Tràmit amb certificat Modificació / baixa en el registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes

Aquest tràmit permet a les entitats inscrites notificar al registre les modificacions produïdes en les dades registrades durant el mes següent a què aquestes es produeixin.

L'Ajuntament podrà requerir-los, a fi i efecte de conèixer el funcionament de les associacions i el programa d'activitat anual. Quan l'entitat deixa de funcionar primer ha de  notificar la seva baixa al registre  Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de Generalitat de Catalunya i desprès a l'Ajuntament i altres registres públics on constin.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona que representi legalment a l'entitat o associació.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Com es tramita la sol.licitud?

Tota la tramitació de la sol·licitud, així com solucionar possibles defectes en la mateixa, s'ha de fer per internet mitjançant els tràmits en línia que es poden trobar en aquesta plataforma, amb identificació i signatura mitjançant un d'aquests procediments:

 1. Amb el certificat digital del/a president/a, secretari/a o tresorer/a de la entitat que sol.licita.
 2. Amb el certificat propi de la entitat.

Els sistemes de signatura admesos són:

Tota la documentació a presentar, per tant, s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són PDF i els formats d'imatge TIFF, JPG, PNG, GIF i BMP. També podran adjuntar-se aquests tipus d'arxius comprimits en format .ZIP o .RAR.

Termini:

No n'hi ha.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

 • Ser una entitat sense ànim de lucre, amb seu social o subseu/delegació al terme municipal que estigui inscrita al registre municipal d'entitats o associacions.
 •  Haver realitzat la baixa o la modificació a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat.

Formes de tramitació

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

En el cas que el certificat digital de la persona sol.licitant no estigui vinculat a l'entitat que representa haurà d'adjuntar a la sol.licitud:

 • Còpia escanejada del certificat de l'acord del nomenament per al càrrec pel qual pot representar a l'entitat o bé còpia escanejada de l'acta de la reunió en què es va prendre aquest acord. Hi ha un model disponible a la secció "Impresos".

Documents a aportar:

1. Còpia escanejada de la resolució de baixa o modificació.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.
 • Llei orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d'associació.
 • Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions. Decret 206/1999, del 27 de juliol, reglament del registre d'associacions.
 • ROM, articles del 95 al 98.

Observacions

Tràmit pas a pas:

 1. Presenteu la sol·licitud amb la documentació requerida adjuntada.
 2. Un cop revisada la documentació presentada, si aquesta no reuneix els requisits necessaris per a la seva tramitació, o la documentació és incorrecta o incompleta, es requerirà per mitjans electrònics a la persona sol·licitant perquè solucioni els defectes observats en el termini màxim de 10 dies. Si no ho fa, s'entendrà com a desistiment de l'entitat sol.licitant de la seva petició.
 3. Si la documentació és correcta es procedirà a donar de baixa o modificar les dades de l'entitat al Registre Municipal d'Entitats i se us lliurarà el document acreditatiu de la baixa/modificació.
 4. La resolució del procediment es notificarà de forma expressa a les entitats que han formulat la sol.licitud mitjançant notificació electrònica a través del servei e-NOTUM, previ avis a l’adreça de correu electrònic facilitada durant la tramitació.

Més informació

El Fitxer General d'Entitats és el registre en el que s'inscriuen les Entitats d’interès ciutadà que tinguin el seu àmbit d'actuació principal al municipi. El Fitxer té caràcter públic i pot ser consultat per qualsevol persona interessada. S'entén com un òrgan dinàmic que tracta de conèixer la realitat associativa del municipi, analitza i estudia les variacions en el teixit associatiu per tal de donar a conèixer aquesta informació a l’Ajuntament i a les entitats i afavorir una eficaç política de foment i millora de l'activitat associativa.

Més informació:   http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/dret_i_entitats_juridiques/associacions/

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net