Tràmit amb certificat Assabentat d'obres mínimes

Aquest tràmit consisteix en posar en coneixement de l’Ajuntament d’Igualada la realització de qualsevol de les obres que es detallen a continuació, sempre i quan es compleixin els requisits següents:

Que NO es realitzin en zones comunitàries.
Que NO afectin elements estructurals (parets mestres, alguna columna...)
Que NO afectin les façanes.
Que la finca NO tingui cap tipus de catalogació específica (element catalogat). En aquest cas cal sol·licitar una autorització o llicència. Es pot consultar si existeix catalogació en aquest enllaç.
Que es realitzin en habitatges i no disminueixin les condicions d’habitabilitat prèvies,
Que NO comportin l’ocupació d’espai públic.

OBRES QUE PODEN SOL.LICITAR-SE AMB AQUEST ASSABENTAT:

 a)    Obres interiors de rehabilitació d’habitatges que no intervinguin en algun element estructural ni comunitari (inclòs façanes) ni modifiquin la seva habitabilitat. Inclou, entre d’altres, la reforma de lavabos, banys i cuines, la substitució de paviments interiors i de les instal·lacions de serveis. I, en particular:

 • Obres de millora de cuines, lavabos o safareigs, que no suposin alteracions en la distribució interior de l’habitatge ni canvis d’instal·lacions generals o usos de les estances originals.
 • Arrebossar, enguixar o pintar parets i/o sostres interiors.
 • Reparar  o substituir el paviment superficial del terra o graonada., sense afectar forjats o lloses.
 • Enrajolar parets interiors
 • Canviar o reparar instal·lacions interiors (aigua, gas, electricitat, telecomunicacions, calefacció). Sempre que no suposin alteracions substancials dels serveis.
 • Col·locar o reparar el cel ras, mantenint alçària útil mínima de 2,50 m.
 • Reparar o substituir baixants d’aigües pluvials que no siguin d’amiant i que discorrin per l’interior de la finca, i quan no calgui bastida de més de 6 metres d’alçada, excepte façanes i sense ocupar la via pública.
 • Canviar portes, finestres o persianes a façana sense modificar les dimensions de l’obertura ni l’homogeneïtat de la façana (tipus i color).

b)    Manteniment i repàs de cobertes planes, terrats, terrasses i solera (terra) dels balcons, sense intervenció estructural.

OBSERVACIONS

1. Condicions jurídiques de la comunicació

 • El règim d’assabentat faculta únicament per a l’exercici de l’actuació objecte del mateix.
 • Les obres o instal·lacions s’han d’ajustar estrictament a les que s’han declarat, i s’incorrerà en infracció urbanística en el cas d’efectuar qualsevol modificació o extralimitació, el que suposarà la tramitació del corresponent expedient sancionador i de restabliment de la legalitat urbanística, sense perjudici d’altres tipus de responsabilitats civils o penals.
 • L’assabentat  no atorga facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius.

2. Termini d'execució

 • El termini màxim per executar-les serà  de sis mesos, a comptar de la presentació de l’assabentat.
 • Transcorregut el termini indicat, sense que les obres hagin estat iniciades o finalitzades, la persona interessada resta inhabilitada per començar-les o continuar-les, sens perjudici que pugui presentar un nou assabentat.

3. Horari realització obres

 • L’horari de realització de les obres ha d’estar comprès entre les 7 i les 21 hores els dies laborables de dilluns a divendres, entre les 8 i les 21 hores els dissabtes i entre les 9 h i les 21 h els estius.  L’horari de funcionament de la maquinària és entre les 8 i les 20 hores els dies laborables, de dilluns a divendres, i entre les 9 i les 20 h els dissabtes.

4. Seguretat de les obres

 • Totes les obres es realitzaran amb les mesures de seguretat i salut per a les obres de construcció en general.

5. Fums de la cuina

 • Els fums de la cuina no poden treure’s a l’exterior de façanes o patis mitjançant extractors, sinó que s’han d’enviar a la coberta de l’edifici mitjançant conductes d’extracció. No es faran regates dins d’elements estructurals com parets, pilars o sostres, per encastar canonades o conductes.

6. Runes

 • No es podran fer abocaments de runes en llocs no autoritzats. Les runes es poden dipositar a la deixalleria municipal o  sol·licitar, previ pagament de les taxes corresponents, la col·locació d’un sac o contenidor.

7. Inspecció

 • La persona sol·licitant, o qui d’ara endavant la succeeixi en la tinença d’aquest assabentat, està obligada a exhibir-lo tantes vegades com l’hi reclamin els agents municipals encarregats de la inspecció o vigilància de les obres particulars, i a facilitar-los l’accés per a la comprovació de l’execució de les obres, i en cas d’incompliment d’aquestes obligacions, incorrerà en les responsabilitats consegüents per desobediència als agents de l’autoritat.

Tramitació

Qui ho pot presentar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot presentar?

Durant tot l'any.

Termini:

Amb antelació a l'inici de les obres.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals, no té cap cost.

Com es tramita l'assabentat?

La tramitació d'aquest assabentat pot fer-se presencialment a les nostres oficines de registre, demanant CITA PRÈVIA al telèfon 93 803 19 50 o bé per internet mitjançant aquest tràmit, amb identificació i signatura mitjançant certificat digital de la persona interessada o representant.

El tràmit està optimitzat per funcionar mitjançant el navegador Internet Explorer (versió 11 o superior). L'ús d'altres navegadors d'internet del mercat no garanteix el seu correcte funcionament.

Els sistemes d'identificació admesos són:

L'IdCat mòbil és un sistema d’identificació i signatura electrònica basat en l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al vostre mòbil i que es pot sol.licitar només disposant del DNI i de la targeta sanitària individual (TSI).

Veure vídeo explicatiu per a demanar l'IdCat mòbil:  Com obtenir l'idCAT mòbil amb DNI i targeta sanitaria

Podeu demanar-lo abans de passar a tramitar en el següent enllaç:  Sol.licitar un IdCat mòbil

Requisits a complir:

 • No cal complir cap requisit específic.

 

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

Aquest tràmit no requereix adjuntar cap altra documentació obligatòria.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Observacions

Tràmit pas a pas  - tràmit telemàtic

1. Fer la sol·licitud telemàtica prement el botó "tramitar amb certificat" identificant-vos amb el certificat digital personal. Ompliu les dades requerides al formulari de tramitació de l'assabentat.

Finalment, premeu "Enviar". Us demanarà que reviseu que tota la informació que heu introduït és correcta i aleshores premeu el botó "Confirmar".

2. Si el tràmit s'ha presentat correctament us apareixerà una finestra on s'indicarà el codi de seguiment de la vostra sol.licitud així com el número de registre d'entrada obtingut. Podreu també desar-vos una còpia o imprimir la sol.licitud presentada que haureu de conservar per a futures referències o requeriments.

Tràmit pas a pas  - tràmit presencial a l'OAC

1. Per presentar la sol.licitud d'assabentat, cal trucar primer a l'Ajuntament d'Igualada per demanar una cita prèvia.

2. En la data i hora convingudes a la cita prèvia, presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Igualada.

3. Conservar la sol.licitud d'assabentat que s'ha registrat, per a futures referències o requeriments.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net