llum, aigua o gas.
  • Si s’empadronen al pis més persones majors d’edat diferents al propietari, i aquest no els pots  acompanyar a fer el tràmit, s’haurà d’aportar el documents  d’autorització del propitari de l’habitatge à enllaç al document
  En cas d'habitatge de lloguer: Contracte de lloguer vigent i darrer rebut de lloguer.
  • Si s’empadronen al pis més persones majors d’edat diferents al titular del contracte, i aquest no els pots  acompanyar a fer el tràmit, s’haurà d’aportar el documents  d’autorització del propitari de l’habitatge à enllaç al document
  - En cas d'empadronar-se en una fonda, hotel o allotjament col·lectiu, cal un document original amb el segell del centre o equipament.
  - En casos de menors i gent gran que viuen en residències: document d'identificació original de l'interessat/da ( en el cas dels avis la corresponent autorització signada per el mateix) , el document d'identificació del representant i el document del centre.
   
 3. Certificat d'Inscripció en el Registre Central d'Estrangers com a ciutadà de la UE acompanyat del passaport en vigor.
   
 4. Llibre de família, o certificat de naixement, DNI, NIE, passaport o carnet de conduir original dels progenitors.
   
 5. En cas que els menors s'empadronin amb només un dels progenitors, cal:
  -  En el cas de matrimoni o parella estable:
  • Autorització signada pel progenitor que no s'empadrona acompanyada de la còpia  compulsada del seu document d'identitat.
  -En el cas de separació o divorci amb la guàrdia i custòdia exclusiva:<
  • Resolució judicial de la custòdia del menor o conveni regulador de la separació.
  -En el cas de separació o divorci amb la guàrdia i custòdia compartida:
  • Autorització signada pel progenitor que no s'empadrona acompanyada de la còpia compulsada del seu document d'identitat.
  • Resolució judicial de la custòdia del menor o conveni regulador de la separació.
  -En cas que el menor s'empadroni amb un major d'edat que no sigui ni pare ni mare:
  •  Autorització dels dos progenitors, o bé sentència de tutela, acolliment, etc.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d' 11 de juliol.
 • Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social i modificacions de la Llei Orgànica 2/2009, d'11 de desembre.
 • Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, amb relació amb el padró Municipal.
 • Ordenança sobre el soroll i les vibracions
 • Ordenança reguladora de la instal·lació d’antenes, aparells de climatització i altres elements assimilables a l’exterior dels immobles

Observacions

Tràmit pas a pas
 
 1. Presenteu la documentació descrita a l’apartat corresponent.
 2. Si la documentació és correcta es procedirà a incloure-us al Padró Municipal d’Habitants i se us lliurarà el document acreditatiu de la inscripció.
En el cas que la persona no estigui empadronada per diferents motius es fa l'alta per omissió.
 
Termini de resolució
Tràmit de resolució immediata.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net