Tràmit amb certificat Concessió de parada del mercat municipal

Aquest tràmit dóna dret a ocupar de manera privativa i amb caràcter exclusiu una de les parades del mercat municipal. La concessió pot ser anual o pot ser plurianual (10 anys) de durada fins al final de la concessió (Any 2023). Per aquest motiu s'han redactat un plec de condicions jurídiques i economico-administratives que regulen la concessió sobre diverses parades i magatzem del mercat per tal d'adjudicar en règim de concurrència les parades que actualment hi ha vacants al mercat (Veure plec de condicions).

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?
 
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
 
Quan es pot sol·licitar?
 
Durant les dates fixades en el Calendari Fiscal de l'Ajuntament.
 
Termini:
 
No n'hi ha.
 
Quin cost té?
 
Segons les ordenances fiscals municipals.
1.- El preu per les concessions anuals és formalitza en un únic pagament
 • Llocs interiors que no constitueixen xamfrà: 942,78 €
 • Llocs interiors que formen xamfrà: 971,38 € 
 • Llocs exteriors: 1.487,53 € 
 • Llocs destinats a magatzem: 9,85 €/m2
 • Autorització per utilització puntual de parades 5,29 € per dia i metre linial.
2.- El preu per les concessions plurianuals de durada fins al final de la concessió (22.03.2023) és formalitza en un únic pagament. 
 • Llocs que constitueixen xamfrà: 1.469,08 €
 • Llocs que no formen xamfrà: 1.425,76 €
 • Llocs exteriors: 2.999,48 €
 • Llocs destinats a magatzem: 14,89 €/m2
A més s'han de pagar en els dos casos les despeses mensuals de manteniment
 • Llocs interiors que no constitueixen xamfrà: 56,40 € per mes
 • Llocs interiors que formen xamfrà: 67,64 € per mes
 • Llocs exteriors:  112,66 € per mes
 • Llocs destinats a magatzem: 6,33 € per mes
 • Ús de cambra frigorífica: 14,87 € per m3 i per mes  

3.- El preu per la Llicència pel termini d'un mes*: 100 €/mes/mòdul 

Aquesta llicència podrà prorrogar-se com a màxim fins a tres mesos, transcorreguts els quals el titular de la llicència, d'estar interessat en mantenir la seva activitat en el mercat sedentari, haurà de sol·licitar la concessió pel termini d'un any o la concessió fins el 22.03.2023. La taxa inclou el manteniment de la parada i les despeses d'electricitat.        

Pagament
 • La concessió anual i la concessió plurianual (2023) s'ha de pagar a l'entitat bancària mitjançant un únic pagament al rebre la concessió.
 • El manteniment i magatzem s'ha pagar per domiciliació bancària cada dos mesos,
 • L'ús de la cambra frigorífica cada mes.
Requisits a complir
 1. Estar al corrent de les obligacions tributàries amb Hisenda i amb l'Ajuntament d'Igualada.
 2. Tenir tramitada la comunicació prèvia per exercir l'activitat (Servei Indústries i Activitats de l'Ajuntament d'Igualada).
 3. Complir els requisits sobre incompatibilitat i incapacitat establerts al text refós de la Llei de Contractes del Sector públic 
 4. Aquelles persones físiques o jurídiques que siguin titulars de vuit concessions sobre parades de venda interiors del mercat no podran optar a les noves concessions.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documents

Documentació que cal aportar

 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Certificació de situació de cotització de la Seguretat Social. (Demanar a la Seguretat Social).
 3. Certificació administrativa positiva d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributaries, expedida en la forma i pels òrgans previstos en el RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Aquesta certificació té una validesa de 6 mesos des de la seva expedició. (Demanar a Hisenda).
 4. Document acreditatiu de l'Alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques referit a l'últim exercici o del pagament de l'últim rebut del mateix completat amb una declaració responsable de no trobar-se donat de baixa en la matricula de l'esmentat Impost. (Demanar a Hisenda).

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Decret legislatiu, 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
 • Reglament de mercats municipals i de marxants d'Igualada.939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació.

Observacions

Tràmit pas a pas
 1. Ompliu la sol·licitud de concessió de parada del mercat municipal i adjunteu-hi els documents que se us demanen.
 2. L'Ajuntament procedirà a atorgar o no la concessió de parada al mercat.
 3. Rebreu la notificació. En el cas de la concessió plurianual (2023) també es rebrà la liquidació de la concessió que s'ha d'anar a pagar a l'entitat bancària.

Un cop fet el tràmit de concessió de parada del mercat municipal s'ha de presentar la declaració responsable d'obertura d'activitats innòcues

 
En el cas de les concessions anuals, es podrà prorrogar anualment la concessió, prèvia sol·licitud del concessionari. Aquesta pròrroga podrà ser com a màxim fins el 22 de març de 2023.
 
Termini de resolució
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).
 
Transcorregut el termini de tres mesos (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es regularà, en cada cas, pel que s'estableix a l'article 43 de la LRJAP.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net