Tràmit informatiu Baixa / renúncia de la concessió de parada de mercat municipal i de la llicència de parada al mercat de venda no sedentària del municipi d'Igualada

Aquest tràmit permet donar de baixa o renunciar a la concessió de parada al mercat municipal i la llicència de parada al mercat de venda no sedentària del municipi d'Igualada a petició de la persona interessada.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

No n'hi ha.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir.

No cal complir cap requisit específic.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

Documentació a aportar:

1. Dades identificatives de la persona titular de la llicència (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Escrit de renúncia.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
 • Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
 • Reglament de mercats municipals i de marxants d'Igualada.
 • Reglament regulador del mercat de venda no sedentària del municipi d'Igualada (en procés d'elaboració).

 

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Presenteu la sol·licitud .
2. L'Ajuntament procedirà a donar de baixa la llicència.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net