Tràmit amb certificat Beques per activitats de l'Estiuet i Estiu Jove 2018

Aquest tràmit permet sol·licitar ajuts o beques del Patronat Garcia Fossas per a les activitats incloses al programa de l’Estiuet 2018 i Estiu Jove 2018.

Import de l’ajut: Comprèn el pagament com a màxim del 50% de l’import de les activitats de l’infant, amb un límit de 135 euros en total, sigui per una o per més activitats.
 

En el cas que el nombre de demandes superi la quantitat de diners que el Patronat Garcia Fossas aporta per aquestes beques, es reduirà el percentatge proporcionalment per poder atendre totes les sol·licituds aprovades.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

A partir del dia 9 d’abril i fins al 4 de maig de 2018.

Quin cost té?

Gratuït

Com es tramita la sol·licitud?

Podeu tramitar la sol·licitud tan presencialment com per internet a través d'aquest tràmit.

Per presentar la sol·licitud presencialment s'ha de realitzar amb CITA PRÈVIA, demanant-la prèviament al telèfon  93 803 1950 o bé a la Kaserna o des dels Serveis Socials de l'Ajuntament.

Requisits a complir:

 • Infants que duguin a terme les activitats incloses al programa de l’Estiuet 2018 i Estiu Jove 2018 fins als 16 anys d'edat.
 • Empadronats a Igualada, juntament amb qui en tingui la guarda i custòdia, amb una antiguitat mínima de tres mesos.
 • La renda familiar corresponent al darrer exercici fiscal liquidat no podrà superar el que estableixen les bases per a la concessió de l’ajut.

Formes de tramitació

 • Presencial

  OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l'Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  Horari:

  De dilluns a dijous de les 9:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festius de les 9:00 a les 14:00

   S'ha de demanar cita prèvia. 

 • Telemàtic


  El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

Documentació que cal aportar

EN EL CAS DE FER EL TRÀMIT PRESENCIAL:

Cal presentar obligatòriament juntament amb la instància, la documentació següent:

1. DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal).

2. Llibre de família o documentació acreditativa de la relació del so·licitant amb l'infant beneficiari.

En el cas que en d’altres anys ja s’hagi aportat la documentació tal com Llibre de família o DNI i aquest no hagués caducat, no cal tornar-lo a presentar.

3. Autorització per accedir a les dades de l’Agència Tributària de tots els membres en qui recaigui l’obligatorietat d’assumir les despeses del/la menor.

4. Autorització de consultar les dades sobre Certificat de pensions o subsidis de l’INSS o del SEPE, Pensions o ajuts de la Generalitat de Catalunya i Prestacions o ajuts. (en firmar la sol•licitud de beca, ja queda autoritzada la consulta).

5. En cas de canvi de la situació laboral: caldrà presentar la vida laboral i les dues últimes nòmines o un certificat de prestació d’atur o justificant del seu cobrament (ingrés bancari).
 
6. En cas de separació caldrà presentar l’auto de separació o divorci. Si s’escau, certificat de l’existència de procediment judicial en curs de reclamació d’impagaments d’aliments, on hi consti el jutjat i el número de procediment.

 

EN EL CAS DE FER EL TRÀMIT TELEMÀTIC:

Cal adjuntar obligatòriament juntament amb el formulari del tràmit, la documentació següent:

1. Còpia escanejada del DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal).

2. Còpia escanejada del Llibre de família o documentació acreditativa de la relació del so·licitant amb l'infant beneficiari.

En el cas que en d’altres anys ja s’hagi aportat la documentació tal com Llibre de família o DNI i aquest no hagués caducat, no cal tornar-lo a presentar.

3. Còpia escanejada del document d'autorització per accedir a les dades de l’Agència Tributària de tots els membres en qui recaigui l’obligatorietat d’assumir les despeses del/la menor.

4. Autorització de consultar les dades sobre Certificat de pensions o subsidis de l’INSS o del SEPE, Pensions o ajuts de la Generalitat de Catalunya i Prestacions o ajuts. (en firmar la sol•licitud de beca, ja queda autoritzada la consulta).

5. En cas de canvi de la situació laboral: caldrà presentar còpia escanejada o original de l'informe de vida laboral i les dues últimes nòmines o un certificat de prestació d’atur o justificant del seu cobrament (ingrés bancari).
 
6. En cas de separació caldrà presentar l’auto de separació o divorci. Si s’escau, certificat de l’existència de procediment judicial en curs de reclamació d’impagaments d’aliments, on hi consti el jutjat i el número de procediment.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Bases de Beques Estiuet 2018.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Presenteu la sol•licitud adjuntant la documentació esmentada presencialment o tramiteu on-line.
2. Es podrà consultar la llista de concessió dels ajuts a partir del dia 11 de maig a les 12 del matí a la Kaserna o via on-line a www.igualada.cat.
3. Si la beca ha estat concedida, s’ha d’anar a la Kaserna presencialment a recollir la documentació per poder dur a terme la inscripció de l’activitat sol•licitada.

Pèrdua de l'ajut: si l'infant beneficiari de la beca no s'inscriu a l'activitat perdrà la beca i conseqüentment no es farà el pagament a l'entitat organitzadora.

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net