Tràmit amb certificat Llicència de parcel·lació i agrupació urbanística

Aquest tràmit permet sol·licitar una llicència de parcel·lació i agrupació urbanística, que consisteix en una autorització per dividir o agrupar finques.

És necessària per tal de poder formalitzar l'escriptura pública de divisió o agrupació, i la posterior inscripció al Registre de la Propietat.
 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

El propietari o propietaris o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

No n'hi ha.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals 289,65 €

Pagament:

A pagar a l'entitat bancària.

Requisits a complir:

 • Ser propietari dels terrenys que es vol parcel·lar.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

1. Dades identificatives de la persona propietària (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Projecte tècnic que inclogui:

*Memòria justificativa, que ha de comprendre la finalitat o l'ús a què es pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel.les i finques.

*Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l'operació jurídica assimilada que se sol.liciti.

*Plànol de situació acotat de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referència registral i cadastral.

* Plànol parcel.lari acotat de la finca esmentada, a escala adequada i amb base cartogràfica topogràfica, representatiu dels lots proposats.

*Superposició del plànol parcel.lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.

* Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s'hagin de cedir, si s'escau. Les fitxes han d'especificar els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d'indivisible, si s'escau.

3.  Nota Simple de les finques emesa pel Registre de la propietat.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat.

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Empleneu l'imprès de sol·licitud per la llicència i presenteu-lo adjuntant la documentació especificada. 
2. Des de l'àmbit corresponent procediran a fer l'informe. Si l'informe és favorable, desfavorable o en suspens, s'aprovarà, denegarà o deixarà en suspens la llicència per decret d'Alcaldia.
3. L'Ajuntament us farà arribar la notificació de la llicència i la liquidació de la taxa.
4. L'interessat haurà d'anar a l'entitat bancària a pagar l'import de la taxa dins el termini que indica la liquidació.

Termini de resolució:

El termini per atorgar la llicència de parcel.lació o manifestar-ne la disconformitat és d'un mes, segons l'article 29.1 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Un cop acabat el tràmit, el notari farà una escriptura i s'haurà de portar al servei de cadastre de l'Ajuntament d'Igualada per actualitzat les dades cadastrals.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net