Tràmit amb certificat Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient - FUE

Aquest tràmit permet a la persona o empresa titular d’una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posar en coneixement de l’Ajuntament, que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

Una modificació no substancial és aquella que no comporta repercussions importants o perjudicials sobre les persones o pel medi ambient.

En les modificacions no substancials que tenen efectes sobre les persones o el medi ambient cal comunicar la modificació a l'Ajuntament (si es tracta d'activitats de l'Annex II) o al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (si es tracta d'activitats de l'Annex I).

En el cas de modificacions substancials (aquelles que impliquen un canvi del codi en el qual ha estat classificada l’activitat, segons les previsions normatives), caldrà sol·licitar una nova llicència (annex II) o presentar comunicació de modificació (annex III).

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l’any

Termini

No n’hi ha. Abans que es produeixi la modificació de l’activitat.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals.

Annex II: 386,60 €. (llicència ambiental) sense increment de superfície.

Annex III: 260,80 €.

Pagament

A pagar a l’entitat bancària.

Requisits a complir

1. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

2. L’activitat ha de disposar de títol habilitant: autorització ambiental, llicència ambiental, llicència d’obertura d’establiment obert al públic, o bé, haver presentat la comunicació prèvia.

3. Disposar de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat de l’activitat, si escau.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

Canvi substancial

1. En el cas de canvis substancials d’activitats subjectes a llicència ambiental, o bé, llicència d’obertura d’establiment obert al públic, cal tramitar nova llicència de conformitat amb la normativa reguladora.

2. En el cas de canvi substancial d’activitats subjectes al règim de comunicació, cal presentar nova comunicació prèvia de conformitat amb la normativa reguladora.

Canvi no substancial

1. En el cas de canvis no substancials d’activitats, l’Ajuntament procedirà a modificar la llicència (annex II) o el títol habilitant (comunicacions de l’annex III), amb la presentació una comunicació de modificació no substancial, acompanyada de la documentació tècnica relativa als vectors atmosfera, aigua, residus o accidents greus, que es modifiquin i siguin objecte del canvi no substancial de l’establiment.

2. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

3. Justificació acreditativa que s’ha realitzat el pagament de la corresponent taxa.

 • En el cas que la presentació de la comunicació sigui per part d'un representant, s'ha de portar: 
  • L'autorització de representació signada (Veure apartat IMPRESOS).
  • Còpia del DNI/NIF del titular.
  • En el cas d'una empresa, també: còpia del DNI de l'apoderat i de l'escriptura societària i/o poders de representació.

Normativa

 • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
 • Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Presenteu la sol·licitud o comunicació, acompanyada dels documents requerits.

2. Pagueu la taxa corresponent.

3. L’ajuntament procedirà a realitzar les actuacions oportunes o, si s’escau, les modificacions posteriors.

Altra informació d'interès

Quan les modificacions de l'activitat comportin un canvi d'annex en la seva classificació de la LPCAA, resten sotmeses al previst a l'article 59 d'aquesta Llei i se subjectaran al règim d'intervenció administrativa que correspongui a la modificació proposada.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net