Tràmit amb certificat Llicència d'obres majors i d'obres menors no subjectes a comunicació prèvia

Aquest tràmit permet sol·licitar la llicència per les obres següents:
 • La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic (quan hi ha una variació esencial de la composició general exterior o la volumetria o el conjunt del sistema estructural). La instal·lació de cases i naus prefabricades i similars. La intervenció en els béns inclosos en el Pla especial de protecció del patrimoni.
 • La demolició total o parcial d'edificis.
 • Moviments terra i esplanacions terrenys.
 • La instal·lació d'infraestructures de serveis de subministraments d'energia, d'aigua, de sanejament, de telefonia i de similars que comportin l'obertura d'una rasa a la via pública.
 • Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització (una vorera, construcció d'un gual, canviar un fanal de lloc, canviar un paviment de la via pública...)
 • Instal·lació de parasols en terrasses de bars ancorats al paviment.
 • El canvi dels edificis a ús residencial.
 • La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
 • La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
 • La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
 • L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
 • Els usos i les obres provisionals.
 • Els actes relacionats a l'article 187 bis (actes subjectes a comunicació prèvia, excepte els de la lletra g), que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

No n'hi ha.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals. L'import total a pagar és el resultat de sumar el 3,99 % del pressupost de referència més la taxa corresponent  i, si escau, més la placa (la taxa de la placa és de 11,60 €).

Pagament:

A l'entitat bancària.

Requisits a complir:

No cal complir cap requisit específic.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

Obres majors

Els documents a aportar en tots els casos són: Documents 1, 2, 6,7, 8, 18 i 20.
Documents 3, 4 i 5 segons s'escaigui.

En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària següent:         

        Plurifamiliars. Documents 9, 10, 11, 12, 13 i 14.        

        Unifamiliars, magatzems, naus industrials, comercial, oficines, hoteler, canvis d'ús, etc. Document 9,10,13 i 14.    

        Enderrocs. Document 14.   

Obres menors

        Obertura de rases: documents 15, 16 i 18.

        Obres puntuals d'urbanització: documents 17 i 19.

        Instal·lació de parasols: documents 17 i 19.

        Intervenció a edificis protegits: documents 15, 16 i 18.

Primera utilització i ocupació parcial dels edificis. La mateixa documentació que per presentar la comunicació prèvia de primera utilització i ocupació total d'un edifici. En el certificat de final d'obra cal que es justifiqui, en matèria de seguretat, com es troba la resta de l'obra no finalitzada. 

 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Projecte tècnic visat pel Col·legi corresponent. Es presentarà en format PDF i també  un exemplar imprès en paper.

3. Full d'assumeix visat, de direcció facultativa de l'arquitecte director de l'obra.

4. Full d'assumeix visat, de direcció facultativa de l'arquitecte tècnic.

5. Full d'assumeix visat, de direcció facultativa del enginyer industrial o enginyer tècnic industrial.

6. Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut.

7. Control de qualitat.

8. Full d'estadística d'edificació de l'habitatge de la Generalitat.

9. Sistemes de captació solar. Annex II A o projecte de la instal·lació solar.

10. Compliment de l'ordenança sobre l'estalvi de l'aigua d'Igualada.

11. Projecte específic d'infraestructures comunes de telecomunicacions (edificacions que requereixen divisió horitzontal).

12. En el cas d'edificacions que disposin d'un aparcament de més de 500 m2: projecte d'activitats de legalització de l'aparcament.

13. Certificat d'una EIC que acredita haver passat inspecció de grua desmuntada.

14. Plànol d'ocupació de la via pública degudament acotat.

15. Documentació tècnica signada per un tècnic qualificat, que inclogui pressupost, plànol emplaçament, memòria constructiva i justificativa de la intervenció estructural -si s'escau-, fotografies i justificació de la gestió de runes.

16. Assumeix d'un tècnic qualificat.

17. Plànol d'emplaçament en base al Pla General d'Ordenació.

18. Document d'acceptació de residus signat per un gestor de residus autoritzat, en què figurin el codi del gestor, el domicili de l'obra i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.

19. Fotografies.

20. Declaració responsable: coincidència entre el suport electrònic i el suport en paper.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Empleneu l'imprès de sol·licitud i adjunteu els documents indicats.
2. L'àmbit corresponent procedirà a resoldre la vostra sol·licitud i traslladar-vos la resolució al domicili que hagueu indicat als efectes de notificacions.
3. Posteriorment, l'Ajuntament us enviarà per correu la liquidació de la taxa corresponent que s'haurà d'anar a pagar a l'entitat bancària dins el termini que indica la liquidació.

Termini de resolució:

El termini legal de resposta és de 2 mesos a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net