Tràmit amb certificat Beques per als usuaris de les llars d'infants curs 2017/2018

Aquest tràmit permet sol·licitar una ajuda per a les famílies de la ciutat amb fills escolaritzats a una escola bressol d’Igualada en el curs escolar 2017/2018.
 • Pot ser beneficiària de l'ajut la persona o persones que es fan càrrec de l'import de la mensualitat de l'escola bressol.
 • L’import màxim de l’ajut per fill o filla no superarà els 30 euros mensuals per un màxim d’11 mensualitats.
 • Això no obstant, l’Ajuntament d’Igualada atendrà totes les sol·licituds que rebi que compleixin els requisits que s’estableixen en aquestes bases. En el cas que el nombre de sol·licituds sigui superior a la que permeti la consignació pressupostària, es disminuirà l’import dels ajuts en la quantia necessària fins a poder atendre totes les presentades que compleixin els requisits.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

A partir del 12 de juny fins al 12 de juliol de 2017

Quin cost té?

Gratuït.

Com es tramita la sol·licitud?

Podeu tramitar la sol·licitud tan presencialment com per internet.

Per presentar la sol·licitud presencialment s'ha de trucar a l'Ajuntament d'Igualada i demanar CITA PRÈVIA al telèfon 93 803 1950.
 

Requisits a complir

 • Estar empadronat a Igualada.
 • Assistir a una llar d’infants d’Igualada.
 • Figurar tots els membres de la unitat familiar en el Padró municipal d’habitants, des de tres mesos abans de la data de convocatòria d’aquests ajuts.
 • No percebre cap altra ajut per aquest concepte.
 • No superar els següents llindars de nivell de renda corresponents al darrer exercici que consti a l'Agència Tributària: (veure a les BASES)
  - famílies de 2 membres computables: 17.076 euros
  - famílies de 3 membres computables: 22.009 euros
  - famílies de 4 membres computables: 26.107 euros
  - famílies de 5 membres computables: 29.624 euros
  - famílies de 6 membres computables: 33.022 euros
  - famílies de 7 membres computables: 36.237 euros
  - famílies de 8 membres computables: 39.429 euros
  A partir del vuitè membre s’afegiran 3.166 euros per cada nou membre computable.

En cas de separació dels pares, que s’haurà de justificar documentalment, el requisit de figurar en el Padró municipal d’habitants s’haurà d’entendre referit a l’infant que assisteix a la llar i al progenitor amb qui convisqui habitualment, que en tingui la guarda i custòdia.

Es denegarà l'ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de què siguin titulars els membres computables de la família hagin tingut el darrer any fiscal un volum de facturació superior a 130.000 euros.

Formes de tramitació

 • Presencial

  ESPAI CÍVIC CENTRE
  Ensenyament
  C/Trinitat, 12, 2a planta (Espai 4)
  08700 IGUALADA


  De dilluns a divendres de 8h a 15h

  HORARI D'ESTIU (Juliol i Agost)
  De dilluns a divendres de 8h a 14h

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

 • Presencial

  OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l'Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  Horari:

  De dilluns a dijous de les 9:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festius de les 9:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

Aquest tràmit es pot tramitar tant presencialment com per via telemàtica.

EN CAS DE FER EL TRÀMIT PRESENCIAL:

1. Original i fotocòpia del DNI o NIE de la persona que fa la sol·licitud.
2. Original i fotocòpia del llibre de família.

En el cas que algun d’aquests documents s’hagi presentat a l’Ajuntament d’Igualada en el darrer any, i s’indica la data i objecte de presentació, no caldrà que es torni a presentar.

3. Imprès d'autorització de consulta de nivell de renda de tots els membres de la  unitat familiar. En aquest cas cal aportar fotòcopia del DNI de tots els membres de la família majorsde16 anys. A aquest efecte, signaran una autorització autorització perquè l'Ajuntament d'Igualada pugui fer la consulta.

EN CAS DE FER EL TRÀMIT TELEMÀTIC:

1. Còpia escanejada del llibre de familia.

En el cas que s'hagi presentat la còpia del llibre de família a l'Ajuntament d'Igualada en el darrer any i no ha variat, si s'indica la data i l'objecte de presentació, no caldrà qu es torni a presentar.

2. Còpia escanejada de l'Imprès d’autorització de consulta de nivell de renda de tots els membres de la unitat familiar. En aquest cas cal aportar la còpia escanejada del DNI de tots els membres de la família majors de 16 anys. A aquest, efecte signaran l'autorització perquè es pugui fer la consulta.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Realitzar la sol·licitud telemàtica o presentar la sol·licitud i la documentació esmentada a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, de l'Ajuntament d'Igualada o al Servei d'Ensenyament, Espai Cívic Centre, carrer Trinitat, 12, 2 planta.

2. La documentació serà estudiada per la Comissió de valoració.

3. Publicació dels resultats i notificació als interessats.

4. L'ajuda s’abonarà directament al centre per tal que aquest faci el descompte de l’import en el rebut corresponent.

Important:

L'Ajuntament d'Igualada comprovarà d'ofici l'empadronament dels membres de la unitat familiar.

L'Ajuntament podrà sol·licitar documentació complementària a l'esmentada per determinar el nivell de renda que no estigui inclosa en l'impost de renda de persones físiques perquè estigui exempta de tributació.

Quan es presenti la sol·licitud per a més d'un germà/ana, els documents idèntics només s'hauran de presentar una única.

En el cas que una família tingui una situació econòmica significativament diferent a la de l’any 2016, podrà justificar-ho amb la documentació que ho demostri i serà valorat. 

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net