Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Ajuts per a les famílies usuàries del servei de menjador de les escoles d'educació infantil i primària d'Igualada curs 2020/2021

Aquest tràmit permet sol·licitar una ajuda per a les famílies destinada a facilitar l’accés al servei de menjador de les escoles d'educació infantil i primària d'Igualada, en el curs escolar 2020/2021, que no hagin obtingut un ajut del Departament d'Ensenyament el curs 2019/2020 ni del Patronat Garcia Fossas per a l'estiu de 2020.
 • És beneficiària d'aquesta subvenció la persona o persones que es fan càrrec del pagament de l'import del servei de menjador escolar.
 • L’import de l’ajut destinat al menjador serà de 3,08 euros per àpat efectivament realitzat al centre.
 • L'ajut serà per usuari del servei de menjador però l'Ajuntament l'abonarà directament al centre o al gestor del menjador per tal que aquest descompti l'import en el rebut corresponent.
 • En el cas que l’infant causi baixa al centre, immediatament es perdrà la condició de beneficiari de l’ajut, ni que es matriculi en un altre centre escolar de la ciutat.
 • En el cas que les sol·licituds rebudes siguin superiors a les que es puguin atendre pel pressupost disponible, es prioritzarà per a l'atorgament, les sol·licituds que provinguin de les famílies amb les rendes més baixes calculades per càpita.
 • La condició de beneficiari podrà obtenir-se malgrat no es compleixin els requisits establerts en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions.

Tramitació

IMPORTANT: Si vàreu obtenir un ajut del Departament d'Ensenyament el curs 2019/2020 o bé si sou beneficiaris d'un ajut del Patronat Garcia Fossas per a les activitats d'estiu de 2020, i en el cas que la vostra situació econòmica no hagi millorat respecte el curs anterior, heu d'anar directament al tràmit de confirmació dels ajuts per a les famílies usuàries del servei de menjador de les escoles d'infantil i primària d'Igualada curs 2020/2021. Clicar en aquest ENLLAÇ PER ACCEDIR-HI.

Quan es pot sol·licitar?

Des de l'1 al 16 d'octubre de 2020.

Quin cost té?

Gratuït.

Com es tramita la sol·licitud?

Les sol·licituds es tramitaran preferentment de manera telemàtica, prement el botó "Tramitar".

En cas de no disposar de recursos tecnològics per fer la tramitació en línia, es podrà presentar la sol·licitud presencialment a l'Ajuntament d'Igualada demanant CITA PRÈVIA al telèfon 93 803 19 50.

Requisits a complir

a) Estar matriculat en un centre educatiu d'Igualada.

b) Figurar tots els membres de la unitat familiar en el Padró municipal d’habitants d’Igualada, des de, com a mínim, tres mesos abans de la data de convocatòria d’aquests ajuts.

En cas de separació o no convivència dels pares, que s’haurà de justificar documentalment, el requisit de figurar en el Padró municipal d’habitants s’haurà d’entendre referit, com a mínim, a l’infant que utilitzi el servei de menjador i al progenitor amb qui convisqui habitualment, que en tingui la guarda i custòdia. En cas de custòdia compartida, com a mínim l’infant i un dels seus progenitors ha d’estar empadronat a Igualada.

c) En tots els casos s’estableixen els següents llindars de renda corresponents al darrer exercici, que no es podran superar per optar a aquests ajuts:

- famílies de 2 membres computables: 19.919 euros
- famílies de 3 membres computables: 22.009 euros
- famílies de 4 membres computables: 26.107 euros
- famílies de 5 membres computables: 29.624 euros
- famílies de 6 membres computables: 33.022 euros
- famílies de 7 membres computables: 36.237 euros
- famílies de 8 membres computables: 39.429 euros

A partir del vuitè membre s’afegiran 3.166 euros per cada nou membre computable.

El nivell de renda de les famílies, als efectes d'aquests ajuts, s'obtindrà per la suma de les rendes de tots els membres que n'obtinguin per raó de treball, de prestació o de pensió, durant l'any 2020.

En el cas de separació dels pares, es tindrà en compte la renda del progenitor amb qui convisqui l’infant més, si escau, la pensió d’aliments que percebi.

d) No percebre cap altre ajut per aquest concepte.

e) A més, per obtenir l'ajut de menjador cal ser usuari habitual d'aquest servei. S’entén per usuari habitual aquell que, com a mínim, utilitza el servei de menjador la meitat més un dels dies possibles de cada mes.

Si no es compleix aquest requisit durant el curs sense ser per causa justificada (prioritàriament per una raó de salut) es perdrà la condició de beneficiari de l’ajut de forma automàtica, prèvia audiència de la persona interessada. Dos mesos sense la utilització habitual del servei de menjador suposa l’incompliment del requisit de ser usuari habitual.

Formes de tramitació

 • Telemàtic

  El tràmit es realitza en línia. Premeu el botó "Tramitar"

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

Documentació que cal aportar

EN EL CAS DE FER EL TRÀMIT TELEMÀTICAMENT:

 1. Còpia escanejada del DNI o NIE de la persona que fa la sol·licitud.                                 
 2. Còpia escanejada del llibre de família.
 3. De cadascun dels dos progenitors: Còpia escanejada de la nòmina del darrer mes (si es troben en situació d'alta laboral) o certificat de prestació del SEPE (si està en situació d'atur o ERTO) o certificat de pensions o d'ingressos no contributius (en cas que se'n sigui beneficiari) o bé altra documentació que acrediti la vostra situació econòmica.
 4. En el cas de separació dels pares, còpia escanejada de la sentència per tenir constància del progenitor/a que té la guarda i custòdia i per calcular la pensió d'aliments o altra documentació acreditativa.

EN EL CAS DE FER EL TRÀMIT PRESENCIALMENT:

 1. Original del DNI o NIE de la persona que fa la sol·licitud.
 2. Original del llibre de família.
 3. De cadascun dels dos progenitors: Originals de la nòmina del darrer mes (si es troben en situació d'alta laboral) o certificat de prestació del SEPE (si està en situació d'atur o ERTO) o certificat de pensions o d'ingressos no contributius (en cas que se'n sigui beneficiari) o bé altra documentació que acrediti la vostra situació econòmica.
 4. En el cas de separació dels pares, original de la sentència per tenir constància del progenitor/a que té la guarda i custòdia i per calcular la pensió d'aliments o altra documentació acreditativa.

*L'Ajuntament podrà demanar altra informació complementària si li cal per determinar-ne el compliment. Atesa la situació econòmica creada per la crisi sanitària, se sol·licita l'aportació de la documentació per part de les famílies per disposar de les dades més recents.

Normativa

  • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
  • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Realitzar la sol·licitud telemàticament o presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, de l'Ajuntament d'Igualada.

2. La sol.licitud serà estudiada per la Comissió de valoració.

3. Publicació dels resultats i notificació als interessats.

4. El pagament dels ajuts s'abonarà directament als centres per tal que aquests facin el descompte de l'import en els rebuts corresponents.

Important:

L'Ajuntament d'Igualada comprovarà d'ofici l'empadronament dels membres de la unitat familiar.

Quan es presenti la sol·licitud per a més d'un germà/ana, els documents idèntics només s'hauran de presentar una única vegada.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net