Tràmit amb certificat Premis a l'excel·lència per a esportistes d'esports individuals.

Es convoquen els premis d'excel·lència esportiva que s’adrecen als esportistes de caràcter individual que hagin obtingut bon resultats en competicions federades d'àmbit estatal o internacional de la darrera temporada que hagi finalitzat completament el 31 de desembre de 2019, a fi i efecte de potenciar i premiar l’esforç personal de cada un d’ells.

Tramitació

Qui ho pots sol·licitar?

Els/les esportistes federats  d'Igualada que durant l'any 2019 hagin participat en competicions d'àmbit estatal i internacional amb uns bons resultats.

Quan es pot sol·licitar?

Del 1 de juliol al 31 de juliol del 2020

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

a) Estar empadronat a Igualada, com a mínim en els últims 2 anys de forma continuada.

b) Ser titular de llicència esportiva (estar federat) d’esport individual en la temporada de referencia.

c) Haver participat en competicions oficials de categoria absoluta organitzades o emparades per la Federació Esportiva corresponent, i haver obtingut algun resultat final en esdeveniments esportius que s’estableixen en els criteris per ésser puntuable en la temporada considerada. Atesa la disparitat de calendari entre les diverses federacions esportives, la temporada que es pren en consideració serà la darrera temporada que hagi finalitzat completament el dia 31 de desembre de 2018.

d) No estar incurs en cap de les circumstàncies assenyalades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions que impedeixen obtenir la condició de beneficiari de les mateixes.

No podran optar a la condició de beneficiaris del premi, els esportistes individuals que siguin majors d’edat i que no es trobin al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, respecte a l'Ajuntament d’Igualada.

El fet de tenir beques o ajuts d’altres administracions no suposa cap impediment per optar als premis.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

 • Presencial

  SERVEI D'ESPORTS
  Complex Esportiu Les Comes

  Carrer Carles Riba, s/n
  08700 IGUALADA

  Telèfon: 93 805 42 10


  HORARI:

  De dilluns a divendres de 8 a les 14h.

Documentació que cal aportar

- Memòria enumerant les activitats esportives i les competicions oficials en què ha participat durant la temporada i que siguin objecte del premi.

- Acreditació de les participacions, durant la temporada 2018/2019, en les proves i campionats oficials així com els resultats obtinguts, feta per mitjà de certificat/s o documents oficials expedits per la federació corresponent.

- En el cas que aquesta informació es pugui obtenir per mitjà de la pàgina web de la federació respectiva, es podrà acreditar també d’aquesta manera. En aquest cas, cal indicar l’adreça electrònica.

- Si no s’aporta la documentació exigida, es requerirà la persona interessada perquè en el termini màxim i improrrogable de deu dies esmeni les faltes detectades i aporti la documentació preceptiva. En el cas de no atendre aquest requeriment, es donarà la sol·licitud per desistida.

- El requisit d’empadronament serà comprovat d’ofici per l’Ajuntament d’Igualada.

 

Observacions

Tràmit pas a pas:

Emplenar la sol·licitud correctament, adjuntant tota la documentació necessària i presentar-la conforme a la descripció que figura en “Documentació que cal aportar.

Les sol·licituds es presentaran al Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Igualada o electrònicament al Registre electrònic de l'Ajuntament si es disposa del corresponent certificat digital o signatura electrònica acceptada

 

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net