Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Fraccionament i/o ajornament del pagament d'impostos i taxes municipals

Es podran ajornar o fraccionar tots els deutes tributaris i altres de naturalesa pública que siguin titularitat de l’Ajuntament d’Igualada i que la gestió del cobrament correspongui al mateix i estiguin en període voluntari de pagament o be en període executiu sempre i quan, en aquest últim cas, no s’hagi dictat la providència de constrenyiment i s’hagi tramès el deute per al seu cobrament a l’Organisme de la Diputació de Barcelona. Es pot sol·licitar el fraccionament a l’Ajuntament. - Impost sobre l’increment dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlues) - ICIO - Taxes - Preus públics - Sancions

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?
 
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
 
Quan es pot sol·licitar?
 
Es pot sol·licitar l'ajornament o fraccionament del deute tributari, en període voluntari de pagament, quan la situació econòmica -financera li impedeixi transitòriament efectuar el pagament del deute en els terminis establerts.
 
Termini:
 
a) Deutes en període voluntari: fins el mateix dia en que finalitzi el termini de pagament.
b) Deutes en període executiu: fins al moment en que es dicti la providència de constrenyiment.
 
Quin cost té?
 
El fraccionament implica el pagament d'interessos de demora. L' interès aplicable serà el de demora que fixa anualment la llei de pressupostos generals de l'Estat.
 
Requisits a complir
 1. Acreditar les dificultats econòmiques per fer front al pagament.
 2. Efectuar els pagament per domiciliació bancària.
 3. Si el deute és superior a 30.000€ és necessari presentar un aval solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d’assegurança de caució que cobreixi l' import del deute i dels interessos de demora que origini l'ajornament o fraccionament més un 25 per 100 de la suma d'ambdues partides. El termini d'aquest aval haurà d'excedir en sis mesos, com a mínim, dels terminis concedits i estarà degudament intervingut per notari. (En aquells casos en que es sol·liciti ajornament o fraccionament per dos o més liquidacions pels mateixos o diferents conceptes tributaris, es tindrà en compte el total de l'import principal a pagar per tots ells).

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

  
1.    Dades indentificatives de la persona que és subjecte passiu de l'impost o taxa
- Si és la persona interessada: DNI/NIE
- Si és representant: cal a més, les dades i autorització de la persona representant.
- Si és una societat: NIF de l'empresa i DNI de l'Administrador junt amb l'escriptura de poders.
2.    Acreditació de les dificultats econòmiques transitòries:
a) Persones Físiques:   
- Justificant dels ingressos que es perceben mensualment (nòmina, pensió, ajudes,..) del mes anterior a la presentació de la sol·licitud. En cas d’estar a l’atur s’ha d’aportar certificació que acrediti la percepció o no de prestació, així com l’import de la mateixa i el temps de percepció.
- Declaració de Renda de l’interessat de l’exercici anterior a la sol·licitud o del precedent en cas que no hagi finalitzat el període de presentació. Si no es té obligació de presentar-la, certificat de l’Agència Tributària de no presentació.
- Còpia del rebuts de les despeses (hipoteques, lloguers, aigua, electricitat, gas, telèfon, ...)
- En el cas d’empresaris o professionals independents que estiguin obligats per llei a portar la comptabilitat, el balanç i el compte de resultats dels dos últims exercicis.
b)Persones Jurídiques:
- Especificació dels rendiments nets de l’activitat empresarial o professional de l’últim exercici.
- Còpia de les dues últimes declaracions de l’impost de societats.
- Balanç de situació i compte de resultats dels dos últims exercicis.
3.       Ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe.

Normativa

 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (art. 65 i 82) 
 • Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació (art. 44 i següents)
 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Observacions

Tràmit pas a pas:
 1. Ompliu i signeu la sol·licitud i l'ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe, i presenteu-la a l'Ajuntament juntament amb la documentació requerida.
 2. L'Ajuntament procedirà a resoldre la sol·licitud.
 
Termini de resolució
La resolució s'ha de notificar en el termini màxim de 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud
 
Transcorregut el termini de 3 mesos (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es desestimarà (silenci negatiu).

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net