Tràmit amb certificat Sol·licitud de subvenció per a accedir al Programa de Masoveria Urbana 2024

Aquest tràmit permet accedir al programa específic de mobilització d’habitatges, dins de l’àmbit municipal, oferint als propietaris diversos ajuts i avantatges per dur a terme obres de rehabilitació o reforma i posada al dia de les condicions d’habitabilitat, accessibilitat i/o eficiència energètica exigida per la normativa vigent i, si és el cas, dels elements comuns de l’immoble. I d’aquesta manera poder destinar-los al programa de Masoveria urbana.

Tramitació

 Qui ho pot sol·licitar?

Les persones físiques o jurídiques, propietàries o usufructuàries d'habitatges buits del parc privat situats en el municipi d'Igualada.S'exclouen les entitats financeres, les filials immobiliàries d'aquestes entitats, els fons d'inversió i les entitats de gestió d'actius, inclosos els procedents de la reestructuració bancària, d'acord amb la legislació mercantil. I també les persones que, per si soles o per mitjà d'un grup d'empreses, siguin titulars de més de 15 habitatges.

Quan es pot sol·licitar?

Des del 20 de Març al 15 de Juliol de 2024.

Quin cost té?

Gratuït

Requisits a complir:

Requisits de la persona sol.licitant:

 • Autoritzar l'Ajuntament d'Igualada a inspeccionar l'habitatge, directament o per l'Oficina Local d'Habitatge;obtenir dades del seu estat general; avaluar les actuacions sol.licitades; i, documentar fotogràficament les deficiències, amb la finalitat d'elaborar l'informe intern d'idoneïtat tècnica de les obres. L'informe, un cop elaborat, s'incorporarà d'ofici a l'expedient per l'òrgan instructor.
 • No estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals i financeres amb l'Ajuntament d'Igualada i amb la Seguretat Social.

Requisits de les obres projectades:

 • Han de ser coherents tècnicament en relació amb l'estat de l'edifici i han de garantir les condicions d'habitabilitat i, si s'escau, les condicions d'accessibilitat i l'eficiència energètica dels habitatges.
 • No poden estar iniciades abans de la data de la inspecció de l'habitatge per a la realització de l'informe intern d'idoneïtat tècnica.
 • No han d'estar subjectes a limitacions que impedeixin l'obtenció del títol habilitant corresponent per a la seva execució.
 • Disposar d'un tècnic competent que realitzi/validi el pressupost de les obres a executar, en faci el seguiment i les certificacions parcials i finals de l'obra.

 

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

 • Telemàtic


  El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

Documentació que cal aportar

Les persones sol.licitants han de presentar, juntament amb la sol.licitud, la documentació següent:

1- Documentació jurídicoadministrativa

    a) DNI o NIF de tots els propietaris/usufructuaris.
    b) En el cas de persones jurídiques, l'escriptura de constitució i els poders o autorització del representant de l'entitat que signa electrònicament la sol.licitud.

         En el cas de diverses persones propietàries de l'habitatge, l'acord on consti la designació de la persona representant  per a la tramitació de l'ajut, l'aprovació per a executar les obres i el percentatge de participació de cada copropietari en els costos de la rehabilitació.

En cas de ser un immoble de propietat horitzontal amb elements comuns a rehabilitar, l'acord de la comunitat de propietaris a rehabilitar aquests elements.

En cas de ser usufructuari, autorització del propietari de l'habitatge.

    c) Full de transferència bancària, degudament signat i segellat per l'entitat bancària (veure apartat Impresos) o en cas d'optar per la tramitació telemàtica certificat de titularitat bancària amb signatura digital de l'entitat financera. De cadascun dels propietaris que rebran l'import de la subvenció.

    d) Autorització perquè:

- L'òrgan que gestiona les sol·licituds pugui demanar i obtenir dades relacionades amb la tramitació i el seguiment de la sol·licitud a la Seguretat Social i al Registre de la Propietat.

Quan s'aporti aquesta autorització no serà necessàri aportar la documentació establerta als apartats f).

- L'Ajuntament d'Igualada, directament o per l'Oficina Local d'Habitatge, realitzi l'informe intern d'idoneïtat tècnica de les obres.

    e) Nota simple actualitzada del Registe de la Propietat relativa a la titularitat de l'habitatge, i si s'escau, de l'immoble.

     f) Certificació acreditativa conforme està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l'Ajuntament d'Igualada (serà aportada d'ofici pel propi ajuntament) i amb la Seguretat Social.

     g) Declaració responsable, segons model normalitzat, que posi de manifest:

          - Que l'habitatge per al qual demana subvenció està buit, amb indicació del temps que fa que està desocupat.
          - Que la totalitat de propietaris de l'habitatge no es troben en cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
          - Que cadascun dels propietaris de l'habitatge no és propietari, per si sol o per mitjà d'un grup d'empreses, de més de 15 habitatges.

       h) Compromís de tots els propietaris de l'habitatge de destinar l'habitatge rehabilitat a lloguer social dins els Programa de Masoveria Urbana durant un període mínim de 5 anys, cas de ser adjudicatari de la subvenció, d'acord amb la Llei d'arrendaments urbans.


2- Documentació tècnica

    a) Descripció detallada de les obres d'arranjament a realitzar, que inclogui el resum del pressupost total de les obres, signada per tècnic competent.
    b) Pressupost desglossat de les obres, que reculli de manera separada l'IVA aplicat.
    c) Fotografies en color de l'estat general de l'habitatge i dels elements objecta d'arranjament.

3- L'Ajuntament pot demanar documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol.licitud presentada.

Normativa

 •     Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 •     Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 •     Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 •     Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 •     Ordenança general de les subvencions de l'Ajuntament d'Igualada
   

Observacions

1- Actuacions i despeses subvencionables

Són subvencionables:

a) L’adquisició dels materials necessaris per dur a terme les obres d’adequació de les peces i dels elements que conformen l’habitatge per tal d’obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat o que les millorin. Entre aquestes obres es troben:

 • La instal.lació d'aigua, gas, calefacció, electricitat, sanejament i d'altres per a l'adequació de l'habitatge a la normativa vigent.
 • L'arranjament de banys i cuines.
 • La millora de l'aïllament tèrmic o acústic amb l'adaptació dels elements que conformen els tancaments de l'habitatge als paràmetres que exigeix la normativa vigent, inclosos els tancaments de protecció exteriors.
 • El repàs dels elements de l'habitatge deteriorats per una manca de conservació o manteniment: terres, portes, finestres i altres.
 • La supressió de barreres arquitectòniques o l'adaptació dels elements i peces de l'habitatge a la normativa d'accessibilitat.

b) Les obres realitzades en elements comuns de l’immoble, concretament en la coberta, en la caixa d’escala i/o en el pas d’instal·lacions per a elements comuns.

Les obres hauran de respectar les característiques formals, constructives i cromàtiques dels elements comuns de l’edifici.

També són despeses subvencionables:

 • El cost d'adquisició dels materials per a l'arranjament de l'habitatge.
 • Els honoraris dels professionals tècnics.
 • El pressupost d'execució material dels elements comuns.
 • Els costos que, si s'escau, es produeixin per a l'obtenció de la cèdula d'habitabilitat i el certificat energètic.

En el pressupost protegible s'inclou l'IVA, sempre i quan aquest no es pugui repercutir ni compensar.

2- Criteris de priorització de les sol.licituds.

A l'hora d'atorgar les subvencions, tindran preferència les sol.licituds que compleixin els criteris següents:

En primer terme, les sol·licituds presentades per persones físiques i, dins d'aquestes es tindran en compte els criteris següents:

 1. Les sol·licituds per a fer obres que permetin assolir les condicions d'habitabilitat de l'habitatge.
 2. Les sol·licituds per a fer obres de rehabilitació amb menys despesa, per tal de poder distribuir la dotació econòmica de la convocatòria a un nombre més gran d'habitatges.

Una vegada ateses les sol·licituds presentades per les persones físiques, i de restar consignació pressupostària, es tindran en compte les sol·licituds presentades per persones jurídiques i, dins d'aquestes s'atendrà als criteris següents:

 1. Les sol·licituds per a fer obres que permetin assolir les condicions d'habitabilitat de l'habitatge.
 2. Les sol·licituds per a fer obres de rehabilitació amb menys despesa, per tal de poder distribuir la dotació econòmica de la convocatòria a un nombre més gran d'habitatges.

3- Tràmit pas a pas.


1.Presenteu la sol·licitud i la documentació.

2.Els Serveis tècnics municipals o de l'Oficina Local d'Habitatge, realitzaran visita d'inspecció de l'habitatge, per emetre l'informe intern d'idoneïtat tècnica de les obres.

3.L'òrgan col·legiat compost per l'arquitecte tècnic i la lletrada municipals emetran un informe sobre la concessió o denegació de les sol·licituds presentades.

4.L'alcalde o el regidor delegat, examinant l’informe emès pels Serveis Tècnics municipals, atorgarà o denegarà motivadament la subvenció.

5.Cada beneficiari serà notificat individualment de la concessió o denegació de la seva sol.licitud.

L'inici de les obres serà necessàriament posterior a la inspecció de l'habitatge per a la realització de l'informe intern d'idoneïtat tècnica.

Abans de l'inici de les obres, caldrà presentar la corresponent comunicació prèvia o sol.licitar i obtenir la llicència d'obres en cas d'edificis catalogats- a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Igualada. Les obres estan subjectes al pagament de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i de la taxa urbanística, amb el benentés que estan bonificades un 50%d'acord amb les vigents ordenances fiscals.

L'Ajuntament atorgarà una bestreta del 30% de la subvenció una vegada s'hagi presentat la comunicació prèvia o, si correspon, s'hagi obtingut la llicència d'obres, i prèvia la signatura del compromís d'incloure l'habitatge en el Programa de Masoveria Urbana.

La resta de l'import de la subvenció fins al 70% del total de la subvenció atorgada, serà abonat, com a màxim, mitjançant quatre pagaments parcials, que correspondran a un conjunt determinat de partides executades, d'acord amb les partides que figuren en el resum del pressupost per capítols presentat en la comunicació o llicència d'obres.

Finalitzada l'obra dins de l'any en què s'ha atorgat la subvenció, i una vegada disposi de la sol·licitud de la cèdula d'habitabilitat i el certificat d'eficiència energètica de l'habitatge, el beneficiari haurà de formalitzar la inclusió de l'habitatge en el Programa de Masoveria Urbana durant un període mínim de 5 anys a comptar de la data de signatura del contracte d'arrendament.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net