Tràmit amb certificat Beques per als usuaris de les llars d'infants pel curs 2019/2020

Aquest tràmit permet sol·licitar una ajuda per a les famílies de la ciutat amb fills escolaritzats a una escola bressol d’Igualada en el curs escolar 2019/2020.
 • Pot ser beneficiària de l'ajut la persona o persones que es fan càrrec de l'import de la mensualitat de l'escola bressol.
 • L’import màxim de l’ajut per fill o filla no superarà els 30 euros mensuals per un màxim d’11 mensualitats.
 • Això no obstant, l’Ajuntament d’Igualada atendrà totes les sol·licituds que rebi que compleixin els requisits que s’estableixen en aquestes bases. En el cas que el nombre de sol·licituds sigui superior a la que permeti la consignació pressupostària, es disminuirà l’import dels ajuts en la quantia necessària fins a poder atendre totes les presentades que compleixin els requisits.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

A partir del 6 de juny fins al 5 de juliol de 2019.

Quin cost té?

Gratuït.

Com es tramita la sol·licitud?

Podeu tramitar la sol·licitud tan presencialment com per internet.

Per presentar la sol·licitud presencialment s'ha de trucar a l'Ajuntament d'Igualada i demanar CITA PRÈVIA al telèfon 93 803 1950.
 

Requisits a complir

a) Estar matriculat a una llar d’infants d’Igualada.

b) Figurar tots els membres de la unitat familiar en el Padró municipal d’habitants d’Igualada, des de, com a mínim, tres mesos abans de la data de convocatòria d’aquests ajuts.

En cas de separació o no convivència dels pares, que s’haurà de justificar documentalment, el requisit de figurar en el Padró municipal d’habitants s’haurà d’entendre referit, com a mínim, a l’infant que assisteix a la llar i al progenitor amb qui convisqui habitualment, que en tingui la guarda i custòdia. En cas de custòdia compartida, com a mínim l’infant i un dels seus progenitors ha d’estar empadronat a Igualada.

c) En tots els casos s’estableixen els següents llindars de renda corresponents al darrer exercici, que no es podran superar per optar a aquests ajuts:

- famílies de 2 membres computables: 17.076 euros
- famílies de 3 membres computables: 22.009 euros
- famílies de 4 membres computables: 26.107 euros
- famílies de 5 membres computables: 29.624 euros
- famílies de 6 membres computables: 33.022 euros
- famílies de 7 membres computables: 36.237 euros
- famílies de 8 membres computables: 39.429 euros

A partir del vuitè membre s’afegiran 3.166 euros per cada nou membre computable.

El nivell de renda de les famílies, als efectes d'aquests ajuts, s'obtindrà per la suma de les rendes corresponents al darrer exercici fiscal del que es puguin obtenir les dades. Es podran tenir en compte les situacions de les famílies que puguin acreditar un canvi de situació econòmica entre la renda familiar de l’exercici fiscal referit i l’actual.

Es denegarà l'ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de què siguin titulars els membres computables de la família hagin tingut un volum de facturació superior a 130.000,00 euros, en el darrer any fiscal.

En el cas de separació dels pares, es tindrà en compte la renda del progenitor amb qui convisqui l’infant més, si escau, la pensió d’aliments que percebi.


d) No percebre cap altre ajut per aquest concepte.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

Aquest tràmit es pot tramitar tant presencialment com per via telemàtica.

EN CAS DE FER EL TRÀMIT PRESENCIAL:

1. Original del DNI o NIE de la persona que fa la sol·licitud.
2. Original del llibre de família.

En el cas que algun d’aquests documents s’hagi presentat a l’Ajuntament d’Igualada en el darrer any, i s’indica la data i objecte de presentació, no caldrà que es torni a presentar.

EN CAS DE FER EL TRÀMIT TELEMÀTIC:

1.Còpia escanejada del DNI o NIE de la persona que fa la sol·licitud.                                 

2.Còpia escanejada del llibre de família.

En el cas que s'hagi presentat la còpia d'algun d'aquests documents a l'Ajuntament d'Igualada en el darrer any i no ha variat, si s'indica la data i l'objecte de presentació, no caldrà qu es torni a presentar.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Realitzar la sol·licitud telemàtica o presentar la sol·licitud i la documentació esmentada a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, de l'Ajuntament d'Igualada.

2. La documentació serà estudiada per la Comissió de valoració.

3. Publicació dels resultats i notificació als interessats.

4. L'ajuda s’abonarà directament al centre per tal que aquest faci el descompte de l’import en el rebut corresponent.

Important:

L'Ajuntament d'Igualada comprovarà d'ofici l'empadronament dels membres de la unitat familiar.

L'Ajuntament podrà sol·licitar documentació complementària a l'esmentada per determinar el nivell de renda que no estigui inclosa en l'impost de renda de persones físiques perquè estigui exempta de tributació.

Quan es presenti la sol·licitud per a més d'un germà/ana, els documents idèntics només s'hauran de presentar una única.

En el cas que una família tingui una situació econòmica significativament diferent a la de l’any anterior, podrà justificar-ho amb la documentació que ho demostri i serà valorat. 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net