Tràmit amb certificat Beques per a les famílies usuàries del servei de menjador de les escoles d’educació infantil i primària d’Igualada

Aquest tràmit permet sol·licitar per part de les famílies que compleixin un seguit de requisits, ajuts econòmics destinats a facilitar l’accés al servei de menjador de les escoles d'educació infantil i primària d'Igualada, en el curs escolar 2019/2020.
 • És beneficiària d'aquesta subvenció la persona o persones que es fan càrrec del pagament de l'import del menjador escolar.
 • L’import de l’ajut destinat al menjador serà de 3 euros per àpat efectivament realitzat al centre.
 • L'ajut serà per usuari del servei de menjador però l'Ajuntament l'abonarà directament al centre o al gestor del menjador per tal que aquest descompti l'import en el rebut corresponent.
 • En el cas que l’infant causi baixa al centre immediatament es perdrà la condició de beneficiari de l’ajut, ni que es matriculi en un altre centre escolar de la ciutat.
 • Es preveu la possibilitat de compactació dels ajuts, excepcionalment, quan es sol·liciti de manera justificada.  
 • La condició de beneficiari podrà obtenir-se malgrat no es compleixin els requisits establerts en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Del 9 al 30 de setembre de 2019, ambdós inclosos.

Quin cost té?

Gratuït

Requisits a complir

a) Estar matriculat en un centre educatiu d'Igualada.

b) Figurar tots els membres de la unitat familiar en el Padró municipal d’habitants d’Igualada, des de, com a mínim, tres mesos abans de la data de convocatòria d’aquests ajuts.

En cas de separació o no convivència dels pares, que s’haurà de justificar documentalment, el requisit de figurar en el Padró municipal d’habitants s’haurà d’entendre referit, com a mínim, a l’infant que utilitzi el servei de menjador i al progenitor amb qui convisqui habitualment, que en tingui la guarda i custòdia. En cas de custòdia compartida, com a mínim l’infant i un dels seus progenitors ha d’estar empadronat a Igualada.

c) En tots els casos s’estableixen els següents llindars de renda corresponents al darrer exercici, que no es podran superar per optar a aquests ajuts:

- famílies de 2 membres computables: 17.076 euros
- famílies de 3 membres computables: 22.009 euros
- famílies de 4 membres computables: 26.107 euros
- famílies de 5 membres computables: 29.624 euros
- famílies de 6 membres computables: 33.022 euros
- famílies de 7 membres computables: 36.237 euros
- famílies de 8 membres computables: 39.429 euros

A partir del vuitè membre s’afegiran 3.166 euros per cada nou membre computable.

El nivell de renda de les famílies, als efectes d'aquests ajuts, s'obtindrà per la suma de les rendes corresponents al darrer exercici fiscal del que es puguin obtenir les dades. Es podran tenir en compte les situacions de les famílies que puguin acreditar un canvi de situació econòmica entre la renda familiar de l’exercici fiscal referit i l’actual.

Es denegarà l'ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de què siguin titulars els membres computables de la família hagin tingut un volum de facturació superior a 130.000,00 euros, en el darrer any fiscal.

En el cas de separació dels pares, es tindrà en compte la renda del progenitor amb qui convisqui l’infant més, si escau, la pensió d’aliments que percebi.

d) No percebre cap altre ajut per aquest concepte.

e) A més, per obtenir l'ajut de menjador cal ser usuari habitual d'aquest servei. S’entén per usuari habitual aquell que, com a mínim, utilitza el servei de menjador la meitat més un dels dies possibles de cada mes.

Si no es compleix aquest requisit durant el curs sense ser per causa justificada (prioritàriament per una raó de salut) es perdrà la condició de beneficiari de l’ajut de forma automàtica, prèvia audiència de la persona interessada. Dos mesos sense la utilització habitual del servei de menjador suposa l’incompliment del requisit de ser usuari habitual.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic


  El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

Documentació que cal aportar

Aquest tràmit es pot presentar tant presencialment com per via telemàtica.

Tramitació presencial (cal demanar cita prèvia trucant al telèfon 938031950):

1. DNI o NIE de la/les persona/es sol·licitants.

2. Llibre de família.

3. En el cas de separació dels pares, la sentència per calcular la pensió d’aliments o altra documentació equivalent.

En el cas que algun d'aquests documents s'hagi presentat a l'Ajuntament d'Igualada en el darrer any i no ha variat, si s'indica la data i l' objecte de presentació, no caldrà que es torni a presentar.

4. En cas d’al·legar un canvi de situació econòmica entre la renda familiar de l’exercici fiscal que es té en compte i l’actual, la documentació a presentar serà la que acrediti aquest canvi de situació.

Tramitació telemàtica:

1. Còpia escanejada del DNI o NIE.


2. Còpia escanejada llibre de família.


3. En el cas de separació dels pares, còpia escanejada de la sentència per calcular la pensió d’aliments o altra documentació equivalent.

En el cas que algun d'aquests documents s'hagi presentat a l'Ajuntament d'Igualada en el darrer any i no ha variat, si s'indica la data i l' objecte de presentació, no caldrà que es torni a presentar.

4. En cas d’al·legar un canvi de situació econòmica entre la renda familiar de l’exercici fiscal que es té en compte i l’actual, còpia escanejada de la documentació  que acrediti aquest canvi de situació.

Normativa

  • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
  • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions.

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Realitzar la tramitació telemàtica o presentar la sol·licitud i la documentació esmentada a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, de l'Ajuntament d'Igualada (recordeu que cal demanar cita prèvia trucant al telèfon 938031950).

2. La documentació serà estudiada per la Comissió de valoració.

3. L'Ajuntament farà el pagament dels ajuts directament al centre o al gestor del menjador per tal que aquest faci el descompte de l'import en el rebut corresponent.

Important: 

Quan es presenti la sol·licitud per a més d'un germà/ana, els documents idèntics només s'hauran de presentar una única vegada.

L'Ajuntament podrà demanar documentació complementària per poder fer una valoració més acurada de la situació real de la unitat familiar.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net