Tràmit amb certificat Bonificació de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) per a les famílies nombroses

Aquest tràmit permet gaudir a les famílies nombroses d'un descompte en la quota de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI).

Tramitació

Qui ho pot solicitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot solicitar?

Del 1 al 30 de desembre de 2021.

Termini:

El dia 30 de desembre de 2021.

Quin cost té?

Gratuït.

Com es tramita la sol·licitud?

Les sol·licituds es tramitaran preferentment de manera telemàtica, prement el botó "Tramitar amb certificat".

En cas de no disposar de recursos tecnològics per fer la tramitació en línia, es podrà presentar la sol·licitud presencialment a l'Ajuntament d'Igualada demanant CITA PRÈVIA al telèfon 93 803 19 50.

Requisits a complir:

 • Tenir reconeguda la condició de família nombrosa d'acord amb la llei 40/2003 de 18 de novembre i estar en possessió del títol corresponent vigent en la data d'inici del període impositiu.
 • El subjecte passiu de l'IBI ha de ser membre de la família nombrosa.
 • L'immoble pel qual es demana l'ajut constitueixi la residència habitual del conjunt de la família.
 • El subjecte passiu i els altres integrants de la família nombrosa no poden tenir deutes pendents de pagament en període executiu amb l'hisenda municipal, llevat que aquests, trobant-se pendents de pagament en període executiu, tinguin concedit, a la vegada, ajornament o fraccionament, o estigui vàlidament acordada la seva suspensió.
 • El subjecte passiu de l'impost i els altres integrants de la família no poden ser titulars d'un dret que comporti ser el subjecte passiu de l'impost referent a altres béns urbans d'ús residencial que el que motiva aquest benefici tributari.
 • S’estableix el percentatge de la bonificació en funció de les categories regulades en la legislació específica de famílies nombroses, la renda anual per membre de la família i el valor cadastral.
 • Categoria general

  RENDA ANUAL PER
  MEMBRE FAMILIAR
  Valor cadastral fins a 76.000 €
  Valor cadastral fins a 133.000 €
  Valor cadastral fins a 190.000 €
  Fins a SMI
  77,00 %
  71,50 %
  66,00 %
  Fins a SMI per 1,1
  60,50 %
  55,00 %
  49,50 %
  Fins a SMI per 1,2
  44,00 %
  38,50 %
  33,00 %

  Categoria especial

  RENDA ANUAL PER
  MEMBRE FAMILIAR
  Valor cadastral fins a 76.000 €
  Valor cadastral fins a 133.000 €
  Valor cadastral fins a 190.000 €
  Fins a SMI
  90,00 %
  90,00 %
  88,00 %
  Fins a SMI per 1,1
  90,00 %
  88,00 %
  82,50 %
  Fins a SMI per 1,2
  88,00 %
  82,50 %
  77,00 %

SMI = 13.510 €     SMI x 1,1 = 14.861 €     SMI x 1,2 = 16.212 €

 • Queden exclosos d'aquesta bonificació els habitatges amb un valor cadastral superior a 190.000 euros.
 • Queden també exclosos d'aquesta bonificiació les famílies nombroses les quals, la renda anual per càpita de cada membre de la unitat familiar sigui superior a 1,2 vegades el SMI. 1,2 SMI = 16.212€.

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

EN EL CAS DE FER EL TRÀMIT TELEMÀTICAMENT:

 1. Còpia escanejada del Títol de família nombrosa atorgat per la Generalitat de Catalunya de tots els membres integrants del títol.
 2. Còpia escanejada de la sol·licitud de bonificació per al pagament de l'IBI per a famílies nombroses, signada pels majors de 16 anys. (Veure apartat "Impresos")

 

EN EL CAS DE FER EL TRÀMIT PRESENCIALMENT:

 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Fotocòpia del Títol de família nombrosa atorgat per la Generalitat de Catalunya de tots els membres integrants del títol.
 3. Instància de sol·licitud de bonificació per al pagament de l'IBI per a famílies nombroses, signada pels majors de 16 anys (Veure apartat "Impresos")

Normativa

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 • Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d'aplicació dels tributs.
 • Ordenances fiscals

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Realitzar la sol·licitud telemàticament o presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Igualada. Cal que tots els membres que constitueixen la família nombrosa majors de 16 anys, signin l'apartat B de la sol.licitud.
2. L'Ajuntament procedirà a resoldre la vostra sol·licitud de bonificació.
3. En cas que la resolució sigui estimatòria la bonificació s'aplicarà directament sent d'aplicació en l'exercici següent a aquell en què s'hagi demanat el benefici fiscal a no ser que la sol·licitud s'hagi fet abans de la finalització del termini voluntari de recaptació.

A les Ordenances Fiscals per l'any en curs s'estableix el percentatge de la bonificació en funció de les categories regulades en la legislació específica de famílies nombroses, la renda anual per membre de la família i el valor cadastral.

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net