Tràmit informatiu Ajuts per al pagament de l'IBI per domicilis d'unitats familiars de famílies monoparentals per l'any 2018.

Aquest tràmit permet a les persones empadronades a Igualada, que formin part de famílies monoparentals i compleixin els requisits determinats indicats a les bases d'aquesta convocatòria, gaudir d'una subvenció per al pagament de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI).

Tramitació

Qui hi pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Del  12 de febrer al 29 de març de 2018.

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds serà fins el dijous, 29 de març de 2018.

Requisits a complir:

 • El/La sol·licitant i, si escau, la seva unitat familiar ha d'estar empadronat/da al domicili pel qual demana l'ajut.
 • La família resident en el domicili  pel qual es demana l'ajut del pagament de l'IBI ha de tenir reconeguda la condició de família monoparental.
 • No ser titular/s en propietat d'altres béns immobles amb una renta imputada superior als 250 euros, excepte el propi habitatge.
 • No tenir deutes pendents de pagament en període executiu amb la hisenda municipal, llevat que aquests, trobant-se pendents de pagament en període executiu, tinguin concedit, a la vegada, ajornament o fraccionament, o estigui vàlidament acordada la seva suspensió.
 • Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
 • Per tenir dret a l'ajut, es comptabilitzarà la renda anual per càpita de cada membre de la unitat familiar, i segons quin sigui el resultat en relació amb el salari mínim interprofessional (SMI) i segons el valor cadastral de l'habitatge del qual s'ha de fer front el pagament de l'IBI, s'aplicaran els percentatges següents a la quota d'aquest impost.

RENDA ANUAL PER
MEMBRE FAMILIAR
Valor cadastral fins a 76.000 €
Valor cadastral fins a 133.000 €
Valor cadastral fins a 190.000 €
Fins a SMI
77,00 %
71,50 %
66,00 %
Fins a SMI per 1,1
60,50 %
55,00 %
49,50 %
Fins a SMI per 1,2
44,00 %
38,50 %
33,00 %

SMI = 735,90 €       1,1 SMI = 809,49 €      1,2 SMI = 883,08 €

 • Queden exclosos d'aquests ajuts els habitatges amb un valor cadastral superior a 190.000 euros.
 • Queden també exclosos d'aquests ajuts les famílies monoparentals les quals, la renda anual per càpita de cada membre de la unitat familiar sigui superior a 1,2 vegades del salari mínim interprofessional. 1,2 SMI = 883,08 €
 • En el cas que el membre de la família monoparental sigui subjecte passiu de l'IBI del seu domicili en un percentatge inferior al 100 per cent, l'ajut es reduirà fins a igualar el seu mateix percentatge de participació que en la seva obligació de pagament de l'impost.
 • Les persones que estiguin en una situació irregular amb l'Agència Tributària no podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions ja que no es pot obtenir la dada dels seus ingressos. Això no obstant, en aquest cas, l'Ajuntament d'Igualada podrà atorgar un termini no inferior a deu dies per tal que, si ho creuen convenient, regularitzin la seva situació.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic
  El tràmit es pot realitzar en línia mitjançant el tràmit de la instància genérica.

Documentació que cal aportar

 1. Instància expressa.
 2. Original i fotocòpia del DNI o NIE del sol·licitant (es compulsarà).
 3. Fotocòpia del DNI o NIE de cada persona empadronada en el domicili pel qual es sol·licita l'ajut.
 4. Original i fotocòpia del carnet de família monoparental (es compulsarà).
 5. Document de sol·licitud de transfarència bancària a favor dels creditors segons model oficial que facilitarà l'Ajuntament d'Igualada (no serà necessària en el cas que s'hagi presentat en els darrers cinc anys, si s'indica quan s'ha presentat).
 6. Imprès d’autorització de consulta de les dades fiscals a l’Agència tributària de cada membre de la unitat familiar empadronat en el domicili.
 7. Declaració conforme no està incurs en cap causa establerta en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i que es troba al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social (es facilitarà el model amb la instància de presentació).
 8. L’Ajuntament podrà demanar altra documentació que cregui d’interès, complementària per determinar l’acompliment dels requisits.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament d'Igualada

Observacions

- L'Ajuntament d'Igualada comprovarà d'ofici el valor cadastral de l'immoble, l'empadronament dels membres de cada unitat familiar i la situació de no tenir deutes amb l'Ajuntament d'Igualada.

Tràmit pas a pas:

 1. Presenteu la sol·licitud i la documentació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 2. Un cop revisada la documentació presentada, en el cas que manqui algun document, es requerirà.
 3. La Comissió de valoració de les sol·licituds elaborarà una proposta de les subvencions.
 4. L'Ajuntament us enviarà per correu la notificació on indicarà la quantitat de la subvenció que us ha estat atorgada.
 5. Per últim, l'Ajuntament us farà una transferència de l'import de la subvenció al número de compte que domicilieu el rebut de l'IBI, en el cas de no tenir-lo domiciliat, l'Ajuntament us farà l'ingrès al número de compte que heu indicat a la instància de transferència bancària.
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net