Tràmit amb certificat Llicència ambiental (Annex II) - FUE

Estan sotmesos al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen a l’annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial que s’hi pretengui realitzar un cop autoritzades.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l’any

Termini

Com a mínim 6 mesos abans d’iniciar-se l’activitat, que és el termini de resolució i notificació de la llicència.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals.

Pagament

A pagar a l’entitat bancària.

Requisits a complir

1. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit

2. Sol·licitar el control preventiu de l’Administració de la Generalitat en matèria d’incendis, segons la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, si s’escau.

3. En les activitats sotmeses a llicència ambiental, l’informe urbanístic s’emetrà d’ofici durant la tramitació, això sens perjudici que potestativament el titular el pugui demanar amb caràcter previ, de conformitat amb l’article 39.1 LLEI 20/2009-

 

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Sol·licitud de llicència ambiental d’acord amb el model normalitzat.

3. Projecte bàsic amb estudi ambiental, signat pel personal tècnic competent.

4. Estudi geològic de les característiques del sòl en el qual s’emplaça l’activitat projectada, sempre que la normativa específica aplicable defineixi aquesta activitat com a potencialment contaminant del sòl.

5. Document acreditatiu de la designació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte i que expedirà la certificació acreditativa de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada.

6. Memòria de prevenció d’incendis de l’establiment, de conformitat amb la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.En el cas d’activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d’accidents greus, projecten tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s’estableixin en la normativa de seguretat industrial, és preceptiu aportar l’informe que ha d’emetre el departament competent de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria.

7. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Reial Decret Llei 191/2011.

8. Declaració, si cal, de les dades contingudes en el projecte que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d’acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara.

9. Separata d’abocaments a xarxes de clavegueram, en cas de les activitats compreses en les seccions C, D i E de la CCAE, o siguin potencialment contaminants, o bé, que generin abocaments superiors als 6.000 m3/any. 

10. En el cas d’activitats ramaderes, pla de gestió de les dejeccions ramaderes, amb les condicions i continguts determinats en la normativa d’aplicació.

11. Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l’activitat.

12. Justificació acreditativa que s’ha realitzat el pagament de la corresponent taxa.

 • En el cas que la presentació de la sol·licitud sigui per part d'un representant, s'ha de portar: 
  • L'autorització de representació signada (Veure apartat IMPRESOS).
  • Còpia del DNI/NIF del titular.
  • En el cas d'una empresa, també: còpia del DNI de l'apoderat i de l'escriptura societària i/o poders de representació.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
 • Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 • Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i normatives sectorials.
 • Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
 • Ordenança sobre el soroll i les vibracions.
 • Ordenança reguladora dels establiments de concurrència pública.
 • Ordenança de l’ús del clavegueram i d’abocament d’aigües residuals.
 • Ordenança d’aparcaments.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Presenteu l’imprès, acompanyat dels documents requerits.

2. Feu el pagament de la taxa.

3. L'òrgan tècnic ambiental municipal comprovarà la documentació presentada i la idoneïtat del projecte bàsic amb estudi ambiental i la resta de la documentació presentada.

4. En cas que l'activitat estigui sotmesa a informes perceptius en matèria de medi ambient, se sol·licitaran al departament competent de la Generalitat de Catalunya.

5. Se sotmetrà a informació pública per un període de trenta dies i, simultàniament, a informació veïnal en un termini de 10 dies.

6. A la vista de les al·legacions efectuades en el tràmit d'informació pública, dels informes emesos i de l'avaluació de la incidència ambiental s'elaborarà la proposta de resolució provisional.

7. Les parts interessades seran informades de la resolució provisional i disposaran d'un termini de quinze dies per presentar al·legacions.

8. En el cas que no es presentin al·legacions o bé no s'hagin introduït modificacions en el projecte, la resolució esdevé definitiva automàticament i s'eleva a l'òrgan municipal competent per tal que dicti resolució.

9. Un cop emesa la resolució rebreu el trasllat corresponent.

Termini de resolució

 El termini de resolució és 6 mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net