Tràmit amb certificat Liquidació de l'Impost sobre l'increment de valor del terreny de naturalesa urbana (Plusvàlua)

Com a conseqüència de la transmissió de la propietat d'un immoble per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de drets real sobre immobles (per exemple usdefruit, nua propietat,...), s'ha de pagar l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, també conegut com a plusvàlua. En el cas de la venda d'una propietat (pis, plaça d'aparcament, traster, botiga, casa, etc.) ha de pagar l'impost la persona, empresa o entitat que ven. Si el transmissor o venedor és un persona física no resident a Espanya, l'obligat al pagament serà l'adquirent. En el cas d'herència o donació onerosa, és el nou propietari qui ha de pagar l'impost. La data de transmissió es aquella en la qual l'immoble canvia de propietari. En el cas que transmissió sigui per defunció (herències o llegats) la data de la transmissió és la data de la defunció. En la resta de casos la data serà la del document públic que reflecteixi la transmissió (escriptura, data de subhasta, data de l'acte d'ocupació en els casos d'expropiació, etc.).

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

Segons el cas els terminis de presentació de la sol·licitud són els següents:
     -En els actes o contractes "inter vivos", el termini és de trenta dies hàbils a comptar des del següent a aquell en el qual s'hagi produït la transmissió.
     -En les transmissions "mortis causa", el termini és de sis mesos a comptar des de la data de defunció del causant, prorrogable fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu abans del venciment dels primers sis mesos.

Quin cost té?

El resultant de la liquidació calculada de conformitat amb el que estableixen l'ordenança fiscal municipal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. A pagar a l'entitat bancària.

Requisits a complir:

No cal complir cap requisit específic.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

Cal aportar la documentació del llistat següent:

 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Fotocòpia o còpia simple del document públic o privat en el que consti l'acte o contracte que origina la imposició.
 3. Fotocòpia del rebut de l'impost sobre Bens Immobles corresponents a l'últim exercici posat al cobrament, només en els casos que ha presentat el document privat.
 4. Document que acrediti la data d'adquisició del bé o dret objecte de l'impost, si aquesta no consta en el document públic o privat de transmissió.
 • En el cas que la presentació de la sol·licitud sigui per part d'un representant, s'ha de portar: 
  • L'autorització de representació signada (Veure apartat IMPRESOS).
  • Còpia del DNI/NIF del titular.
  • Còpia del DNI/NIF del representant.
  • En el cas d'una empresa, també: còpia del DNI de l'apoderat i de l'escriptura de poders.

Normativa

 • Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (articles 104 a 110). 
 • Ordenances fiscals municipals.II. Ordenances fiscals reguladores dels impostos: 4. Impost sobre l'increment valor terrenys de naturalesa urbana.
 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 

 

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Presenteu la documentació a les Oficines de l'Ajuntament.
2. L'Ajuntament us farà arribar per correu certificat la liquidació.
3. Pagar la taxa a qualsevol de les entitats bancàries assenyalades en els document dins del termini que indica la notificació.
4. La presentació de la declaració de la plusvàlua és el pas previ per a que pugueu fer la inscripció en el Registre de la Propietat.

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net