Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Alta en el registre municipal d'unions estables de parella

Aquest tràmit us permet fer la inscripció en el registre municipal d'unions estables de parella, que recull les unions no matrimonials de convivència estable entre dues persones siguin o no del mateix sexe,que convisquin en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial, en el cas de convivència de més de dos anys interromputs i/o en el cas de tenir un fill en comú.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones interessades de forma conjunta majors d'edat o menors emancipades que estiguin empadronades al municipi i que no constin inscrites com integrants d'una unió civil no matrimonial en aquest o en un altre registre de característiques similars.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Ser major d'edat o menor emancipat (és a dir, major de setze anys que visqui independent dels seus pares).

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

 • Ser major d'edat o menor emancipat (és a dir, major de setze anys que visqui independent dels seus pares).
 • No tenir una relació de parentiu en línia directa, o en línia col·lateral de segon grau.
 • No trobar-se incapacitats.
 • No estar subjectes a cap vincle matrimonial.
 • Estar separat de fet d'un vincle matrimonial.
 • Les persones que no convisquin en parella amb una tercera persona.
 • Les persones no inscrites com a integrants d'una altra parella estable en algun altre Registre de semblant característiques al present.
 • Haver estat un mínim de dos anys interromputs empadronats junts en un mateix doHaver transcorregut almenys sis mesos des de la data de la baixa de la inscripció d'una anterior unió estable de parella, en el cas que ja hagin format part d'aquest registre.micili de qualsevol municipi amb anterioritat a la sol·licitud o tenir un fill en comú.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

Els documents a aportar són:

Els documents a d'aportar en tots els casos són: Documents 1, 2, 3 i 10.      
En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària següent: 
        Menors d'edat d'entre 16 i 18 anys: Document 4.
        Persones estrangeres: Document 5 o 6 o 7.
        En cas de convivència de més de dos anys interromputs : Document 8.
        En cas de tenir un fill en comú: Document 9.
 

1. Original i fotocòpia del document d'identitat dels dos sol·licitants (DNI, NIE, passaport o targeta de residència).

2. Declaració jurada signada per la parella (davant l'encarregat del Registre) on consta que no tenen entre ells una relació de parentesc per consanguinitat o adopció en línia directa o col·lateral en segon grau; no tenen cap vincle matrimonial anterior no dissolt i no estan inscrits en cap altre registre municipal de característiques semblants; no es troben incapacitats per emetre el consentiment necessari per dur a terme l'acte de declaració objecte d'inscripció; no conviure en parella amb una tercera persona.

3. Certificat  de fe de vida i estat del Registre Civil on consta l'estat civil dels dos membres de la parella (si tenen la nacionalitat espanyola).

4. Acreditació de l'emancipació.

5. Document del consolat que n'acrediti l'estat civil, traduït per intèrpret jurat (si no tenen la nacionalitat espanyola).

6. Certificat de l'estat civil expedit al seu país, legalitzat amb la postil·la de l'Haia i traduït  per un intèrpret jurat (si no tenen la nocionalitat espanyola).

7. Certificat d'estat civil plurilingüe.

8. Certificat del Padró d'habitants que acrediti la convivència de dos anys amb anterioritat a la seva sol·licitud.

9. Document justificatiu de la paternitat i maternitat comuna del fill.

10. Certificat d'empadronament al municipi d'Igualada sense cap antiguitat.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 10/1998, de 15 de juliol, d'Unions Estables de Parelles de la Generalitat de Catalunya, modificada per Llei 3/2005, de 8 d'abril.
 • Reglament d'unions estable de parella d'Igualada.

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. La inscripció requereix que prèviament, ambdós membres de la unió no matrimonial realitzeu una sol·licitud conjunta.
2. La sol·licitud haurà de ser el model de sol·licitud d'Inscripció al Registre d'Unions estables de parella de l'Ajuntament d'Igualada .
3. Quan tingueu la sol·licitud emplenada i signada, les dues persones interessades l'han de presentar conjuntament a l'Ajuntament conjuntament.
4. Des de l’Ajuntament s'enviarà el correu el trasllat de l'alta al registre municipal d'unions estables de parella.

Les parelles que hagin formalitzat la seva convivència en escriptura pública davant Notari, existiran amb independència de la seva inscripció en el Registre Municipal. El termini de validesa de la inscripció serà efectiu mentre no es demani anul·lació o baixa al registre municipal d’unions civils. A Catalunya la llei no exigeix que les unions estables de parella s’hagin d’inscriure en cap registre.

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net