Tràmit amb certificat Sol·licitud d'incentiu per autònoms, per a la posada en marxa d'una activitat econòmica

Aquest tràmit permet presentar la sol·licitud de subvenció per la posada en marxa d'una activitat econòmica, per part de persones desocupades i que es constitueixen en treballadors autònoms.

L'Ajuntament d’Igualada subvencionarà per cada nova alta en el RETA de la Seguretat Social, fins el màxim del 100% de la quota mensual a pagar durant els 6 primers mesos un cop deduïdes les subvencions d’altres administracions pel mateix concepte i, fins el màxim del 50% de la quota mensual a pagar els 6 mesos següents un cop deduïdes les subvencions d’altres administracions pel mateix concepte, amb un import màxim total de 500€.

Aquests percentatges de subvenció podran variar a la baixa, segons sigui el nombre de sol•licituds aprovades i la disponibilitat econòmica resultant.

El fet de no mantenir l’alta al RETA durant el període mínim inicial de sis mesos, donarà lloc a la revocació total de la subvenció.

 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona física interessada, o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

A partir del dimarts dia 12 de setembre de 2017 i fins al dilluns 9 d'octubre de 2017.

Quin cost té?

Gratuït.

Com es tramita la sol.licitud?

Pot optar per dues vies de tramitació: presentar la sol·licitud (veure l'apartat impressos) presencialment al Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Igualada ó a Ig-NOVA Tecnoespai, o bé, realitzar la tramitació per internet amb certificat digital propi.

Els sistemes de signatura admesos són:
DNIe, Idcat, Certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, i en general tots aquells admesos per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert).
Tota la documentació a presentar, per tant, s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són PDF i els formats d'imatge TIFF, JPG, PNG, GIF i BMP. També podran adjuntar-se aquests tipus d'arxius comprimits en format .ZIP o .RAR.

Requisits a complir:

a) Ser persona física desocupada que s'incorpora al món laboral com a empresari individual i que causi alta inicial en el Regim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a partir de l’1 de setembre de 2016 fins al 31 d’agost 2017 i que, com a mínim, mantingui aquesta alta fins a la data de presentació de sol·licituds de subvenció i durant sis mesos.

 • No s’inclouen les formes jurídiques de societat civil particular, comunitat de béns ni les restants formes jurídiques societàries.
 • No podran beneficiar-se de les ajudes regulades en aquestes bases les persones treballadores que hagin exercit la mateixa activitat o similar amb caràcter autònom en els sis mesos anteriors a la data d’alta al RETA.
 • S’entén per persones desocupades demandants d’ocupació aquelles que es troben en situació d’atur i que constin inscrites a les Oficines de Treball de la Generalitat com a demandants d’ocupació no ocupades, o aquelles que puguin justificar aquesta circumstancia amb un informe de la vida laboral, amb caràcter previ a donar-se d’alta al RETA.

b) Que l’alta d’autònom es mantingui fins a la data de presentació de sol•licituds i per un període mínim de sis mesos ininterromputs.
c) Que el/ la sol•licitant hagi ubicat l’empresa al municipi d’Igualada.
d) Que desenvolupi una activitat econòmica i estigui en possessió dels permisos exigibles relatius a l'activitat.
e) No tenir cap deutes pendents amb l’Ajuntament d’Igualada la Seguretat Social i l’Agencia Tributària.
f) No estar incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
g) No haver estat sancionats, en resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions.
h) L'activitat empresarial i/o professional no es podrà simultaniejar amb qualsevol altre activitat per compte d'altri.


 

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des de l’1 de juliol al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

 • Presencial

  IG-NOVA TECNOESPAI
  Av. Barcelona, 105
  08700 - Igualada
  Telèfon: 93 806 65 55
  Fax: 93 804 03 64
  ignovatecnoespai@aj-igualada.net
  Horari: de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h

Documentació que cal aportar

A la sol·licitud, segons forma de tramitació, s'haurà d'adjuntar la documentació següent:

 • TRAMITACIÓ PRESENCIAL:

a) Fotocòpia compulsada del DNI del sol·licitant, que actua amb caràcter propi.
b) Adjuntar l'Informe de vida laboral que acrediti l’estat previ com a demandant d’ocupació. Aquest informe haurà de contenir l’historial des de sis mesos abans de la data d’alta al RETA a fi de comprovar que no s’ha exercit la mateixa activitat o similar amb caràcter autònom en els sis mesos anteriors a la data d’alta al RETA i fins al 31 d’agost de l’exercici en curs.
c) Alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors: obligacions censals (Model 036 o 037)on hi consti que el lloc de realització de l’activitat és en el municipi d’Igualada.
d) Alta inicial en el RETA formalitzada durant el període elegible.
e) Rebut del pagament de les quotes mensuals continuades del RETA que s’hagin fet efectives fins a la data de presentació de la sol•licitud de subvenció.
f) Documentació que acrediti que l'empresa o entitat sol·licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social. En el cas que l’entitat no estigui obligada a presentar aquesta darrera declaració, se substituirà per una declaració responsable en aquest sentit.
g) Imprès de la instància d'autorització de transfarència amb les dades bancàries del compte on, si escau, s'ha d'ingressar la subvenció (si no s'ha s'ha rebut cap subvenció de l'Ajuntament d'Igulada amb anterioritat o si es modifica el compte bancari).

 • TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

b) Còpia escanejada del informe de vida laboral que acrediti l’estat previ com a demandant d’ocupació. Aquest informe haurà de contenir l’historial des de sis mesos abans de la data d’alta al RETA a fi de comprovar que no s’ha exercit la mateixa activitat o similar amb caràcter autònom en els sis mesos anteriors a la data d’alta al RETA i fins al 31 d’agost de l’exercici en curs.
c) Còpia escanejada de la declaració censal d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors: obligacions censals (Model 036 o 037) on hi consti que el lloc de realització de l’activitat és en el municipi d’Igualada.
d) Còpia escanejada de l'alta inicial en el RETA formalitzada durant el període elegible.
e) Rebut escanejat del pagament de les quotes mensuals continuades del RETA que s’hagin fet efectives fins a la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.
f) Documentació escanejada que acrediti que l'empresa o entitat sol·licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social. En el cas que l’entitat no estigui obligada a presentar aquesta darrera declaració, se substituirà per una declaració responsable en aquest sentit.
g) Adjuntar la instància d'autorització de transfarència amb les dades bancàries del compte on, si escau, s'ha d'ingressar la subvenció (si no s'ha s'ha rebut cap subvenció de l'Ajuntament d'Igulada amb anterioritat o si es modifica el compte bancari).

Pel que fa a la certificació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Igualada no cal que sigui aportada per l’entitat amb la sol•licitud, sinó que es demanarà d'ofici pel departament gestor de la subvenció.

La manca d’aportació de qualsevol d'aquests documents, un cop si és el cas se li hagi requerit, s’entendrà com a desistiment de la persona sol·licitant de la seva petició de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/ 2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

 

Normativa

El marc legal pel qual es regiran les subvencions està constituït per:

a) La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b) Llei 39/ 2015, d’1 d’Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
c) Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i Ordenança de l’Ajuntament de transparència, accés a la informació i reutilització de l’Ajuntament d’Igualada i ens vinculats dependents.
d) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’administració local , en especial la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i arts. 40, 189.2. i 214.2. de la Llei reguladora de les hisendes locals, text refós aprovat per RD. Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
e) La legislació de la comunitat autònoma: arts. 239, 240 i 241 del Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya), i arts. 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
f) La normativa reglamentària bàsica, en especial, els articles de caràcter bàsic del Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol;
g) Normativa europea (Tractat constitutiu de la Unió Europea, arts. 87 a 89, i Reial Decret 1755/1987, de 23 de desembre, i disposicions concordants).
h) L’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Igualada
i) El Reglament orgànic de l’Ajuntament, les Bases d’execució del pressupost i la normativa sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern de l’Ajuntament d’Igualada
j) Bases específiques de les subvencions

OBLIGACIONS:

La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les bases i reguladores i faculta a l'Ajuntament per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen. 

Observacions

Tràmit pas a pas:

Emplenar i signar la sol·licitud, adjuntant tota la documentació necessària, i presentar-la a un dels punts de Registre (veure "Formes de Tramitació") ó realitzar la tramitació en línea.

En un termini màxim de 3 mesos des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, es resoldrà i s'adoptarà l'acord motivat d'atorgar o denegar l'incentiu.

Aquest acord serà notificat a l'interessat. Així mateix, en la seu electrònica de l'Ajuntament (www.seu.cat/igualada) es publicarà l'acord íntegre de resolució de la convocatòria.

Els beneficiaris han d’acceptar els ajuts. La justificació de la subvenció s'entendrà com a acceptació de la subvenció en el cas que no s'hagués fet anteriorment.

 • Les despeses s'han de justificar mitjançant còpies compulsades ó còpia escanejada (segons forma de tramitació), dels rebuts de pagament de les quotes a la Seguretat Social en el RETA.
 • La subvenció es justificarà en dos períodes i els terminis per la seva presentació seran els següents: A) El primer període comprendrà la justificació de les despeses de les 6 primeres quotes a la Seguretat Social i el termini de presentació de la justificació serà de dos mesos, comptats des de la finalització dels primers 6 mesos d’alta en el RETA. B) El segon període comprendrà la justificació de les despeses des de la setena fins a la dotzena quota a la Seguretat Social i el termini de presentació de la justificació serà de dos mesos, comptats des de la finalització del dotzè mes d’alta en el RETA.
 • El fet de no justificar el manteniment de l’alta al RETA durant el període mínim de sis mesos donarà lloc a la revocació total de la subvenció.
   

En el supòsit de resultar beneficiari, l'import de la subvenció s’abonarà en dos pagaments, de la següent manera:

 • El primer pagament de la subvenció es realitzarà transcorreguts sis mesos de l’alta en el RETA, acreditant el pagament de les quotes.
 • El segon pagament de la subvenció es realitzarà transcorreguts dotze mesos de l’alta en el RETA, acreditant el pagament de les quotes.

 

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net