Tràmit amb certificat Horts urbans municipals situats al Rec d'Igualada

Aquest tràmit permet presentar la sol·licitud per poder concórrer a la licitació d'una llicència d'ocupació privativa atorgada per l'Ajuntament d'Igualada sobre les parcel·les de titularitat municipal destinades a horts, situades dessota del carrer del Rec d'Igualada.

Els horts urbans són espais de cultiu a petita escala dins la ciutat. Els objectius dels horts urbans passen, entre altres, pel desenvolupament de valors ambientals, la recuperació d'espais verds amb l'horta com a protagonista, la promoció de l'alimentació saludable, el foment de la socialització, la creació de xarxes de relacions socials o la pràctica de l'activitat física regular, incrementant l'autonomia personal i l'autoestima.

Es preveu l’atorgament de vint-i- quatre (24)  llicències d'ocupació de parcel·les de 50 metres quadrats, destinats a l'horta urbana, per tant, al correu de productes destinats exclusivament a l'autoconsum.

-       6 parcel·les destinades al conreu per persones físiques majors de 18 anys.
 
-       7 parcel·les destinades al conreu per persones físiques majors de 18 anys i que es trobin en situació d’atur o jubilació amb una renda inferior al salari mínim interprofessional.
 
-       11 parcel·les destinades a associacions sense ànim de lucre, inscrites en el Registre Municipal d’Entitats d’Igualada, i escoles i instituts i centres d’ensenyament secundari de la ciutat d’Igualada i AMPA d’aquestes.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques o persones jurídiques.

Només es podrà presentar sol·licitud d'una parcel·la per  persona física/i unitat familiar (entenent-se per unitat familiar les persones que convisquin en un mateix domicili), i per persona jurídica. De presentar-se més d’una sol·licitud, només se’n tindrà en compte una.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any

Quin cost té?

El cost de presentar el tràmits és gratuït.

Requisits a complir:

Les persones físiques hauran de complir les condicions següents:

-       Ser espanyola o estrangera, major d’edat que tingui plena capacitat d’obrar.
 
-       A la data d’inici del procés de la licitació, cal estar empadronat a Igualada amb una antiguitat mínima de 5 anys ininterromputs.
 
-       No disposar de títol de propietari, contracte d’arrendament o similar, de cap altre hort o terreny de conreu, ja sigui dins del terme municipal d’Igualada o de la comarca de l’Anoia.
 
-   No haver-se adjudicat una altra parcel·la o hort a un membre de la mateixa unitat familiar.
 
-       No tenir deutes amb l’Ajuntament d’Igualada.

Les persones jurídiques hauran de complir les condicions següents:

-       Ser una associació, sense ànim de lucre, inscrita en el Registre Municipal d’Entitats, o una  escola o institut o centre d’ensenyament secundari de la ciutat d’Igualada o AMPA d’aquestes.
 
-       No tenir deutes amb l’Ajuntament d’Igualada.

La comprovació de les dades del padró d'habitants i de l'existència de deutes amb l'Ajuntament serà duta a terme d'ofici per l'Ajuntament d'Igualada.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

1. Per a concórrer a la licitació, les PERSONES FÍSIQUES interessades presentaran en UN ÚNIC SOBRE la documentació, original o fotocòpia compulsada, que s'indica a continuació:

a) Model de sol•licitud degudament emplenat, que es troba a l’annex III d’aquest plec.

b) Document Nacional d'Identitat vigent de la persona física que concorre a la licitació en nom individual, o altre document que reglamentàriament el pugui substituir.

Cas d'actuar mitjançant un representant, el document públic que acrediti l'esmentada representació degudament validat. La validació es podrà realitzar d’ofici per l’Ajuntament d’Igualada, si no es presentés pel licitador.

c) Cas de trobar-se a l’atur, document d’alta i renovació de la demanda d’ocupació (dardo).

d) Cas d’estar jubilat, el certificat de pensió o prestacions emès per l’Institut de la Seguretat Social o organisme que correspongui; la declaració de la renda de l’any anterior o, de no estar obligat a fer-la, certificat d’imputacions de rendes de l’any anterior emès per l’Agència Tributària; i, en el cas de pensions que no computen en la renda, certificat de percepció d’aquestes corresponent a l’any anterior.

De no aportar-se els documents assenyalats en l’apartat c) i d) es considerarà que la persona està interessat en les parcel•les destinades al conreu per persones físiques majors de 18 anys.

2. Per a concórrer a la licitació, les PERSONES JURÍDIQUES interessades presentaran DOS SOBRES de la manera que s’indica a continuació:

-       SOBRE 1, que contindrà la documentació, original o fotocòpia compulsada, següent:

a) Model de sol•licitud degudament emplenat, que es troba a l’annex II d’aquest plec.

b) Codi d’Identificació Fiscal (CIF).

c) Estatuts de constitució  o document fundacional, segons el tipus de persona jurídica de que es tracti; i, en el seu cas documents acreditatius de les modificacions.

d) Document Nacional d’Identitat de  la persona física que ostenta la legal representació, i document acreditatiu de l’esmentada representació.

SOBRE 2, que estarà TANCAT i que contindrà la documentació, original o fotocòpia compulsada seguent:

a) Un projecte d’hort urbà en què figuri els objectius de l’explotació de l’hort, la persona responsable de l’explotació d’aquest, el nombre de persones que el conrearan, el programa de treball, la metodologia, seguiment i el sistema d’avaluació, als efectes de la seva valoració d’acord amb els criteris fixats a la clàusula 21 d’aquest plec. El projecte haurà de contenir almenys un d’aquests criteris.

Aquest sobre 2 ha d'anar necessariàment tancat, de manera que, si es presenta obert, serà objecte d'exclusió.

La no presentació del sobre 2 també dóna lloc de l'exclusió de la sol·licitud.

3. La presentació de la sol·licitud implica que l'interessat entén i accepta les clàusules i el procediment per a l'adjudicació.

Normativa

 • Llei 33/2003,de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques
 • Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril,reguladora de les bases de règim local.
 • Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Reial Decret legislatiu 781/1986,de 18 d'abril, pel qual s'aprova el textrefós de les disposicions vigents en matèria de règim local, en els seus aspectes bàsics.

Observacions

Durada de les llicències: Les llicències s'atorguen fins el dia 31 de març de 2025.

 El preu a satisfer per l’adjudicatari de la llicència és el següent:

- Any 2019, CINQUANTA-CINC (55) EUROS

- Any 2020,2021, 2022, 2023 i 2024, SETANTA (70) EUROS ANY.

- Any 2025, TRENTA-CINC (35) EUROS

El preu inclou el consum d'aigua i l'assegurança de responsabilitat civil.

Forma de fer el pagament: El preu es farà efectiu anualment mitjançant domiciliació bancària del rebut. El primer any, el moment en que es concedeix la llicència i la resta d'anys, el rebut es carregarà dins el mes de març.

En cas que se sol·liciti la llicència dins el segon semestre natural de l'any, el preu a satisfser es fixa en TRENTA-CINC (35) EUROS dins l'any de l'adjudicació.

Fiança: S'haurà de dipositar una fiança de 100 €, en els termes que s'indica a la clàusula 22 del plec.

Forma d’adjudicació i assignació de les parcel·les:

 1.     En el cas de les PERSONES FÍSIQUES

Les sol·licituds presentades es classificaran segons es tracti de majors de 18 anys o d’aturats i jubilats. A continuació, els sobres de cadascuna de les dues classificacions es numeraran tenint en compte l’ordre de presentació a l’Ajuntament d’Igualada i es procedirà a l’adjudicació de les llicències de la manera següent:

-        Es donarà preferència a les sol·licituds presentades que mai hagin estat titulars d’una llicència d’ocupació privativa dels horts d’Igualada.

Si una vegada, aplicat aquest criteri, el nombre de sol·licituds és superior al nombre de parcel·les ofertades, s’escollirà per sorteig els adjudicataris de la llicència.

-        Si una vegada aplicat el criteri anterior, resten parcel·les vacants, aquestes s’adjudicaran als sol·licitants que ja havien tingut llicència.

En aquest cas, si el nombre de sol·licituds és superior al nombre de parcel·les restants, s’escollirà per sorteig els adjudicataris de la llicència.

A aquests adjudicataris es procurarà adjudicar el número de parcel·la que ja conreaven, si hi estan interessats.


2.       En el cas de les PERSONES JURÍDIQUES


Els projectes presentats seran objecte de valoració, d’acord amb els criteris següents:

 

Incorporació d’un projecte terapèutic (relacionat amb la salut)

Màxim 10 punts

Incorporació d’un projecte educatiu i/o de recerca ambiental

Màxim 10 punts

Potenciació de la inclusió social

Màxim 10 punts

PUNTUACIÓ MÀXIMA

Màxim 30 punts

 

Per a la ponderació dels criteris indicats es tindrà en compte el que s’indica a continuació:

 • L’interès de l’activitat per a la ciutadania d’Igualada.
 • El nombre de població a qui va dirigit el projecte proposat.
 •  La manca d’activitats de la mateixa naturalesa o dirigides al mateix col·lectiu a la ciutat.
 • La necessitat social que tenen els receptors del projecte proposat.
 •  La qualitat del projecte que es proposa. L’adequació del projecte amb la capacitat organitzativa de la persona jurídica.
 • La continuïtat del projecte durant els mesos d’estiu.

Una vegada puntuats els projectes, es procedirà a l’adjudicació de les parcel·les a les sol·licituds amb els projectes amb millor puntuació. Fet això i en el cas que no hi hagi suficient nombre de parcel·les per atendre sol·licituds amb igual puntuació, les parcel·les s’adjudicaran per sorteig entre aquestes sol·licituds.

 

Per més informació consultar (a l'apartat de documents)

PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES QUE REGIRAN L’ADJUDICACIÓ I LES CONDICIONS DE LES LLICÈNCIES PER A L'OCUPACIÓ PRIVATIVA DELS HORTS URBANS MUNICIPALS SITUATS DESSOTA DEL CARRER DEL REC, D’IGUALADA.

Un cop signada la cessió, les persones i/o entitats beneficiàries han de seguir un model d'agricultura ecològica on es prohibeix l'ús dels adobs i dels pesticides (fungicides, insecticides i herbicides) de síntesi química.

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net