Tràmit amb certificat Comunicació prèvia de primera ocupació

Aquest tràmit permet efectuar la comunicació prèvia a l'ajuntament de la primera ocupació o la utilització de les edificacions de nova construcció o bé aquelles que hagin estat objecte de modificació substancial o d'ampliació. La comunicació prèvia de primera utilització acredita la data d'acabament de l'obra, que aquesta s’ajusta a la llicència d'obres atorgada i que l'edificació està en condicions de ser utilitzada.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?
 
El/la titular de la llicència d'obres o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
 
Quan es pot sol·licitar?
 
Durant tot l'any.
 
Termini:
 
Un cop acabades les obres i abans d'ocupar l'edifici.
 
Quin cost té?
 
Segons les ordenances fiscals municipals. Cases unifamiliars i rehabilitacions i ampliacions 121,75 €. Edificis plurifamiliars i naus industrials 365,15 €.
 
Pagament

A pagar a l'entitat bancària.

Requisits a complir
 • Tenir el certificat de final d'obra.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

 • En tots els casos  Documents: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.
 • En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària següent:
  • Edifici Plurifamiliar: Documents: 9, 10, 11 i 12.
 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Certificat de final d'obra, visat pel Col·legi corresponent.
 3. Còpia del projecte d'obra acabada.
 4. Tres fotografies de l'obra acabada (han de ser de la façana, iguals i de 10 x 15 cm).
 5. Certificat de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurat al gestor autoritzat.
 6. Certificat final de la instal·lació solar tèrmica i contracte de manteniment segons les especificacions de l'annex II.C de l'ordenança municipal.
 7. Còpia de la declaració cadastral (per fer aquest tràmit de la declaració cadastral s'ha d'aportar els documents següents: a) Fotocòpia de l'escriptura notarial o nota informativa del Registre de la Propieta on consti la titularitat i la descripció completa de l'immoble, o bé document públic acreditatiu de la transmissió (sempre i quen no s'hagin presentat anteriorment a l'Ajuntament). b) Fotocòpia del rebut de contribució.
 8. Full de transferència bancària
 9. Còpia de l'acta favorable de comprovació de l'activitat d'aparcament, signada per l'enginyer municipal.
 10. Llibre de l'edifici i DET (document d'especificacions tècniques).
 11. Certificat de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la informació de la Generalitat o bé, el certificat de final de telecomunicacions, butlletí de la instal·lació i el protocol de mesures i verificació de la infraestructura comuna de telecomunicacions.
 12. Còpia de l'escriptura de divisió horitzontal o d'obra nova.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya.
 • Normativa general 3 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat.

Observacions

Tràmit pas a pas:

 1. Empleneu l'imprès de comunicació prèvia, adjunteu i presenteu els documents indicats.
 2. Us trucaran de l'Ajuntament per fer una visita a l'obra amb el tècnic municipal.
 3. Un cop resolta la vostra comunicació l'Ajuntament us trucarà perquè aneu a recollir la resolució i la liquidació.
 4. Haureu d'anar a l'entitat bancària a pagar la taxa.
 
La comunicació s'ha de formalitzar un cop acabades les obres i les instal·lacions necessàries, les quals han d'estar emparades per la llicència d'obres corresponent i per la resta de llicències sectorials necessàries. Un cop efectuada la comunicació, la primera ocupació es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de les persones tiutlars i tècniques que hagin lliurat les certificacions favorables, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguin atribuïdes les Administracions públiques. La presentació d'una comunicació o declaració responsable incompleta, inexacte o amb absència dels requisits establerts a l'efecte no és jurídicament eficaç, amb l'obligació de no realitzar la primera ocupació, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que hi hagi lloc.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net