Tràmit informatiu Modificació / baixa en el registre municipal d'unions estables de parella

Aquest tràmit permet obtenir el document acreditatiu d'haver fet baixa al registre municipal d'unions estables de parella o bé modificar les dades que consten en aquest registre, per no correspondre's actualment amb la situació de les persones registrades.

Les causes que motiven la baixa o la modificació de la inscripció poden ser:


1. Cessament de la convivència amb trencament de la comunitat de vida.

2.Mort o declaració de mort d'un dels convivents.

3.Matrimoni de qualsevol dels convivents.

4.Comú acord dels convivents fromalitzat en escriptura pública.

5.Voluntat d'un convivents notificada fafaentmanet a l'altre.

Tramitació

Qui ho pot solicitar?

Les persones inscrites en el registre municipal d'unions estables de parella.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

No n'hi ha.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

No cal complir cap requisit específic.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

Documentació a aportar:

 • En el cas de cessament de la convivència: Sol·licitud conjunta (han de signar la instància les dues persones).
 • En els altres casos la Sol·licitud a instància de un membre de la parella.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 10/1998, de 15 de juliol, d'unions estables de parella.
 • Reglament del Registre municipal d'Unions Estables de parella d'Igualada, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 84 de 7 d'abril de 2000.

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Formuleu la sol·licitud de baixa o modificació per escrit adreçada al Registre.
2. Aporteu la documentació que justifiqui la concurrència d'alguna de les causes d'extinció o modificació de la unió de fet.
3. L’Ajuntament notificarà als dos membres l’execució de la baixa o la modificació de les dades.

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net