Tràmit amb certificat Subvencions per cursar estudis de Grau i Postgraduació Universitària. Curs 2022-23

Aquest tràmit permet accedir a la convocatòria de les subvencions de l'Ajuntament d'igualada que tenen com a objectiu donar suport econòmic per cursar estudis de Grau i Postgraduació Universitària per mitjà d'una quantia que ajudi a cobrir el seu pagament.

L’import dels ajuts dependrà del nombre de crèdits matriculats i aprovats.
 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Els i les estudiants, empadronats/ades a Igualada, que cursin estudis universitaris de grau i de postgraduació corresponents als nivells: 2 (grau universitari) i 3 (màster universitari) i que hagin aprovat un mínim de 30 crèdits en aquest mateix curs. 

Queden exclosos els crèdits de nivell 4 (doctorat).

Quan es pot sol·licitar?

Del 16 d'agost al 30 de setembre de 2023

Quin cost té?

Gratuït.

Com es tramita la sol.licitud?

Les sol·licituds es tramitaran preferentment de manera telemàtica, prement el botó "Tramitar amb certificat", amb identificació i signatura mitjançant un d'aquests sistemes:

DNIe, Idcat, Certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, i en general tots aquells admesos per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert).

En cas de no disposar de recursos tecnològics per fer la tramitació en línia, es podrà presentar la sol·licitud presencialment a l'Ajuntament d'Igualada i demanar CITA PRÈVIA al telèfon 93 803 19 50.

Requisits a complir:

 • Haver estat estudiant matriculat en el curs que estableixi la convocatòria en estudis de grau i postgraduació universitària corresponents als nivells 2 (grau universitari) i 3 (màster universitari) i haver aprovat 30 crèdits en aquest mateix curs.
 • Figurar d'alta en el Padró municipal d'habitants d'Igualada des de sis mesos abans, a comptar des de l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds.

Criteris d'atorgament:

S'estableixen 2 categories segons els crèdits aprovats el curs 2022-2023:

A) De 30 a 59 crèdits aprovats.

B) Més de 59 crèdits aprovats.

Només es prendrà com a referència per al còmput de crèdits aquells que estiguin acreditats a través del sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS).

A la vegada, i dins de cadascuna de les dues categories, s'estableixen tres trams diferents en funció d'haver gaudit de bonificació en la matrícula per als estudis universitaris del curs acadèmic 2022/2023 com a conseqüència de l'obtenció de la beca Equitat o de la beca del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

1) Tram general: els qui NO han sol·licitat o NO han obtingut cap bonificació de la matricula per als estudis del curs 2022/2023.

2) Tram intermedi: Per a persones estudiants que han obtingut una bonificació de la matricula per als estudis del curs 2022/2023 en un percentatge inferior al 80% del seu import.

3) Tram alt: Per a persones estudiants que han obtingut una bonificació de la matricula del curs 2022/2023 en un percentatge igual o superior al 80% del seu import.

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

TRAMITACIÓ PRESENCIAL

- Fotocòpia del DNI o NIE.

- Matrícula dels estudis universitaris de grau o postgraduació univeristària del curs pel qual es convoca amb detall de les assignatures i crèdits perls quals s'ha fet la matrícula.

- Certificat de les qualificacions obtingudes de les assignatures matriculades.

- Certificat de titularitat bancària (emès per l'entitat bancària signat digitalment o amb CSV), o full de transferència bancària (signat i segellat per l'entitat bancària).

- En el cas que s'al·legui, la resolució de l'AGAUR o del Ministeri d'Educació i Formació Professional en què consti que s'ha obtingut una beca que comporta la bonificació de la matrícula i el seu percentatge, o altra documentació acreditativa d'aquesta circumstància (pel seu caràcter informatiu, no es considerarà documentació acreditativa suficient, l'aportació del tram de renda familiar o del procediment MATRC de l'AGAUR sense demostrar la seva aplicació.)

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

- Còpia escanejada de la matrícula dels estudis universitaris de grau i de  postgraduació universitària amb detall de les assignatures i crèdits pels quals s’ha fet la matrícula.

- Còpia escanejada del certificat de les qualificacions obtingudes de les assignatures matriculades.

- Certificat de titularitat bancària (emès per l'entitat bancària signat digitalment o amb CSV), o full de transferència bancària (signat i segellat per l'entitat bancària).

- En el cas que s'al·legui, còpia escanejada de la resolució de l'AGAUR o del Ministeri d'Educació i Formació Professional en què consti que s'ha obtingut una beca que comporta la bonificació de la matrícula i el seu percentatge, o altra documentació acreditativa d'aquesta circumstància (pel seu caràcter informatiu, no es considerarà documentació acreditativa suficient, l'aportació del tram de renda familiar o del procediment MATRC de l'AGAUR sense demostrar la seva aplicació.)

Normativa

OBLIGACIONS

 • Els beneficiaris tenen l'obligació de sotmetre's a les actuacions de comprovació que pugui realitzar l'Ajuntament en ordre a verificar el compliment i efectivitat de les condicions determinants de la concessió de l'ajut.
 • En consideració al fet que l'objecte d'aquesta subvenció és el suport a les despeses tangibles i intangibles de cursar estudis de grau i post graduació universitària, no es tindrà en consideració l'obtenció d'altres ajuts.

 

Observacions

 Tràmit pas a pas:

 1. Emplenar i signar la sol·licitud, adjuntant tota la documentació necessària, i presentar-la a un dels punts de Registre ó bé realitzar la tramitació en línea.
 2. Un òrgan col.legiat instruirà l’expedient i emetrà informe.
 3. La Regidora delegada resoldrà motivadament els ajuts en el termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini per a presentar les sol·licituds i cada beneficiari serà notificat individualment. Es publicarà la resolució al Portal de transparència de l’Ajuntament.
 4. En el cas de resultar beneficiari de la beca el pagament es farà una vegada s’hagi concedit la subvenció, per mitjà de tranferència bancària al compte que hagi aportat l'estudiant.

 

L’Ajuntament d’Igualada comprovarà d’ofici l’empadronament de l’estudiant beneficiari.

En el cas que algun d’aquests documents s’hagi presentat a l’Ajuntament d’Igualada en el darrer any, i s’indica la data i objecte de presentació, no caldrà que es torni a presentar.

La manca d’aportació de qualsevol d'aquests documents, un cop si és el cas se li hagi requerit, s’entendrà com a desistiment de la seva petició.

Els beneficiaris tenen l’obligació de sotmetre’s a les actuacions de comprovació que pugui realitzar l’Ajuntament en ordre a verificar el compliment i efectivitat de les condicions determinants de la concessió de l’ajut.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net