Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Exempció d'Impost sobre Béns Immobles (IBI)

Aquest tràmit permet demanar l'exempció de l'Impost sobre Béns Immobles.

- Béns immobles propietat de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals quan estiguin afectats a la seguretat nacional,  seguretat ciutadana i serveis educatius i penitenciaris.
- Els que essent propietat del municipi, estan afectats a l'ús o als serveis públics.
- Els que siguin propietat de la Creu Roja.
- Els terrenys ocupats per línies de ferrocarrils i els edificis destinats a serveis indispensables per a l'explotació de les esmentades línies.
- Els de naturalesa urbana i valor inferior a 601,10 €.
- Els de naturalesa rústica, en cas que, per cada subjecte passiu, la base imposable corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el municipi sigui inferior a 1.202,02 €.
- Els béns de què siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que els mateixos estiguin directament afectats al compliment dels fins específics dels referits centres.
- Aquells que, sense estar compromesos en els apartats anteriors, compleixen les condicions establertes en l'article 62 del TRHL.
- Els immobles rústics i urbans la quota líquida dels quals no superi la xifra de 6 €.
 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any, amb efecte a l'exercici posterior a aquell en que ho demana.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

 • Trobar-se en un dels casos descrits a l'inici del tràmit.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

Documentació a aprotar:

 • Dades identificatives de les persones interessades (física-DNI/NIE), el titular actual i la persona a qui es transmet, o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 • Documentació preceptiva en cada un dels supòsits que es plantegen en la descripció de l'exempció (ordenances fiscals) i a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i d'incentius fiscals de mecenatge.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 • Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d'aplicació dels tributs.
 • Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i d'incentius fiscals de mecenatge.
 • Ordenances fiscals

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Presenteu l'imprès de comunicació, acompanyat dels documents requerits.
2. L'Ajuntament us enviarà la notificació per correu certificat, i en el cas de tenir dret a l'exempció ja no us arribarà el rebut.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net