Tràmit amb certificat Ajuts socials per al pagament de l'IBI per a famílies monoparentals per l'any 2022

Aquest tràmit permet a les persones empadronades a Igualada, que formin part de famílies monoparentals i compleixin els requisits determinats indicats a les bases d'aquesta convocatòria, gaudir d'un ajut social per al pagament de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI).

Tramitació

Qui hi pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Del 17 de gener al 28 de febrer de 2022.

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 28 de febrer de 2022.

Com es tramita aquesta sol·licitud?

Les sol·licituds es tramitaran preferentment de manera telemàtica, prement el botó "Tramitar amb certificat".

En cas de no disposar de recursos tecnològics per fer la tramitació en línia, es podrà presentar la sol·licitud presencialment a l'Ajuntament d'Igualada demanant CITA PRÈVIA al telèfon 93 803 19 50.

Requisits a complir:

 • El/La sol·licitant i, si escau, la seva unitat familiar ha d'estar empadronat/da al domicili pel qual demana l'ajut.
 • La família resident en el domicili  pel qual es demana l'ajut del pagament de l'IBI ha de tenir reconeguda la condició de família monoparental en la data d'inici del període impositiu (1 de gener) i el subjecte passiu de l'IBI ha de ser membre de la família monoparental, i poder-ho acreditar amb el carnet de família monoparental expedit per la Generalitat de Catalunya.
 • El/La sol·licitant i, si escau, la seva unitat familiar no poden ser titular/s en propietat d'altres béns immobles amb una renta imputada superior als 250 euros, excepte el propi habitatge.
 • Per tenir dret a l’ajut, es comptabilitzarà la renda anual per càpita de cada membre de la unitat familiar, i segons quin sigui el resultat en relació amb l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM de l'any 2021) i segons el valor cadastral de l’habitatge del que s’ha de fer front al pagament de l’IBI.
 • Tenint en compte que l’ IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) de l’any 2021 anual és de 6.778,80€ (el càlcul l’IPREM per 12 mensualitats), els ajuts seran els següents:
  RENDA ANUAL PER
  MEMBRE FAMILIAR
  Valor cadastral fins a 76.000 €
  Valor cadastral fins a 133.000 €
  Valor cadastral fins a 190.000 €
  Fins a IPREM per 1’30
  77,00 %
  71,50 %
  66,00 %
  Fins a IPREM per 1’44
  60,50 %
  55,00 %
  49,50 %
  Fins a IPREM per 1’56 
  44,00 %
  38,50 %
  33,00 %

  Queden exclosos d’aquests ajuts els habitatges amb un valor cadastral superior a 190.000 euros. Queden igualment exclosos d’aquests ajuts les famílies monoparentals la renda anual per càpita de cada membre de la unitat familiar superiors a 1,64 vegades l’IPREM

  En el cas que el membre de la família monoparental sigui subjecte passiu de l’IBI del seu domicili en un percentatge inferior al 100 per cent , l’ajut es reduirà fins a igualar el seu mateix percentatge de participació que en la seva obligació de pagament de l’impost.

  Les  persones  que  estiguin  en  una  situació  irregular  amb  l’Agència  Tributària  no  podran  ser beneficiàries d’aquestes ajuts   ja que no es pot obtenir la dada dels seus ingressos. Això no obstant, en aquest cas, l’Ajuntament d’Igualada podrà atorgar un termini no inferior a deu dies per tal que, si ho creuen convenient,  regularitzin la seva situació.

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

 • Telemàtic


  El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

Documentació que cal aportar

EN EL CAS DE FER EL TRÀMIT TELEMÀTICAMENT:

 1. Còpia escanejada del Títol de família monoparental atorgat per la Generalitat de Catalunya de tots els membres integrants del títol.
 2. Còpia escanejada de la sol·licitud d'ajut socials per al pagament de l'IBI per a famílies monoparentals, signada pels majors de 16 anys. (Veure apartat "Impresos")
 3. Només en cas de no tenir domiciliat el rebut de l'IBI, còpia escanejada del document de sol·licitud de transfarència bancària a favor dels creditors segons model oficial de l'Ajuntament d'Igualada, (no serà necessària en el cas que s'hagi presentat en els darrers cinc anys, si s'indica que s'ha presentat).(Veure apartat "Impresos")

 

EN EL CAS DE FER EL TRÀMIT PRESENCIALMENT:

 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Original del canret de família monoparental atorgat per la Generalitat de Catalunya de tots els membres integrants del títol.
 3. Instància de sol·licitud de d'ajut social per al pagament de l'IBI per a famílies nombroses, signada pels majors de 16 anys (Veure apartat "Impresos")
 4. Només en cas de no tenir domiciliat el rebut de l'IBI, còpia escanejada del document de sol·licitud de transfarència bancària a favor dels creditors segons model oficial de l'Ajuntament d'Igualada, (no serà necessària en el cas que s'hagi presentat en els darrers cinc anys, si s'indica que s'ha presentat).(Veure apartat "Impresos")

*L’Ajuntament podrà demanar altra documentació que cregui d’interès, complementària per determinar l’acompliment dels requisits. La manca d'aportació de qualsevol d'aquests documents, un cop si és el cas se li hagi requerit, s'entendrà com a desestimament de la persona sol·licitant de la seva petició de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i reutilització de l'Ajuntament d'Igualada i ens vinculats dependents.
 • La legislació bàsica de l'Estat reguladora de l'administració local, en especial la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i arts. 40, 189.2 i 214.2 de la Llei reguladora de les hisendes locals, text refós aprovat per RD. Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
 • La legislació de la comunitat autònoma: arts. 239, 240 i 241 del Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, i arts. 118 a 129 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
 • Normativa europea (Tractat constitutiu de la Unió Europea, arts. 87 a 89, i Reial Decret 1755/1987, de 23 de desembre, i disposicions concordants).
 • El Reglament orgànic de l'Ajuntament, les Bases d'execució del pressupost i la normativa sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern de l'Ajuntament d'Igualada.
 • Bases específiques dels ajuts socials de l'Ajuntament d'Igualada per al pagament de l'IBI per a l'any 2022.

Observacions

L'Ajuntament d'Igualada sol·licitarà a la Direcció General del Cadastre i a l'Agència Estatal d'Administració Tributària informació de naturalesa tributària de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys per al Impost de Béns Immobles (IBI) per famílies monoparentals. (En cas que no s'autoritzi aquesta consulta, s'haurà d'indicar mitjançant instància presentada de forma simultània amb aquesta sol·licitud).

Tràmit pas a pas:

 1. Presenteu la sol·licitud i la documentació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 2. Un cop revisada la documentació presentada, en el cas que manqui algun document, es requerirà.
 3. La Comissió de valoració de les sol·licituds elaborarà una proposta dels ajuts.
 4. L'Ajuntament us notificarà per correu certificat o per notificació electrònica, si heu escollit aquesta opció, la resolució de la vostra sol·licitud.
 5. Per últim, l'Ajuntament, en el cas que la vostra sol·licitud sigui estimada, us farà una transferència de l'import de l'ajut al número de compte que domicilieu el rebut de l'IBI, en el cas de no tenir-lo domiciliat, l'Ajuntament us farà l'ingrès al número de compte que heu indicat a la instància de transferència bancària.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net