Tràmit amb certificat Subvencions per al foment a la creació de llocs de treball estables per part de les empreses igualadines i entitats sense ànim de lucre

Aquest tràmit permet presentar la sol·licitud de subvenció per la creació de llocs de treball estable per part de les empreses i/o entitats igualadines.

L’import de la subvenció s’establirà segons la puntuació total obtinguda per cada beneficiari, d’acord amb els criteris establerts en l’article 15 d’aquestes bases.

Cada lloc de treball estable que obtingui subvenció es dotarà amb la quantitat mínima de 600 euros o podrà dotar-se en la seva part proporcional en cas de contractacions a temps parcial o contractacions de fixes discontinus, sempre i quan la jornada parcial sigui igual o superior al 50% (es prendrà com a referència la jornada laboral completa de 40 hores setmanals).

Les contractacions indefinides a temps parcials inferiors al 50% d’una jornada laboral no s’admetran a tràmit.

 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Les empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre igualadines que hagin creat llocs de treball estables durant el període elegible i que compleixin amb el requisit d'increment o manteniment de plantilla, exigit en les bases específiques.

Quan es pot sol·licitar?

A partir del dimarts dia 12 de setembre de 2017 i fins al dilluns 9 d'octubre de 2017.

Quin cost té?

Gratuït.

Com es tramita la sol.licitud?

Si el sol·licitant de la subvenció és una persona física pot optar per dues vies de tramitació: presentar la sol·licitud presencialment al Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Igualada, o bé, realitzar la tramitació per internet.

Si el sol·licitant és una empresa o entitat sense ànim de lucre, ha de fer la tramitació per internet, mitjançant aquest tràmit i amb identificació i signatura, a través d'un d'aquests sistemes:

 • EMPRESES

a ) Amb el certificat digital propi de l'empresa.

b ) Amb el certificat digital del/la representant de l'empresa o bé, amb el certificat digital de la persona que acrediti la capacitat de representar l'empresa.

 • ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

a ) Amb el certificat digital propi de l'empresa.

b ) Amb el certificat digital del/la president/a, secretari/a ó tresorer/a de l'entitat que sol·licita la subvenció.


Els sistemes de signatura admesos són:
DNIe, Idcat, Certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, i en general tots aquells admesos per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert). 
Tota la documentació a presentar, per tant, s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són PDF i els formats d'imatge TIFF, JPG, PNG, GIF i BMP. També podran adjuntar-se aquests tipus d'arxius comprimits en format .ZIP o .RAR.

Requisits a complir:

 • Ser persona física o jurídica que generi activitat econòmica al municipi d'Igualada.
 • Complir amb les seves obligacions tributàries i de la seguretat social. Pel que fa a la certificació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Igualada, es demanarà d'ofici per l'Ajuntament d'Igualada.
 • Disposar de la corresponent llicència d'activitats, d'acord amb la legislació vigent.
 • Dur a terme un mínim de contractació estable durant el període elegible (s'entendrà com a lloc de treball estable aquell formalitzat mitjançant qualsevol forma de contracte laboral de caràcter indefinit previst en la normativa vigent) i que s'haurà de mantenir en alta durant el període.
 • Segons sigui el número de treballadors de l’entitat beneficiària el dia 1 de setembre de l’any precedent, s’exigirà que, a 31 d’agost de l’any actual, s’hagi efectuat l’increment de plantilla d’acord amb l’escalat que segueix:

Número de treballadors de l’empresa o entitat a 1 de setembre de l’any precedent
Increment de plantilla a 31 d’agost de l’any actual
1 – 20       -   1 treballadors/es
21 – 50     -   2 treballadors/es
51 – 100    -  5 treballadors/es
101 – 200  -  10 treballadors/es
201 – 1000 - 20 treballadors/es

 • S’exigirà que en el mateix període esmentat a l’apartat d) no s’hagin produït a l'empresa sol·licitant de la subvenció cap acomiadament de personal de caràcter col·lectiu, segons l'establert a l'article 51.1 de l'Estatut dels treballadors, ni cap acomiadament per causes objectives, segons l'establert a l'article 52 apartat c) del mateix Estatut dels treballadors.

 

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Presencial

  IG-NOVA TECNOESPAI
  Av. Barcelona, 105
  08700 - Igualada
  Telèfon: 93 806 65 55
  Fax: 93 804 03 64
  ignovatecnoespai@aj-igualada.net
  Horari: de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h

 • Telemàtic

  Obligatori en el cas de persones jurídiques (empreses i entitats), professionals obligats a col·legiarse, i qui representi a un dels anteriors interessats.
  El tràmit s'ha de realizar en línea. Premeu "Tramitar amb certificat".

Documentació que cal aportar

A la sol·licitud, segons forma de tramitació, s'haurà d'adjuntar la documentació* que segueix:

A) TRAMITACIÓ PRESENCIAL:

 1. Fotocòpia compulsada ó de la targeta de NIF de la persona jurídica i el DNI de la persona física sol·licitant.
 2. Fotocòpia compulsada dels poders de representació legal per part del sol·licitant, en cas de sol·licitud en nom d'una societat o estatus de l'associació, en cas d'entitats sense ànim de lucre.
 3. Fotocòpies compulsades dels contractes de treball estables.
 4. Certificats de vida laboral de l'empresa o entitat sense ànim de lucre; a 1 de setembre de 2016 i a 31 d'agost de 2017 (podeu obtenir-los a la Tresoreria de la Seguretat Social aportant les escriptures o apoderaments i el CIF/NIF de l'empresa o entitat).
 5. Fotocòpia compulsada de la declaració censal d'alta o modificació en el cens d'obligats tributaris que acrediti que el sol·licitant exerceix una activitat econòmica en el municipi d'Igualada (model 036).
 6. Documentació que acrediti que l'empresa o entitat sol·licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social. En el cas que l’entitat no estigui obligada a presentar aquesta darrera declaració, se substituirà per una declaració responsable en aquest sentit.
 7. Imprès de la instància d'autorització de transfarència amb les dades bancàries del compte on, si escau, s'ha d'ingressar la subvenció (si no s'ha s'ha rebut cap subvenció de l'Ajuntament d'Igulada amb anterioritat o si es modifica el compte bancari).

B) TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

 1. Model d'autorització de representació (adjunt a l'apartat "Impresos").
 2. Còpia escanejada dels contractes de treball estables.
 3. Còpia escanejada dels certificats de vida laboral de l'empresa o entitat sense ànim de lucre; a 1 de setembre de 2016 i a 31 d'agost de 2017.
 4. Còpia escanejada de la declaració censal d'alta o modificació en el cens d'obligats tributaris que acrediti que el sol·licitant exerceix una activitat econòmica en el municipi d'Igualada (model 036).
 5. Documentació escanejada que acrediti que l'empresa o entitat sol·licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social. En el cas que l’entitat no estigui obligada a presentar aquesta darrera declaració, se substituirà per una declaració responsable en aquest sentit.
 6. Còpia escanejada de l'autorització de transfarència bancària on, si escau, s'ha d'ingressar la subvenció (adjunt a l'apartat "Impresos").

Pel que fa a la certificació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Igualada no cal que sigui aportada per l’entitat amb la sol•licitud, sinó que es demanarà d'ofici pel departament gestor de la subvenció.

* La manca d’aportació de qualsevol d'aquests documents, un cop si és el cas se li hagi requerit, s’entendrà com a desistiment de l'entitat sol•licitant de la seva petició de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/ 2015, d’1 d’Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Normativa

El marc legal pel qual es regiran les subvencions està constituït per:

a) La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b) Llei 39/ 2015, d’1 d’Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
c) Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i Ordenança de l’Ajuntament de transparència, accés a la informació i reutilització de l’Ajuntament d’Igualada i ens vinculats dependents.
d) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’administració local , en especial la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i arts. 40, 189.2. i 214.2. de la Llei reguladora de les hisendes locals, text refós aprovat per RD. Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
e) La legislació de la comunitat autònoma: arts. 239, 240 i 241 del Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya), i arts. 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
f) La normativa reglamentària bàsica, en especial, els articles de caràcter bàsic del Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol;
g) Normativa europea (Tractat constitutiu de la Unió Europea, arts. 87 a 89, i Reial Decret 1755/1987, de 23 de desembre, i disposicions concordants).
h) L’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Igualada
i) El Reglament orgànic de l’Ajuntament, les Bases d’execució del pressupost i la normativa sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern de l’Ajuntament d’Igualada
j) Bases específiques de les subvencions

OBLIGACIONS:

Els beneficiaris hauran de donar publicitat de les subvencions percebudes, segons estableix la LLei General de Subvencions i la llei 19/2014 de Transparència.

La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les bases i reguladores i faculta a l'Ajuntament per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

Observacions

Tràmit pas a pas:

 1. Emplenar i signar la sol·licitud, adjuntant tota la documentació necessària, i presentar-la a un dels punts de Registre (veure "Formes de Tramitació") ó realitzar la tramitació en línea.
 2. En un termini màxim de 3 mesos des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, es resoldrà i s'adoptarà l'acord motivat d'atorgar o denegar l'incentiu.
 3. Aquest acord serà notificat a l'interessat. Així mateix, en la seu electrònica de l'Ajuntament (www.seu.cat/igualada) es publicarà l'acord íntegre de resolució de la convocatòria.
 4. En cas de resultar beneficiari, els pagaments dels ajuts s'efectuarà en el termini màxim de 2 mesos a comptar des de la data de la seva aprovació, per transferència bancària
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net