Tràmit amb certificat Subvencions per a empreses a Igualada (2024). Línia 2: subvencions per a ajudar als establiments comercials i de serveis a la millora dels seus establiments.

L’objectiu de les subvencions de la línia 2, es ajudar als establiments comercials i de serveis a la millora dels seus establiments
 • Dinamitzar l'activitat comercial i de serveis d'Igualada, amb projectes de renovació i modernització dels establiments.
 • Es consideraran 8 categories subvencionables: sistemes de seguretat, accessibilitat, renovació exterior de l'establiment, digitalització el negoci, mobiliari, paviments i revestiments, climatització i il·luminació interna i instal·lació elèctrica.
 • S'estableixen 2 línies de subvenció, incompatibles entre elles:
  • 2.A: Millora específica: Actuació realitzada almenys a alguna de les 3 categories següents:
   • Sistemes de seguretat (màxim subvencionable de 500€)
   • Accessibilitat (màxim subvencionable de 1.000€)
   • Renvoació exterior de l'establiment (màxim subvencionable de 1.000€)
  • 2.B: Millora global: Actuació realitzada almenys a quatre de les categories.
   • Si l'actuació afecta entre 4 i 6 categories: subvencionable el 35% de la despesa acreditada.
   • Si l'actuació afecta a 7 o 8 categories: subvencionable el 50% de la despesa acreditada.

L'import màxim subvencionable per a la línia 2.B es de 5.000€

Són beneficiaries de la subvenció:

 • Les empreses titulars d'una activitat comercial al detall, d'hosteleria i restauració o de serveis assimilats al comerç al detall, que tinguin l'activitat econòmica a peu de carrer.
 • Per a la categoria d'accessibilitat, també podran optar-hi altres tipus d'empreses que siguin titulars d'una activitat econòmica a peu de carrer.
 • No podran optar-hi les activitats de comerç al major, les institucions financeres i les activitats econòmiques amb superficie comercial de l'establiment superior a 400m2.

   

 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

 • La persona física o jurídica interessada, o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Del 12 de juny al 16 d'setembre de 2024, ambdós inclosos.

Quin cost té?

Gratuït.

Com es tramita la sol.licitud?

De conformitat amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la presentació electrònica és obligatòria en el cas, entre d'altres, de persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i comunitats de propietaris.

Si és imprescindible presentar la sol·licitud de manera presencial s'ha de fer demanant CITA PRÈVIA a l'Ajuntament d'Igualada trucant al 93 803 19 50.

Els sistemes de signatura admesos són:
DNIe, Idcat, Certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, i en general tots aquells admesos per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert). 

Tota la documentació a presentar, per tant, s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són PDF i els arxius comprimits en format .ZIP o .RAR.

Requisits bàsics a complir:

 • Les empreses que optin a la línia 2.A, de millora específica, han d'estar en funcionament des d'abans de 2023.
 • Les empreses que optin a la línia 2.B, de millora global, han d'estar en funcionament des d'abans de 2019.

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

 • Telemàtic


  El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

Documentació que cal aportar

A la sol·licitud s'haurà d'adjuntar la documentació que segueix, de totes les empreses que col·laboren:

 • Si la sol·licitud no és electrònica, fotocòpia del DNI del sol·licitant.
 • Si actua en nom i representació pròpia, cal expressar i documentar el caràcter amb què actua, amb la documentació que acrediti la seva representativitat.
 • Excepte en el cas dels treballadors autònoms, identificació de l'empresa que ha de ser la beneficiària, amb expressió del seu NIF. En aquest sentit, s'haurà d'aportar l'escriptura de constitució i poders de la societat i resolució d'inscripció d'aquesta escriptura al Registre mercantil, o al registre específic de cooperatives i societats laborals, per a les societats cooperatives. En el cas de societats civils i comunitats de béns, acta de protocol·lització del document privat de constitució davant notari o legitimació notarial de les signatures del contracte de contitució.
 • Model 2.
 • Fotografies que il·lustrin l'estat previ i poterior a la renovació realitzada.
 • Factures i rebuts acreditatius de la despesa realitzada en la millora de l'establiment.
 • Alta de declaració censal (model 036 o 037)
 • Comunicació prèvia a l'Aj. d'Igualada per a realitzar les obres.

L'Ajuntament d'Igualada farà la consulta que la persona sol·licitant es troba al corrent de les obligacions fiscals i financeres amb l'Ajuntament d'Igualadai de les seves obligacions amb la Seguretat Social. En cas que no ho autoritzi, ho haurà d'indicar expressament i aportar el correponent certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

La manca d’aportació de qualsevol d'aquests documents, un cop si és el cas se li hagi requerit, s’entendrà com a desistiment de la persona sol·licitant de la seva petició de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/ 2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Normativa

El marc legal pel qual es regiran les subvencions està constituït per:
a) La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b) Llei 39/ 2015, d’1 d’Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
c) Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i Ordenança de l’Ajuntament de transparència, accés a la informació i reutilització de l’Ajuntament d’Igualada i ens vinculats dependents.
d) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’administració local , en especial la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i arts. 40, 189.2. i 214.2. de la Llei reguladora de les hisendes locals, text refós aprovat per RD. Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
e) La legislació de la comunitat autònoma: arts. 239, 240 i 241 del Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya), i arts. 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
f) La normativa reglamentària bàsica, en especial, els articles de caràcter bàsic del Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol;
g) Normativa europea (Tractat constitutiu de la Unió Europea, arts. 87 a 89, i Reial Decret 1755/1987, de 23 de desembre, i disposicions concordants).
h) L’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Igualada 
i) El Reglament orgànic de l’Ajuntament, les Bases d’execució del pressupost i la normativa sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern de l’Ajuntament d’Igualada
j) Bases específiques de les subvencions

 *La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les bases i reguladores i faculta a l'Ajuntament per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

Observacions

Tràmit pas a pas:

 1. Emplenar la sol·licitud corrctament, adjuntant tota la documentació necessària i presentar-la conforme a la descripció que figura en "formes de tramitació".
 2. Les sol·licituds es presentaran al registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Igualada o electrònicament al Registre electrònic de l'Ajuntament si es disposa del corresponent certificat digital o signatura electrònica acceptada.
 3. En un termini màxim de 4 mesos des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, es resoldrà i s'adoptarà l'acord motivat d'atorgar o denegar l'incentiu.
 4. Aquest acord serà notificat a l'interessat. Així mateix, en la seu electrònica de l'Ajuntament (www.seu.cat/igualada) es publicarà l'acord íntegre de resolució de la convocatòria.
 5. Justificació: presentar els justificants de pagament de la inversió efectuada, ja sigui a través del document bancari que acrediti el fet o mitjançant rebut del proveïdor. La justificació es presentarà preferentment juntament amb la sol·licitud de subvenció. En qualsevol cas, però ha de ser presentada abans del 31 d'octubre de 2024.
 6. Pagament: es farà una vegada l'empresa hagi justificat l'activitat subvencionada amb l'acreditació d'haver fet efectiu el pagament de les despeses elegibles. La forma de pagament serà preferentment per transferència bancària.

 

Recordem que per a les persones jurídiques és obligatòria la presentació telemàtica mitjançant aquest tràmit, prement "Tramitar amb certificat".

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net