Tràmit informatiu DECLARACIÓ CADASTRAL. MODEL 900D.

Aquest tràmit permet al contribuent comunicar a l'Ajuntament les alteracions declarades sobre el bé immoble subjecte a l'Impost sobre béns immobles (IBI). S'ha de tenir en compte que qualsevol pis, plaça de pàrquing, traster, local, etc, es considera un bé immoble.

Les alteracions declarades sobre el bé immoble que es poden comunicar amb aquest tràmit són:

1.- Adquisició o consolidació de la PROPIETAT, constitució, modificació o adquisició del dret d'usuftuit, superfície, o concesió administrativa, variacions en la QUOTA de participació de comunitats, d'entitats sense peronalitat jurídica o dels conjugues en els béns comuns.

2.- Nova construcció, ampilació, rehabilitació o reforma total o parcial.

3.- Demolició o enderroc total o parcial de construccions.

4.- Segregació, divisió, agregació i agrupació de pareceles.

5.- Segregació, divisió, agregació i agrupació de LOCALS o parts d'una edificació (pisos, locals comercials, oficines, etc.).

6.- Constitució del règim de DIVISIÓ HORTIZONTAL.

7.- Canvi de classe de cultiu o aprofitament.

8.- Modificació del ús o destí del immobles o locals.

Tramitació

Qui pot sol·licitar?

El propietari o titular de qualsevol dret real sobre el bé immoble  o bé el seu representant degudament autoritzat.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment i tindrà efectes a partir de l'exercici posterior al de la data del document públic acreditatiu de la transmissió.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

1. Ser propietari o titular de qualsevol dret real sobre el bé immoble.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

 

1.-En el cas d'Adquisició o consolidació de la PROPIETAT, constitució, modificació o adquisició del dret d'usdefruit, superfície, o concessió administrativa, variacions en la QUOTA de participació de comunitats, d'entitats sense personalitat jurídica o dels cònjugues en els béns comuns:

- Document que acrediti l'alteració (escriptura pública, contracte privat, sentència judicial, certificació del Registre de la Propietat o altre).

En els següents casos s'haurà d'aportar la següent documentació:

. Si en el document que acredita l'alteració no figuren les quotes dels cònjugues o membres.

-Document que els acrediti.

. Si es constitueix un dret de superfície o una atra concessió administrativa sobre part d'un bé immoble:

- Representació gràfica georeferenciada de les parcel·les cadastrals resultats en la es reflexi la porció del sòl sobre la que recauen.

. En el mateix cas anterior, si afecta  locals o elements de construccions o edificacions:

- Croquis o plànol de la planta dels locals o elements de construccions o edificacions.

2.- En el cas de Nova construcció, ampliació, rehabilitació o reforma total o parcial.

-Escriptura d'obra nova acabada, en cas  que s'hagi atorgat aquest document.

- Certificat final d'obra o certificat tècnic, visat pel col·legi professional corresponent, escriptura de declaració de final d'obra o si no n'hi ha qualsevol altre document que permeti acreditar la data que s'acaba l'obra.

- Fotografia a color de cada una de les façanes de l'edifici.

- Plànol d'emplaçament de la construcció o instal·lació de la parcel·la.

- Plànols de cada planta de l'edifici amb distribució diferent, indicant cada local o element privatiu amb l'ús diferenciat i quadrat de superfície.

- Documentació acreditativa del cost d'execució material de les obres i memòria de materials i qualitats del projecte executat o altres documents que acreditin la informació.

. En cas que l'edifici sigui de protecció pública o rehabilitació protegida:

- Cèdula de Qualificació Definitiva.

3.- En el cas de DEMOLICIÓ o ENDERROC.

- Document que acrediti l'alteració (llicència o autorització administrativa, el projecte visat i un certificat tècnic o equivalent) amb la data de demolició.

.En el cas de demolició o enderroc parcial:

- Plànol d'emplaçament de la construcció o instal·lació subsistent.

4.- En el cas de Segregació, divisió, agregació i agrupació de parcel·les. 

- Document públic que acrediti l'alteració ( escriptura pública, sentència judicial, certificació del Registre de la Propietat, certificació administrativa de l'acte en què s'acorda pels béns de domini públic o un altre document públic equivalent) o document privat sempre que, en el cas que la segregació o divisió, vagi acompanyat de l'autorització administrativa que correspongui o de la certificació administrativa  que aquesta no és necessària, en les que consti la referència cadastral de l'immoble o immobles afectats.

- Representació gràfica de les parcel·les cadastrals resultants sobre la cartografia cadastral.

5.- En el cas de la SEGREGACIÓ, DIVISIÓ I AGRUPACIÓ DE LOCALS o parts d'una edificació:

- Document acreditatiu de l'alteració on constin les noves quotes de participació en els elements comuns.

. Si l'immoble en què s'ubiquen els locals té un règim especial de divisió horitzontal, a més s'haurà d'aportar:

- Document justificatiu de modificació del títol constructiu

- Plànols o croquis dels locals afectats i reflexant la situació anterior i posterior de conformitat amb l'alteració amb l'alteració realment realitzada.

6.- En el cas de DIVISIÓ HORITZONTAL:

- Títol constitutiu del règim de divisió horitzontal de l'immoble.

- Els plànols de cada planta de l'edifici amb la distribució diferent, que hauran de coincidir amb la descripció existent en la divisió horitzontal i amb l'obra que s'ha executat així com la representació de tots els elements comuns.

. Si la declaració afecta a trasters o places d'aparcament hauran de ser considerats coma béns immobles, i també s'haurà d'aportar:

- Escriptura pública acreditativa de l'adscripció.

- Plànol de cada planta afectada.

7.- En el cas de canvis de classe cultius o aprofitaments:

- Document que acrediti l'alteració, com pot ser la llicència d'autorització, certificat tècnic competent, projecte visat o un altre document equivalent.

8.- En el cas de modificació d'ús o de destí:

-Document que acrediti l'alteració i que reflexi la situació resultant, representat sobre la cartografia cadastral o obtinguda per la Seu Electrònica del Cadastre.

. Quan no afcti a totes les construccions ubicades al immoble:

- Plànol o croquis de la part de l'edificació afectada que reflexi la situació resultant.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 • Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d'aplicació dels tributs.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net