Tràmit amb certificat Subvencions per a empreses a Igualada (2024). Línia 1: subvencions per a empreses de creació recent

L’objectiu de les subvencions de la línia 1, es promocionar la creació de noves empreses.

Els beneficiaris d'aquestes subvencions seran tant persones físiques (autònoms) com jurídiques, que generin activitat econòmica al municipi d'Igualada, que hagin estat creades al llarg de l'any 2023 i que tinguin sis mesos consecutius cotitzats a la seguretat social.  

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona física o jurídica interessada, o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Del 12 de juny al 16 de SETEMBRE de 2024, ambdós inclosos.

Quin cost té?

Gratuït.

Com es tramita la sol.licitud?

De conformitat amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la presentació electrònica és obligatòria en el cas, entre d'altres, de persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i comunitats de propietaris.

Si és imprescindible presentar la sol·licitud de manera presencial s'ha de fer demanant CITA PRÈVIA a l'Ajuntament d'Igualada trucant al 93 803 19 50.

Els sistemes de signatura admesos són:
DNIe, Idcat, Certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, i en general tots aquells admesos per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert). 

Tota la documentació a presentar, per tant, s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són PDF i els arxius comprimits en format .ZIP o .RAR.

Requisitis a complir

  • Ser persona física o jurídica que generi activitat econòmica al municipi d’Igualada, que estigui al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l’Ajuntament d’Igualada i de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
  • Disposar del corresponent títol habilitant de l’activitat per la qual se sol·licita la subvenció (comunicació o llicència d’activitat), si és preceptiva, d’acord amb la legislació vigent.
  • Estar donat d'alta a la Seguretat social, per un període mínim de 6 mesos consecutius, a comptar des de la data d'alta d'activitat informada a la declaració censal (model 036 o 037).

En tot cas, haver donat d’alta l’activitat en el període comprès entre el 1 de gener del 2023 i el 31 de desembre de 2023. A aquests efectes es tindrà en compte la data d’alta en la declaració censal d’alta d’activitat (model 036 o 037 de l’agència tributària).

Si s'opta al segon tram de la subvenció, a més s'han de complir els requisits següents:

  • Haver efectuat una inversió mínima de 2.000 euros en immobilitzat material,  d’acord amb la descripció efectuada en els apartats 3.b) i 5.2 de les bases
  • Acreditar la viabilitat tècnica, econòmica i financera de l’empresa, amb la presentació d’un pla d’empresa, d’acord amb el model que s’aprova i, en cas de que es disposi, el balanç de situació i compte de pèrdues i guanys a tres dígits de data 31 de desembre del 2023

 

 

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

 • Telemàtic


  El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

Documentació que cal aportar

A la sol·licitud s'haurà d'adjuntar la documentació que segueix:

 • Si la sol·licitud no és electrònica, fotocòpia del DNI del sol·licitant.
 • Si no actua en nom i representació pròpia, cal expressar i documentar el caràcter amb què actua, amb la documentació que acrediti la seva representativitat.
 • Excepte en el cas dels treballadors autònoms, identificació de l'empresa que ha de ser la beneficiària, amb expressió del seu NIF. En aquest sentit, s'haurà d'aportar l'escriptura de contitució i poders de la societat i resolució d'inscripció d'aquesta escriptura al Registre mercantil, o al registre específic de cooperatives i societats laborals, per a les societats cooperatives. En el cas de societats civils i comunitats de béns, acta de protocol·lització del document privat de contitució davant notari o legitimació notarial de les signatures del contracte de constitució.
 • Document d'alta de la declaració censal (model 036 o 037)
 • Comprovant de pagament de les quotes de cotització de la Seguretat Social durant un termini mínim de 6 mesos consecutius respecte de la data d'alta d'activitat en el model 036/037.(Reta, en cas d'autònoms, TC1 o equivalent en cas de societats).
 • Certificat de titularitat bancària (emès per l'entitat bancària signat digitalment o amb CSV), o full de transferència bancària. (signat i segellat per entitat bancària).

Només en el cas que s'opti al segon tram de la subvenció:

 • Factures i justificants de pagament corresponents, que acreditin la inversió en immobilitzat material efectuada en el període elegible.
 • Acreditació de la viabilitat tècnica, econòmica i financera de l'empresa, amb la presentació d'un pla d'empresa, d'acord amb el model que s'adjunta a aquest annex i, en cas de que es disposi, el balanç de situació i compte de pèrdues i guanys a tres dígits de data 31 de desembre del 2023.
 • Document de relació de despeses (Model 1.2).

L'Ajuntament d'Igualada farà la consulta que la persona sol·licitant es troba al corrent de les obligacions fiscals i financeres amb l'Ajuntament d'Igualadai de les seves obligacions amb la Seguretat Social. En cas que no ho autoritzi, ho haurà d'indicar expressament i aportar el correponent certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

La manca d’aportació de qualsevol d'aquests documents, un cop si és el cas se li hagi requerit, s’entendrà com a desistiment de la persona sol·licitant de la seva petició de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/ 2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Normativa

a) La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b) Llei 39/ 2015, d’1 d’Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
c) Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i Ordenança de l’Ajuntament de transparència, accés a la informació i reutilització de l’Ajuntament d’Igualada i ens vinculats dependents.
d) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’administració local , en especial la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i arts. 40, 189.2. i 214.2. de la Llei reguladora de les hisendes locals, text refós aprovat per RD. Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
e) La legislació de la comunitat autònoma: arts. 239, 240 i 241 del Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya), i arts. 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
f) La normativa reglamentària bàsica, en especial, els articles de caràcter bàsic del Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol;
g) Normativa europea (Tractat constitutiu de la Unió Europea, arts. 87 a 89, i Reial Decret 1755/1987, de 23 de desembre, i disposicions concordants).
h) L’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Igualada 
i) El Reglament orgànic de l’Ajuntament, les Bases d’execució del pressupost i la normativa sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern de l’Ajuntament d’Igualada
j) Bases específiques de les subvencions

 *La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les bases i reguladores i faculta a l'Ajuntament per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

Observacions

Tràmit pas a pas:

 

 1. Emplenar i signar la sol·licitud correctament, adjuntant tota la documentació necessària, i presentar-la conforme a la descripció que figura en "formes de tramitació".
 2. Les sol·licituds es presentaran al Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Igualada o electrònicament al Registre electrònic de l'Ajuntament si es disposa del corresponent certificat digital o signatura electrònica acceptada.
 3. En un termini màxim de 4 mesos des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, es resoldrà i s'adoptarà l'acord motivat d'atorgar o denegar l'incentiu.
 4. Aquest acord serà notificat a l'interessat. Així mateix, en la seu electrònica de l'Ajuntament (https://www.seu-e.cat/ca/web/igualada) es publicarà l'acord íntegre de resolució de la convocatòria.
 5. Justificació: tenint en compte que l'acció es desenvolupa amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud, l'acció s'entendrà automàticament justificada en el moment en que es resolgui la seva aprovació
 6. Pagament: es farà una vegada l'empresa hagi justificat l'activitat subvencionada amb l'acreditació d'haver fet efectiu el pagament de les despeses elegibles. La forma de pagament serà preferentment per transferència bancària.

Recordem que per a les persones jurídiques és obligatòria la presentació telemàtica mitjançant aquest tràmit, prement "Tramitar amb certificat".

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net