Tràmit amb certificat Ajuts socials per al pagament de l'IBI per domicilis d'unitats familiars majors de 65 anys o pensionistes o persones entre 55 i 65 anys en situació d'atur de llarga durada

Aquest tràmit permet a les persones empadronades a Igualada majors de 65 anys o pensionistes o persones entre 55 i 65 anys en situació d'atur de llarga durada i que compleixin uns determinats requisits indicats a les bases d'aquesta convocatòria, gaudir d'un ajut social per al pagament de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI).

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones físiques que siguin subjectes passius de l'impost esmentat o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Del 17 de gener al 28 de febrer de 2022.

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 28 de febrer de 2022.

Com es tramita aquesta sol·licitud?

Per presentar la sol·licitud presencialment s'ha de demanar CITA PRÈVIA trucant a l'Ajuntament d'Igualada al telèfon 93 803 19 50.

Les sol·licituds també es poden presentar de manera telemàtica a través d'una Instància genèrica.

MOLT IMPORTANT: a la Instància s'hi ha d'adjuntar la sol·licitud degudament omplerta i signada per tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys i, si escau, el document de domiciliació bancària.

Requisits a complir:

 • El/la sol·licitant i, si escau, la seva unitat familiar ha d'estar empadronat/da al domicili pel qual demana l'ajut.
 • Els/les sol·licitant/s han de ser majors de 65 anys o pensionistes per raó de jubilació, viudetat, invalidesa permanent en grau de total, absoluta i gran invalidesa, o beneficiaris d'una pensió no contributiva (PNC), o aturats de llarga durada, és a dir, aturats per un període superior a 540 dies immediatament anteriors a la data de la sol·licitud de l'ajut i amb una edat compresa entre els 55 i fins els 65 anys; i en tots els casos els seus ingressos no poden sobrepassar els límits establerts en la base tercera.
 • El/les sol·licitants i les persones que formen la unitat familiar no poden ser titular/s en propietats d'altres béns immobles amb una renta imputada superior als 250 euros, excepte el propi habitatge.
 • Tenint en compte que l’ IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) de l’any 2021 anual és de 6.778,80€ (el càlcul l’IPREM per 12 mensualitats), els ajuts seran els següents:

A) Per obtenir un ajut del 80% de la quota de l'impost

Si l’habitatge és d’un sol resident, els seus ingressos han de ser d’una quantia inferior o igual a 1’4 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) aprovat per a l’any 2021.

- Si l’habitatge té dos residents, els ingressos conjunts no han de superar 2 vegades l’IPREM aprovat per a l’any 2021.

- Si l’habitatge té més de dos residents, els ingressos conjunts no han de superar 2’2  vegades l’IPREM aprovat per a l’any 2021.

L’ajut màxim serà 800 €.

B) Per obtenir un ajut del 40 % de la quota de l'impost

- Si l’habitatge és d’un sol resident, els seus ingressos  han de ser d’una quantia inferior o igual a 2’6 vegades l’IPREM  aprovat per a l’any 2021.

-  Si l’habitatge té dos residents, els ingressos conjunts no han de superar 4 vegades l’IPREM aprovat per a l’any 2021.

- Si l’habitatge té més de dos residents, els ingressos conjunts no han de superar 4’5 vegades l’IPREM  aprovat per a l’any 2021.

L’ajut màxim serà de 400 €.

Els residents menors de 16 anys no computaran com a residents pel càlcul d’aquest ajut.

En qualsevol dels dos casos, per calcular els ingressos econòmics es tindran en compte tots els que  obtinguin  totes  les  persones  majors  de  16  anys  que,  en  el  Padró  Municipal,  figuren  com  a residents de l’habitatge per al qual se sol·licita l’ajut excepte els percebuts per raó de l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Les  persones  que  estiguin  en  una  situació  irregular  amb  l’Agència Tributària no podran ser beneficiàries d’aquests ajuts ja que no es poden obtenir les dades dels seus ingressos.

 

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

 • Telemàtic
  El tràmit es pot realitzar en línia mitjançant el tràmit de la instància genérica.

Documentació que cal aportar

 1. Adjuntar Instància de sol·licitud degudament omplenada i signada per tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.
 2. Original del DNI o NIE del sol·licitant.
 3. Només en cas de no tenir domiciliat el rebut de l'IBI, document de sol·licitud de transfarència bancària a favor dels creditors segons model oficial de l'Ajuntament d'Igualada, (no serà necessària en el cas que s'hagi presentat en els darrers cinc anys, si s'indica que s'ha presentat).
 4. En el cas que el/la sol·licitant sigui menor de 65 anys, acreditació de la condició de pensionista per algun dels motius que figuren a les bases.
 5. En el cas de persones entre 55 i 65 anys en situació d'atur de llarga durada:
  •  Certificat de situació laboral i administrativa (SOC)
  • Certificat de períodes de desocupació acreditant més de 540 dies immediatament anteriors a la data de la sol·licitud de la subvenció (SOC)
 6. L’Ajuntament podrà demanar altra documentació que cregui d’interès complementària, per determinar el compliment dels requisits.

*La manca d'aportació de qualsevol d'aquests documents, un cop si és el cas se li hagi requerit, s'entendrà com a desestimament de la persona sol·licitant de la seva petició de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i reutilització de l'Ajuntament d'Igualada i ens vinculats dependents.
 • La legislació bàsica de l'Estat reguladora de l'administració local, en especial la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i arts. 40, 189.2 i 214.2 de la Llei reguladora de les hisendes locals, text refós aprovat per RD. Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
 • La legislació de la comunitat autònoma: arts. 239, 240 i 241 del Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, i arts. 118 a 129 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
 • Normativa europea (Tractat constitutiu de la Unió Europea, arts. 87 a 89, i Reial Decret 1755/1987, de 23 de desembre, i disposicions concordants).
 • El Reglament orgànic de l'Ajuntament, les Bases d'execució del pressupost i la normativa sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern de l'Ajuntament d'Igualada.
 • Bases específiques dels ajuts socials de l'Ajuntament d'Igualada per al pagament de l'IBI per a l'any 2022.

Observacions

L'Ajuntament d'Igualada sol·licitarà a la Direcció General del Cadastre i a l'Agència Estatal d'Administració Tributària informació de naturalesa tributària de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys per al Impost de Béns Immobles (IBI) per majors de 65 anys o pensionistes o persones entre 55 i 65 anys en situació d'atur de llarga durada. (En cas que no s'autoritzi aquesta consulta, s'haurà d'indicar mitjançant instància presentada de forma simultània amb aquesta sol·licitud).

 Tràmit pas a pas:

 1. Presenteu la sol·licitud i la documentació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 2. Un cop revisada la documentació presentada, en el cas que manqui algun document, es requerirà.
 3. La Comissió de valoració de les sol·licituds elaborarà una proposta dels ajuts.
 4. L'Ajuntament us notificarà per correu certificat o per notificació electrònica, si heu escollit aquesta opció, la resolució de la vostra sol·licitud.
 5. Per últim, l'Ajuntament, en el cas que la vostra sol·licitud sigui estimada, us farà una transferència de l'import de l'ajut al número de compte que domicilieu el rebut de l'IBI, en el cas de no tenir-lo domiciliat, l'Ajuntament us farà l'ingrès al número de compte que heu indicat a la instància de transferència bancària.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net