Tràmit amb certificat Bonificació de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) per a les famílies nombroses

Aquest tràmit permet gaudir a les famílies nombroses d'un descompte en la quota de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI).

Tramitació

Qui ho pot solicitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot solicitar?

Del 1 al 30 de desembre de 2017.

Termini:

El dia 30 de desembre de 2017.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

 • Tenir reconeguda la condició de família nombrosa d'acord amb la llei 40/2003 de 18 de novembre i estar en possessió del títol corresponent vigent en la data d'inici del període impositiu.
 • El subjecte passiu de l'IBI ha de ser membre de la família nombrosa.
 • L'immoble pel qual es demana l'ajut constitueixi la residència habitual del conjunt de la família.
 • El subjecte passiu i els altres integrants de la família nombrosa no poden tenir deutes pendents de pagament en període executiu amb l'hisenda municipal, llevat que aquests, trobant-se pendents de pagament en període executiu, tinguin concedit, a la vegada, ajornament o fraccionament, o estigui vàlidament acordada la seva suspensió.
 • El subjecte passiu de l'impost i els altres integrants de la família no poden ser titulars d'un dret que comporti ser el subjecte passiu de l'impost referent a altres béns urbans d'ús residencial que el que motiva aquest benefici tributari.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des de l’1 de juliol al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

Documentació a aportar:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Fotocòpia del Títol de família nombrosa atorgat per la Generalitat de Catalunya.

3. Autorització per accedir a les dades de l'Agència Tributària (Veure a l'apartat IMPRESOS).

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 • Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d'aplicació dels tributs.
 • Ordenances fiscals

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Ompliu i signeu la sol·licitud i presenteu-la a l'Ajuntament.
2. L'Ajuntament procedirà a resoldre la vostra sol·licitud de bonificació.
3. En cas que la resolució sigui estimatòria la bonificació s'aplicarà directament sent d'aplicació en l'exercici següent a aquell en què s'hagi demanat el benefici fiscal a no ser que la sol·licitud s'hagi fet abans de la finalització del termini voluntari de recaptació.

A les Ordenances Fiscals per l'any en curs s'estableix el percentatge de la bonificació en funció de les categories regulades en la legislació específica de famílies nombroses, la renda anual per membre de la família i el valor cadastral.

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net