Tràmit amb certificat Comunicació prèvia d'activitats no classificades (no incloses en la Llei 16/2015)

Aquest tràmit permet a les persones físiques o jurídiques que es disposin a exercir una activitat no classificada a la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats ni al catàleg del Decret 112/2010, del 21 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles i activitats recreatives ni a cap altra norma que reguli la intervenció administrativa d'activitats, comunicar-ho a l'Ajuntament si així ho estableix una ordenança municipal.

La comunicació s'ha de presentar, si és el cas, un cop s'han dut a terme les obres que hauran d'estar emparades per la llicència urbanística.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
 
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
 
Termini:
No n'hi ha, sempre abans de començar l'activitat.
 
Quin cost té?
Segons les ordenances fiscals municipals 227,96 €.
 
Pagament
A pagar a l'entitat bancària.
 
Requisits a complir
 1. En cas que el local on es vol exercir l'activitat se situï en algun àmbit o zona protegit caldrà que verifiqueu que l'activitat projectada és compatible amb el planejament urbanístic.
 2. Cal disposar de la documentació que justifiqui el compliment dels requeriments aplicables en funció de l'activitat comunicada.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Memòria de l’activitat, que inclogui:
  • Descripció de l’activitat
  • Plànol d’emplaçament d’acord amb el Pla General d’Ordenació, grafiant l’immoble on està situat l’establiment.
  • Plànol de planta del local, indicant superfície i alçat; grafiant serveis i la seva ventilació natural o forçada; i, assenyalant obertura de portes, enllumenats d’emergència, extintors i la utilització de les diverses dependències.
 3. Declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris.
 4. Certificat d'electricista, amb el carnet d'instal·lador, especificant que la instal·lació elèctrica del local compleix el Reglament de Baixa Tensió i altra normativa vigent, o bé butlletí de la instal·lació elèctrica, així com declaració del nombre d'enllumenats d'emergència instal·lats en l'establiment.
 5. Justificació i/o declaració dels extintors d'incendis instal·lats en l'establiment.
 6. En cas d’establiments inclosos en l’annex 2 de a Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats i infraestructures i edificis, acte de comprovació de l’informe de prevenció d’incendis emès.
 7. Autoliquidació de la taxa.
 • En el cas que la presentació de la comunicació sigui per part d'un representant, s'ha de portar: 
  • L'autorització de representació signada (Veure apartat IMPRESOS).
  • Còpia del DNI/NIF del titular.
  • En el cas d'una empresa, també: còpia del DNI de l'apoderat i de l'escriptura societària i/o poders de representació.

Normativa

Observacions

Tràmit pas a pas
 1. Presenteu l'imprès de comunicació, acompanyat dels documents requerits.
 2. Pagueu la taxa corresponent.
 3. L’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars.
 4. L'Ajuntament procedirà a comprovar, mitjançant una inspecció, el compliment dels requeriments inherents a l'activitat.
Podeu trobar més informació de la classificació de les activitats si feu l'enllaç a la classificació catalana d’activitats econòmiques del web d’IDESCAT:

 

Termini de resolució
L'activitat pot iniciar-se des del moment en què es presenta la comunicació davant l'administració. L'Ajuntament disposa d'un termini d'un mes per manifestar de manera motivada la seva disconformitat.
 
Transcorregut el termini d'un mes a comptar de la presentació de la comunicació, en cas que l'administració no manifesti de manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable segons article 97 del DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
 
Durant l' esmentat termini l'administració ha de requerir, si s'escau, al titular de les obres o de l'activitat als efectes següents:
 • Perquè esmeni les deficiències observades en la documentació presentada
 • Perquè l'adapti a la normativa que sigui aplicable, impedint l'execució de les obres o l'exercici de l'activitat fins que hagi obtingut la llicència preceptiva, l'atorgament de la qual s'ha de subjectar al procediment que estableixen els articles 75 i següents d'aquest Reglament.
  En els supòsits anteriors, la notificació del requeriment a l'interessat suspèn el còmput del termini assenyalat en l'apartat 1.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net