Tràmit informatiu Informe municipal de disponibilitat i adequació de l'habitatge per al reagrupament familiar

Aquest tràmit permet obtenir l'informe que acredita que la persona estrangera no comunitària que resideix legalment a Espanya disposa d'un habitatge amb les condicions d'habitabilitat adequades per a poder atendre les seves necessitats i les dels familiars que vol reagrupar (que ara resideixen a l país d’origen).

També permet obtenir l’informe d’habitatge en cas de persones menors, fills residents legals, amb permanència mínima a l’estat espanyol de 2 anys.
En tot cas, l’informe ha de fer referència als aspectes següents: títol que habiliti per a l’ocupació de l’habitatge, nombre d’habitacions, ús al qual es destina cadascuna de les dependències de l’habitatge, nombre de persones que l’habiten i condicions d’habitabilitat i equipament, entre d’altres.
 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

No n'hi ha.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals: 21,40 € - a pagar a la Caixa de l'Ajuntament.

Taxa Generalitat 38,22€  -a pagar a través de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat (http://tramits.gencat.cat/ca). La persona interesada haurà d'accedir a l'OVT per a efecturar el pagament de la taxa ja sigui telemàticament (mitjançant targeta de crètdit o de dèbit) o bé mitjançant carta de pagament que es podrà imprimir des de l'OVT i presentar físicament a les oficines de "la Caixa" per a ser pagada a finestreta. Per aquelles persones que no disposin d'ordinador o per a les quals suposi una dificultat obtenir la carta de pagament  mitjançant l'OTV, el Departament de Benestar Social i Família posa a la seva disposició el personal de les seves Oficines d'Atenció Ciutadana i de les Oficines de Benestar i família per tal que es facilitin l'expedició de la carta de pagament. (veure Impresos)

Requisits a complir:

 • Disposar d'un habitatge adequat al terme municipal que constitueixi la residència habitual de la persona sol·licitant, compleixi la normativa d'habitabilitat (disposi de cèdula d'habitabilitat), i disposi de subministrament d'electricitat i aigua corrent.
 • Que l'habitatge pel qual es demana l'informe no hagi estat objecte d'un altre informe durant el transcurs dels 12 mesos anteriors.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

1. Original i fotocòpia compulsada del NIE de la persona reagrupant. Cal compulsar NIE

2. Original i fotocòpia compulsada del passaport de la persona reagrupant (pàgina on hi apareix la fotografia del titular, la data de caducitat del document i el número de passaport).

3. Contracte de lloguer ( de vigència mínima de 12 mesos de la data de sol·licitud) o Escriptura de compravenda o el contracte de treball quan el dret a l'habitatge hi estigui inclòs.

4.En el cas de ser llogaters: el darrer rebut de lloguer de l'habitatge.

5. Còpia d'un rebut recent de subministrament: aigua o llum o gas.

6. Cèdula d’habitabilitat, si se’n disposa.

7. Imprès segellat del dipòsit de la fiança del contracte d'arrendament a l'Institut Català del Sòl, si se'n disposa.

8. Volant d'empadronament col·lectiu.

9. Full pagament taxa Generalitat

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, modificada per la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre i per la Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre.
 • Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, la seva integració social, després de la reforma mitjançant la Llei orgànica 2/2009.
 • Decret 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Presenteu la sol·licitud.
2. Es valorarà la documentació i es realitzarà una visita a l'habitatge sobre el qual heu demanat l'informe.
3. A la vista de la documentació aportada, l'informe de la visita a l'habitatge i la comprovació del Padró Municipal d'Habitants, l'Ajuntament emetrà la proposta d'informe sobre la disponibilitat i adequació de l'habitatge i el farà arribar a la Generalitat.

 

Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (Ministeri de l’Interior). Tel. 900 150 000.
Subdelegació del Govern de l’Estat a Catalunya. Av. Marquès d’Argentera, 2. 08003 Barcelona. Tel. 934 820 544.
http://www.mpr.es/delegaciones_gobierno/dg_sdg/catalunya/dg_catalunya/extranjeria.html

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net