Tràmit amb certificat Llicència de gual

Aquest tràmit permet l'atorgament de l'autorització d'accés de vehicles des de la via pública als locals per magatzems, per garatges o solars.

Tramitació

Qui ho pot sol.licitar?

El/la propietari/a de la finca o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol.licitar?

Durant tot l'any.

Termini

No n'hi ha.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals. 11,60 € placa de gual (únic pagament).

Pagament

A pagar a la Caixa de l'Ajuntament.

Requisits a complir

 • Ser el propietari/a de la finca per la qual es demana la llicència de gual.
 • Que el local o solar es destini efectivament a aparcament de vehicles. No pot tractar-se d'un local comercial.
 • Tenir vorada rebaixada. Si no es té, caldrà demanar la llicència corresponent.
 • Si es tracta d'edificis nous, cal que tinguin la primera ocupació concedida.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

- Dades identificatives de la persona interessada propietari/ària (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

 

En el cas de no tenir la vorada rebaixada caldrà presentar la corresponent llicència d'obres menors

En el cas d'haver de fer canvi d'ús per destinar el local a aparcament caldrà presentar la comunicació prèvia d'obres menors.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el codi tècnic de l'edificació i posteriors correccions i modificacions ( Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre; Ordre VIV/9841/2009, de 15 d'abril; Reial decret 173/2010, de 19 de febrer).

 

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Presenteu la sol·licitud i la documentació corresponent.
2. Un cop us notifiquin que us han atorgat la llicència, anar a pagar a la Caixa de l'Ajuntament.
3. Anar a recollir la placa de gual al servei d'Urbanisme.

Més informació

En aquest tràmit només es paga l'import de la placa de gual. L'import de la taxa per entrades de vehicles a través de els voreres no està inclosa dins d'aquest tràmit.
En el cas que la vorada no estigui rebaixada es tramitarà l'alta de gual amb la Llicència d'obres menors.
En cas de gual industrial (6 o més vehicles) o comunitats de propietaris estan obligats a presentar la comunicació prèvia al Departament d'activitats de l'Ajuntament.

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net