Tràmit informatiu Renovació de l'empadronament per a persones comunitàries i no comunitàries amb permís de residència permanent

Aquest tràmit permet la comprovació periòdica de la residència de les persones comunitàries i les no comunitàries amb permís de residència permanent (i que, per tant, no estan obligades a renovar el padró), per tal que periòdicament confirmin la continuïtat al municipi, a partir de rebre un requeriment de l'Ajuntament un temps abans que finalitzi el termini (en el cas que no es realitzi la confirmació dintre del termini s'iniciarà procediment de baixa d'ofici per tal de donar de baixa la inscripció al Padró).

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones estrangeres comunitàries i no comunitàries que tenen permís de residència permanent a les quals se'ls hagi requerit la confirmació del padró o, únicament en cas de menors d'edat, un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

En el termini que s'especifiqui al requeriment que s'envia a la persona interessada per a què es realitzi la confirmació.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

No cal complir cap requisit específic.

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

Documentació que cal aportar

El document a aportar en tots els casos és:

 • Document d'identitat original vigent o bé caducat aportant la sol·licitud de renovació del mateix.

En cas de menors d'edat:

 • Llibre de família.
 • La partida de naixement.

 

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d' 11 de juliol.
 • Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social i modificacions de la Llei Orgànica 2/2009, d'11 de desembre.
 • Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, amb relació amb el padró Municipal.

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Presenteu la documentació descrita a l'apartat corresponent.
2. Si la documentació és correcta es procedirà a actualitzar les vostres dades al Padró Municipal d'Habitants.

Tràmit de resolució immediata.

Les persones que es troben en aquesta circumstància reben una carta de l'Ajuntament notificant que han d'anar a fer la renovació. En cas que de les gestions realitzades no es pugui comprovar la continuïtat de la residència dels ciutadans afectats, l'Ajuntament procedirà a iniciar el corresponent procediment de Baixa d'Ofici.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net