Tràmit amb certificat Justificació de les subvencions de l'Ajuntament d'Igualada per les entitats esportives any 2024

Aquest tràmit permet presentar la documentació justificativa de les subvencions del Servei d'Esports per a projectes i activitats d'interès social dutes a terme per entitats esportives sense ànim de lucre del municipi durant l'any 2024.

Tramitació

Qui ho pot presentar?

El beneficiari d'una subvenció atorgada per l'Ajuntament d'Igualada a projectes i activitats d'interès social dutes a terme per entitats esportives sense ànim de lucre.

Termini

La justificació s'haurà de presentar com a màxim el dia 15 de gener de 2025.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

 • El pagament de les subvencions es farà prèvia presentació de la documentació justificativa.

Formes de tramitació

 • Telemàtic

  El tràmit s'ha de realitzar en línia. Premeu"Tramitar amb certificat".

   

Documentació que cal aportar

Per tal de justificar la subvenció corresponent a l’exercici 2024, haureu de lliurar els documents especificats tot seguit.


1)Subvencions concursals (temporada regular):


-Liquidació del pressupost de l’entitat: relació detallada de les despeses i ingressos de l’entitat de l’any o temporada, en què s'haurà d'expressar totes les subvencions rebudes per l'activitat (model 1). 

-Factures i rebuts justificatius: factures i rebuts corresponents pel doble de l'import atorgat. Aquests justificants hauran de seguir les directius dels punts 2 i 3 de la present guia.

-Exemplar dels impresos: cartells, díptics, programes, ... editats per l’entitat amb motiu de l’activitat subvencionada i en què hi consti la col•laboració de l’Ajuntament d'Igualada.


I, en alguns casos, també caldrà afegir:

-Estructura despeses-ingressos per centres: només l’hauran de presentar les entitats que rebin una subvenció superior a 5.000 €. Es podrà presentar de l’any o temporada (model 1a o 1b).

-Declaració obligacions transparència: només les entitats que rebin subvenció superior a 10.000 €. (Model 4)


2)Subvencions directes


-Liquidació del pressupost de l'activitat: relació detallada de les despeses i ingressos de l'activitat pressupostada i finalment realitzades (model 1).

-Fitxa esdeveniment esportiu (model 2).

- Factures i rebuts justificatius: factures i rebuts corresponent. Aquests justificants hauran de seguir les directrius dels punts 2 i 3 de la GUIA  penjada en aquest tràmit.

- Caldrà adjuntar imatges gràfiques, així com exemplars dels impresos

(cartells, díptics, programes,...) editats per l'entitat amb motiu de l'activitat subvencionada i en què hi consti la col•laboració de l'Ajuntament d'Igualada.

 

Si voleu informació més detallada, consulteu la GUIA penjada en aquest tràmit.

Normativa

 

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament d'Igualada

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net