Tràmit amb certificat Sol.licitud d'ocupació de la via pública i petició de material per part de les entitats

Aquest tràmit permet obtenir l'autorització per la realització d'actes a la via pública de caire cultural, d'oci, esportiu, de lleure o actes de tipus social i també permet demanar la utilització de materials de titularitat municipal i altres serveis relacionats amb l'activitat, per part de les entitats o associacions sense ànim de lucre que constin en el registre d'Entitats d'Igualada. No obstant això, en cas que no constin en el registre d'entitats, el departament a qui correspongui l'activitat determinarà si considera oportú autoritzar-la. Altres actes que pot incloure aquesta autorització, poden ser entre altres els següents: actes de tipus social com lectura de manifestos, concentracions de vehicles antics, instal·lació de taules informatives sobre les activitats de les entitats sense ànim de lucre.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?
 
Les entitats i associacions sense ànim de lucre inscrites al registre d' entitats de l'Ajuntament d'Igualada o bé un/a representant d'aquestes degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Serà imprescindible la presència del responsable designat del muntatge en el lloc i hora que es concreti.
 
Quan es pot sol·licitar?
 
Durant tot l'any.
 
Com es tramita la sol.licitud?

Tota la tramitació de sol·licitud d'ocupació de la via pública i petició de material, així com solucionar possibles defectes en la mateixa, s'ha de fer per internet mitjançant els tràmits en línia que es poden trobar en aquesta plataforma, amb identificació i signatura mitjançant un d'aquests procediments:

 1. Amb el certificat digital del/a president/a, secretari/a o tresorer/a de la entitat que sol.licita.
 2. Amb el certificat digital d'un membre de l'entitat o associació, degudament autoritzat pel president de la mateixa.
 3. Amb el certificat propi de la entitat.

Els sistemes d'identificació i signatura admesos són:

Tota la documentació a presentar, per tant, s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són PDF i els formats d'imatge TIFF, JPG, PNG, GIF i BMP. També podran adjuntar-se aquests tipus d'arxius comprimits en format .ZIP o .RAR.

 
Termini:
Cal presentar la sol.licitud amb quinze dies d'antelació a la data en què es realitzi l'activitat.
 
Quin cost té?
 
L'autorització per a la realització d'actes a la via pública és gratuïta.
El material i altres serveis dependrà de l'activitat i es valorarà des del servei corresponent.
 
Requisits a complir
 
 • Ser una entitat o associació sense ànim de lucre inscrita al registre d' entitats de l'Ajuntament d'Igualada.
 • Tenir una assegurança de responsabilitat civil i accidents per a l'activitat que es vol organitzar per un import mínim de 300.500 €. (a determinar)

 

Formes de tramitació

 • Telemàtic

  El tràmit s'ha de realitzar en línia. Premeu"Tramitar amb certificat".

   

Documentació que cal aportar

 1. Dades identificatives de l'entitat que sol.licita l'ocupació i material, amb expressió del seu NIF i el correu electrònic on es volen rebre els avisos de notificacions i comunicacions electròniques relacionades amb aquesta sol.licitud.
 2. En el cas que el certificat digital de la persona sol.licitant no estigui vinculat a l'entitat que representa haurà d'adjuntar a la sol.licitud:
  • Còpia escanejada del certificat de l'acord del nomenament per al càrrec pel qual pot representar a l'entitat o bé còpia escanejada de l'acta de la reunió en què es va prendre aquest acord. Hi ha un model disponible a la secció "Impresos".
  • Si es tracta d'un membre pertanyent a l'entitat però no ostenta cap càrrec, s'haurà d'adjuntar còpia escanejada de l'autorització signada pel president/a o secretari/a de l'entitat per poder sol.licitar l'ocupació i material.
 3. Dades de contacte (Nom i cognoms, correu electrònic, telèfon mòbil) de la persona que es responsabilitza de la instal.lació d'empostissats i altres materials i que haurà d'estar localitzable per poder-hi contactar si és necessari.
 4. Croquis en què es detalli exactament la col·locació d'empostissats i altres materials i també els telèfons mòbils operatius per a contactar.
 5. Assegurança de responsabilitat civil i accidents que cobreixi l'activitat per la qual es sol·licita el permís.

 

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
 • Ordenança municipal de les persones, els béns i la tinença d'animals.

 

Observacions

La cessió de material estarà subjecta a les existències disponibles per la data sol·licitada i supeditada a l'adient autorització per fer l'activitat.
La cessiò de material s'adreça a entitats i associacions sense ànim de lucre que estiguin degudament inscrites al Registre d'Entitats d'Igualada.

Qualsevol desperfecte o manca de material cedit anirà a càrrec de l'entitat sol·licitant.

Qualsevol aspecte que no quedi contemplat a la sol·licitud, prevaldrà la decisió de l'Ajuntament.
La llicència s'ha d'entendre sens perjudici de tercers i essencialment revocable per raons d'interès públic.
 
Tràmit pas a pas
 
 1. Ompleneu el formulari amb les dades que us sol.licitem i presenteu la sol·licitud amb la documentació requerida adjuntada.
 2. Un cop revisada la documentació presentada, si aquesta no reuneix els requisits necessaris per a la seva tramitació, o la documentació és incorrecta o incompleta, es requerirà per mitjans electrònics a la persona sol·licitant perquè solucioni els defectes observats en el termini màxim de 10 dies. Si no ho fa, s'entendrà com a desistiment de l'entitat sol.licitant de la seva petició. Si tot es correcte, l'àmbit corresponent valorarà la documentació i resoldrà la vostra sol.licitud.
 3. La resolució del procediment es notificarà de forma expressa a l'entitat que han formulat la sol.licitud mitjançant notificació electrònica a través del servei e-NOTUM, previ avis a l’adreça de correu electrònic facilitada durant la tramitació.

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net